Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 64

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie częstotliwości UHF (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5599)

Data ogłoszenia:2006-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 64

Strona 1 z 3
L 329/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.11.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie częstotliwości UHF (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5599) (2006/804/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 676/2002/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki widma radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Technologia identyfikacji radiowej (RFID) jest stosowana w szczególnej grupie urządzeń bliskiego zasięgu i oferuje Europie potencjalnie znaczące korzyści gospodarcze i społeczne. Możliwe są różne zastosowania RFID, takie jak: automatyczna identyfikacja produktu, śledzenie towaru, systemy zabezpieczeń i systemy alarmowe, gospodarowanie odpadami, czujniki zbliżeniowe, systemy antywłamaniowe, systemy lokalizacji, przesyłanie danych do urządzeń przenośnych i bezprzewodowe systemy sterowania. Rozwój urządzeń działających w oparciu o identyfikację radiową w zakresie częstotliwości UHF na terenie WE przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i do wspierania innowacji. Aby umożliwić identyfikację produktów z wykorzystaniem rozwiązań RFID w zakresie częstotliwości UHF lub funkcjonowanie usług związanych z RFID w całej Europie, niezbędna jest harmonizacja warunków i pewność prawna w odniesieniu do dostępności widma radiowego dla urządzeń RFID działających w zakresie częstotliwości UHF. Poprzez szerzenie efektów skali i rozwój obrotu transgranicznego dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny przyczyni się do pomyślnego i szybkiego upowszechnienia rozwiązań RFID. Zakres stosowania niniejszej decyzji jest ograniczony do systemów RFID, w których umieszczone na produktach urządzenia identyfikacyjne nie posiadają niezależnego źródła energii na potrzeby transmisji radiowej i nadają wyłącznie poprzez ponowne wykorzystanie energii wypromieniowanej przez urządzenia do odczytu. W związku z powyższym możliwość powodowania przez nie zakłóceń dla innych użytkowników widma jest zasadniczo ograniczona. Dlatego urządzenia takie mogą współużytkować częstotliwości z innymi usługami radiokomunikacyjnymi, które wymagają lub nie wymagają posiadania pozwolenia, nie powodując przy tym szkodliwych zakłóceń, i mogą funkcjonować wspólnie z innymi urządzeniami bliskiego zasięgu. W związku z tym ich używanie nie powinno podlegać obowiązkowi posiadania indywidualnego pozwolenia w rozumieniu dyrektywy o zezwoleniach 2002/20/WE (2). Ponadto usługi radiokomunikacyjne określone w Regulaminie Radiokomunikacyjnym Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego mają pierwszeństwo przed takimi

urządzeniami RFID i nie istnieje w odniesieniu do nich wymóg zagwarantowania ochrony urządzeń RFID przed zakłóceniami, natomiast systemy RFID nie mogą powodować zakłóceń w funkcjonowaniu tych usług radiokomunikacyjnych. Ponieważ użytkownikom urządzeń RFID nie można w związku z tym zapewnić żadnej ochrony przed zakłóceniami, obowiązek ochrony takich urządzeń przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony usług radiokomunikacyjnych oraz ze strony innych urządzeń bliskiego zasięgu pracujących zgodnie z obowiązującymi regulacjami wspólnotowymi lub krajowymi spoczywa na producentach urządzeń RFID. Na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (dyrektywa RTTE) (3) producenci powinni zagwarantować, aby urządzenia RFID efektywnie wykorzystywały widmo częstotliwości radiowych w sposób nie powodujący szkodliwych zakłóceń w funkcjonowaniu innych urządzeń bliskiego zasięgu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L329 - 76 z 200625.11.2006

  Decyzja Rady 2006/807/WPZiB z dnia 20 listopada 2006 r. wdrażająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L329 - 74 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2006 r. uznająca dokumentację przedłożoną do szczegółowego badania w celu możliwego włączenia ortosulfamuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG za zasadniczo kompletną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5539) (1)

 • Dz. U. L329 - 67 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5538) (1)

 • Dz. U. L329 - 38 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/381/WE ustanawiającą kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5546) (1)

 • Dz. U. L329 - 34 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń w populacji dzików i szczepień interwencyjnych dzików oraz świń hodowlanych przeciwko tej chorobie w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5426) (1)

 • Dz. U. L329 - 26 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/432/WE ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzór świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z krajów trzecich i uchylającą decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5444) (1)

 • Dz. U. L329 - 24 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1746/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1279/2006 ustalającego na rok gospodarczy 2005/2006 kurs walutowy mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego oraz opłaty produkcyjnej i dodatkowej opłaty wyrównawczej w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty

 • Dz. U. L329 - 22 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1745/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L329 - 19 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1744/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących przyznawania pomocy na hodowlę jedwabników (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L329 - 16 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1743/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek paszowy (1)

 • Dz. U. L329 - 13 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1742/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wina pochodzące z Republiki Albanii

 • Dz. U. L329 - 7 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem

 • Dz. U. L329 - 5 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1740/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L329 - 3 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1739/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L329 - 1 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1738/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 930/2004 w sprawie tymczasowych środków stanowiących odstępstwa odnoszących się do sporządzania aktów prawnych instytucji Unii Europejskiej w języku maltańskim

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.