Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1744/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących przyznawania pomocy na hodowlę jedwabników (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2006-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 19

Strona 1 z 2
25.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1744/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących jedwabników przyznawania pomocy na hodowlę

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1544/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie specjalnych środków w celu wsparcia hodowli jedwabników (1), w szczególności jego art. 2,


(7)

W tym szczególnym przypadku w celu zapewnienia skuteczności systemu kontroli, o którym mowa powyżej, do wniosków o pomoc powinny zostać dołączone zaświadczenia wystawione przez te jednostki, a ich poprawność powinna zostać sprawdzona przez państwa członkowskie. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Włókien Naturalnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1054/73 z dnia 18 kwietnia 1973 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących przyznawania pomocy na hodowlę jedwabników (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1544/2006 i art. 2 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 922/72 Rady z dnia 2 maja 1972 r. ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy w odniesieniu do jedwabników (4) pomoc przyznaje się wyłącznie na pojemniki jaj jedwabników, które zawierają minimalną ilość jaj i które wydały minimalną produkcję kokonów. Należy zezwolić państwom członkowskim na określanie minimalnych ilości, lecz przy uwzględnieniu zwykłych warunków produkcji we Wspólnocie. Artykuł 3 rozporządzenia (EWG) nr 922/72 stanowi, że państwa członkowskie mają wprowadzić kontrolę zapewniającą, że produkt, w sprawie którego wnioskuje się o pomoc, spełnia wymagania dotyczące jej przyznania. Dlatego wnioski o pomoc złożone przez hodowców muszą zawierać minimum informacji, koniecznych do celów tej kontroli. Należy ustanowić jednolite warunki wypłacania kwoty pomocy. Upoważniono państwa członkowskie do przyznawania pomocy wyłącznie hodowcom, którzy otrzymali pojemniki jaj jedwabników od zatwierdzonych jednostek i którzy dostarczyli wyprodukowane kokony zatwierdzonym jednostkom. W celu właściwego stosowania systemu pomocy należy określić warunki zatwierdzania takich jednostek.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Pomoc określoną w art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1544/2006 przyznaje się na warunkach ustanowionych w art. 2–6 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do jedwabników hodowanych we Wspólnocie. Artykuł 2 Pomoc przyznaje się jedynie na pojemniki jaj jedwabników, które: a) zawierają co najmniej 20 000 jaj jedwabników odpowiednich do wylęgania; b) wydały minimalną liczbę wyselekcjonowanych kokonów, posiadających właściwy wygląd zewnętrzny, i które są dojrzałe, w jednolitej barwie i rozmiarach, wolnych od skaz i rdzy, i nadających się do motania. Minimalną produkcję, o której mowa w lit. b), określa zainteresowane państwo członkowskie i nie może być ona mniejsza niż 20 kg. Artykuł 3 1. Pomoc przyznaje się hodowcom jedwabników, którzy złożą wnioski najpóźniej do dnia 30 listopada każdego roku, z wyjątkiem przypadku siły wyższej. Jednakże jeżeli wnioski składa się: — nie później niż do dnia 31 grudnia tego samego roku, przyznaje się dwie trzecie pomocy,

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 286 z 17.10.2006, str. 1. (2) Dz.U. L 105 z 20.4.1973, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3565/92 (Dz.U. L 362 z 11.12.1992, str. 10). (3) Patrz: str. 21 Dz.U. (4) Dz.U. L 106 z 5.5.1972, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 668/74 (Dz.U. L 85 z 29.3.1974, str. 61).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L329 - 76 z 200625.11.2006

  Decyzja Rady 2006/807/WPZiB z dnia 20 listopada 2006 r. wdrażająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L329 - 74 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2006 r. uznająca dokumentację przedłożoną do szczegółowego badania w celu możliwego włączenia ortosulfamuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG za zasadniczo kompletną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5539) (1)

 • Dz. U. L329 - 67 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5538) (1)

 • Dz. U. L329 - 64 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie częstotliwości UHF (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5599)

 • Dz. U. L329 - 38 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/381/WE ustanawiającą kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5546) (1)

 • Dz. U. L329 - 34 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń w populacji dzików i szczepień interwencyjnych dzików oraz świń hodowlanych przeciwko tej chorobie w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5426) (1)

 • Dz. U. L329 - 26 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/432/WE ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzór świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z krajów trzecich i uchylającą decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5444) (1)

 • Dz. U. L329 - 24 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1746/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1279/2006 ustalającego na rok gospodarczy 2005/2006 kurs walutowy mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego oraz opłaty produkcyjnej i dodatkowej opłaty wyrównawczej w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty

 • Dz. U. L329 - 22 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1745/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L329 - 16 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1743/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek paszowy (1)

 • Dz. U. L329 - 13 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1742/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wina pochodzące z Republiki Albanii

 • Dz. U. L329 - 7 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem

 • Dz. U. L329 - 5 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1740/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L329 - 3 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1739/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L329 - 1 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1738/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 930/2004 w sprawie tymczasowych środków stanowiących odstępstwa odnoszących się do sporządzania aktów prawnych instytucji Unii Europejskiej w języku maltańskim

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.