Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem

Data ogłoszenia:2006-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 7

Strona 1 z 6
25.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 33 ust. 12, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

lub wolnego obszaru celnego (5) ustanawia szczegółowe warunki wprowadzania zaliczek na poczet refundacji wywozowych do mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej objętego procedurą składu celnego lub wolnego obszaru celnego. Zostały one przyjęte w celu uzupełnienia i uściślenia przepisów rozporządzeń (EWG) nr 565/80 i (WE) nr 800/1999, w szczególności w zakresie kontroli, w odniesieniu do mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej.

(5)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1964/82 z dnia 20 lipca 1982 r. ustanawiające warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości (2) określiło warunki, na jakich specjalna refundacja wywozowa może zostać przyznana dla kawałków mięsa bez kości pochodzących z dorosłego bydła płci męskiej, wywożonych do państw trzecich.

(6)

Środki ustanowione rozporządzeniem (EWG) nr 565/80 oraz odpowiednie środki wykonawcze ustanowione w rozdziale 3 tytułu II rozporządzenia (WE) nr 800/1999 zostały uchylone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1713/2006. Z powodu uchylenia tych środków szczególne środki ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 456/2003 stały się nieaktualne i również zostały uchylone tym samym rozporządzeniem.

(2)

W celu prawidłowego funkcjonowania uzgodnień ustanowionych rozporządzeniem (EWG) nr 1964/82 ustawodawca w szczególności przewidział możliwość skorzystania przez podmioty gospodarcze, w odniesieniu do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, z procedury składu celnego lub wolnego obszaru celnego, określonej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 565/80 z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie zaliczek na poczet refundacji wywozowych do produktów rolnych (3). Szczegółowe zasady i ogólne warunki wprowadzania zaliczek na poczet refundacji wywozowych do produktów objętych procedurą składu celnego lub wolnego obszaru celnego zostały uściślone w rozdziale 3 tytułu II rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (4). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 456/2003 z dnia 12 marca 2003 r. ustanawiające specjalne zasady w sprawie wstępnego finansowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych produktów z wołowiny i cielęciny objętych procedurą składu celnego

(7)

Zaliczki na poczet refundacji wywozowych do mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej objętego procedurą składu celnego były i są stosowane przy wywozie do państw trzecich. Zainteresowanie tym systemem okazywane przez podmioty gospodarcze związane jest w szczególności z elastycznością przy przygotowywaniu zamówień, którą on umożliwia, wynikającą z możliwości skorzystania przez podmioty gospodarcze ze składowania tego mięsa przez maksymalny okres czterech miesięcy przed wywozem i zamrożenia go w tym okresie składowania.

(3)

(4)

Ponieważ nie istnieją nowe przepisy, podmioty gospodarcze stracą elastyczność oferowaną przez poprzedni system i napotkają dodatkowe trudności na rynkach zewnętrznych przy wywozie mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej. Należy ograniczyć w jak największym stopniu skutki uchylenia wymienionych środków. W tym celu należy umożliwić podmiotom gospodarczym dalsze korzystanie z objęcia mięsa bez kości z dorosłego bydła płci męskiej procedurą składu celnego przed wywozem i uściślić warunki przyznawania specjalnej refundacji wywozowej do tego mięsa po okresie składowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L329 - 76 z 200625.11.2006

  Decyzja Rady 2006/807/WPZiB z dnia 20 listopada 2006 r. wdrażająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L329 - 74 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2006 r. uznająca dokumentację przedłożoną do szczegółowego badania w celu możliwego włączenia ortosulfamuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG za zasadniczo kompletną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5539) (1)

 • Dz. U. L329 - 67 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5538) (1)

 • Dz. U. L329 - 64 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie częstotliwości UHF (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5599)

 • Dz. U. L329 - 38 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/381/WE ustanawiającą kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5546) (1)

 • Dz. U. L329 - 34 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń w populacji dzików i szczepień interwencyjnych dzików oraz świń hodowlanych przeciwko tej chorobie w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5426) (1)

 • Dz. U. L329 - 26 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/432/WE ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzór świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z krajów trzecich i uchylającą decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5444) (1)

 • Dz. U. L329 - 24 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1746/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1279/2006 ustalającego na rok gospodarczy 2005/2006 kurs walutowy mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego oraz opłaty produkcyjnej i dodatkowej opłaty wyrównawczej w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty

 • Dz. U. L329 - 22 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1745/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L329 - 19 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1744/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących przyznawania pomocy na hodowlę jedwabników (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L329 - 16 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1743/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek paszowy (1)

 • Dz. U. L329 - 13 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1742/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wina pochodzące z Republiki Albanii

 • Dz. U. L329 - 5 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1740/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L329 - 3 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1739/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L329 - 1 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1738/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 930/2004 w sprawie tymczasowych środków stanowiących odstępstwa odnoszących się do sporządzania aktów prawnych instytucji Unii Europejskiej w języku maltańskim

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.