Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń w populacji dzików i szczepień interwencyjnych dzików oraz świń hodowlanych przeciwko tej chorobie w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5426) (1)

Data ogłoszenia:2006-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 34

Strona 1 z 2
L 329/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.11.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 listopada 2006 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń w populacji dzików i szczepień interwencyjnych dzików oraz świń hodowlanych przeciwko tej chorobie w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5426)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/802/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


W dniu 27 września 2006 r. Rumunia przedłożyła do zatwierdzenia Komisji plan zwalczania klasycznego pomoru świń w populacji dzików oraz plan szczepień interwencyjnych dzików przeciwko klasycznemu pomorowi świń na całym terytorium Rumunii.

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

(6)

uwzględniając akt przystąpienia w szczególności jego art. 42,

Bułgarii

i

Rumunii,

Ponadto w dniu 27 września 2006 r. Rumunia przedłożyła plan szczepień interwencyjnych świń w dużych gospodarstwach hodowlanych przy pomocy szczepionki markerowej oraz plan szczepień interwencyjnych świń w mniejszych gospodarstwach hodowlanych przy pomocy żywej klasycznej szczepionki antenuowanej.

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1, art. 19 ust. 3 akapit drugi oraz art. 20 ust. 2 akapit czwarty,

(7)

Plany przedłożone przez Rumunię zostały zbadane przez Komisję, która stwierdziła ich zgodność z dyrektywą nr 2001/89/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(8)

(1)

Dyrektywa nr 2001/89/WE wprowadza minimalne środki wspólnotowe zwalczania klasycznego pomoru świń. Środki te obejmują zapis, że państwa członkowskie po potwierdzeniu pierwotnego przypadku klasycznego pomoru świń wśród dzikich świń przedkładają Komisji pisemny plan środków podejmowanych w celu zwalczenia choroby. Takie środki obejmują również szczepienia interwencyjne dzików i świń hodowlanych.

W interesie zdrowia zwierząt Rumunia musi zapewnić skuteczne wykonanie tych środków, szczególnie poprzez ustanowienie w pełni funkcjonalnych krajowych i miejscowych ośrodków zwalczania choroby, tak jak przewidują to plany przedłożone w dniu 27 września 2006 r.

(9)

(2)

W roku 2006 klasyczny pomór świń wykryto w populacji dzików i świń hodowlanych w Rumunii.

Ze względu na endemiczne występowanie klasycznego pomoru świń na terytorium Rumunii Komisja przyjęła decyzję nr 2006/779/WE z dnia 14 listopada 2006 r. dotyczącą stosowania przejściowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń w Rumunii (2) od daty wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

(3)

Mając na względzie przystąpienie Rumunii do Wspólnoty Europejskiej na poziomie wspólnotowym, należy opracować środki odnoszące się do klasycznego pomoru świń w tym kraju.

(10)

(4)

Rumunia wprowadziła program monitorowania i zwalczania klasycznego pomoru świń, który obejmuje teren całego kraju. Program ten jest nadal realizowany.

Środki przewidziane przez decyzję nr 2006/779/WE uniemożliwiają między innymi wysyłkę wieprzowiny, wyrobów z wieprzowiny oraz wyrobów i przetworów zawierających wieprzowinę z Rumunii do pozostałych państw członkowskich. W tym celu mięso oraz takie produkty muszą być oznaczone specjalnymi znakami. W związku z tym świeże mięso, uzyskane ze świń szczepionych interwencyjnie, zgodnie z niniejszą decyzją jest oznaczone takim samym znakiem oraz ustanawia się przepisy wprowadzania takiego mięsa na rynek.

(1) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz.U. L 314 z 15.11.2006, str. 48.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L329 - 76 z 200625.11.2006

  Decyzja Rady 2006/807/WPZiB z dnia 20 listopada 2006 r. wdrażająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L329 - 74 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2006 r. uznająca dokumentację przedłożoną do szczegółowego badania w celu możliwego włączenia ortosulfamuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG za zasadniczo kompletną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5539) (1)

 • Dz. U. L329 - 67 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5538) (1)

 • Dz. U. L329 - 64 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie częstotliwości UHF (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5599)

 • Dz. U. L329 - 38 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/381/WE ustanawiającą kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5546) (1)

 • Dz. U. L329 - 26 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/432/WE ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzór świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z krajów trzecich i uchylającą decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5444) (1)

 • Dz. U. L329 - 24 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1746/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1279/2006 ustalającego na rok gospodarczy 2005/2006 kurs walutowy mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego oraz opłaty produkcyjnej i dodatkowej opłaty wyrównawczej w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty

 • Dz. U. L329 - 22 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1745/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L329 - 19 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1744/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących przyznawania pomocy na hodowlę jedwabników (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L329 - 16 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1743/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek paszowy (1)

 • Dz. U. L329 - 13 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1742/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wina pochodzące z Republiki Albanii

 • Dz. U. L329 - 7 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem

 • Dz. U. L329 - 5 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1740/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L329 - 3 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1739/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L329 - 1 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1738/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 930/2004 w sprawie tymczasowych środków stanowiących odstępstwa odnoszących się do sporządzania aktów prawnych instytucji Unii Europejskiej w języku maltańskim

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.