Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 330 POZ 16

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/120/WE z dnia 27 listopada 2006 r. zawierająca sprostowanie i wprowadzająca zmiany do dyrektywy 2005/30/WE zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy 97/24/WE i 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2006-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 330 POZ 16

L 330/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.11.2006

DYREKTYWA KOMISJI 2006/120/WE z dnia 27 listopada 2006 r. zawierająca sprostowanie i wprowadzająca zmiany do dyrektywy 2005/30/WE zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy 97/24/WE i 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJESZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając dyrektywę 97/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1), w szczególności jej art. 7,

Artykuł 1 W dyrektywie 2005/30/WE wprowadza się następujące sprostowania:

uwzględniając dyrektywę 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającą dyrektywę Rady 92/61/EWG (2), w szczególności jej art. 17,

1) artykuł 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 2005/30/WE zawiera pewne błędy wymagające sprostowania.

„1. Począwszy od dnia 18 maja 2006 r., w odniesieniu do nowych zamiennych katalizatorów spełniających wymogi dyrektywy 97/24/WE zmienionej niniejszą dyrektywą, przeznaczonych do montażu w pojazdach, które otrzymały homologację typu zgodnie z dyrektywą 97/24/WE, państwa członkowskie:

(2)

Konieczne jest wyjaśnienie z mocą wsteczną, że art. 3 ust. 1 dyrektywy 2005/30/WE odnosi się do nowych zamiennych katalizatorów spełniających wymogi dyrektywy 97/24/WE zmienionej dyrektywą 2005/30/WE.

a) nie odmawiają udzielenia homologacji typu WE na mocy art. 4 ust. 1 dyrektywy 2002/24/WE;

b) nie zakazują obrotu nimi lub ich montażu w pojazdach.”;

(3)

W załączniku I do dyrektywy 2005/30/WE należy również wprowadzić korekty redakcyjne. 2) w całym tekście załącznika I wyrażenie „sekcja 5 załącznika VI” we wszystkich formach gramatycznych zastępuje się wyrażeniem „sekcja 4a załącznika VI” w odpowiedniej formie gramatycznej.

(4)

Ponadto niezbędne jest wprowadzenie przepisu wyjaśniającego, że sprzedaż lub montaż w pojazdach katalizatorów zamiennych, gdy nie są one typu, dla jakiego udzielono homologacji typu zgodnie z dyrektywą 97/24/WE zmienioną dyrektywą 2005/30/WE, są zabronione po upływie okresu przejściowego.

Artykuł 2 W art. 3 dyrektywy 2005/30/WE dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

(5)

Należy zatem sprostować i odpowiednio zmienić dyrektywę 2005/30/WE.

Dz.U. L 226 z 18.8.1997, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/27/WE (Dz.U. L 66 z 8.3.2006, str. 7). (2) Dz.U. L 124 z 9.5.2002, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/30/WE (Dz.U. L 106 z 27.4.2005, str. 17).

(1)

„3. Począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r., państwa członkowskie odmawiają sprzedaży i montażu w pojazdach katalizatorów zamiennych, jeśli nie są one typu, dla jakiego udzielono homologacji typu zgodnie z dyrektywą 97/24/WE, zmienionej niniejszą dyrektywą.”.

28.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/17

Artykuł 3 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 września 2007 r. Następnie państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 330 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 31 z 200628.11.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zarządzania zasobami finansowymi przeznaczonymi na likwidację instalacji jądrowych, zużytego paliwa i odpadów radioaktywnych

 • Dz. U. L330 - 30 z 200628.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2006 r. rozszerzająca na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie decyzji 2006/849/WE zmieniającej i rozszerzającej decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

 • Dz. U. L330 - 28 z 200628.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

 • Dz. U. L330 - 19 z 200628.11.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L330 - 18 z 200628.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L330 - 12 z 200628.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/119/WE z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2001/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą systemów grzewczych pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L330 - 9 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. dotyczące dopuszczenia selenometioniny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L330 - 5 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1445/95 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L330 - 3 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1748/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L330 - 1 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1747/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.