Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 330 POZ 19

Tytuł:

Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

Data ogłoszenia:2006-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 330 POZ 19

Strona 1 z 6
28.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/19

UMOWA pomiędzy Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

z jednej strony, oraz

WSCHODNIA REPUBLIKA URUGWAJU (zwana dalej „Urugwajem”),

z drugiej strony,

(zwane dalej „Stronami”),

STWIERDZAJĄC, że zostały podpisane dwustronne umowy dotyczące usług lotniczych między niektórymi państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Urugwajem zawierające postanowienia sprzeczne z prawem Wspólnoty Europejskiej,


STWIERDZAJĄC, że Wspólnota Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie poszczególnych aspektów, które mogą zostać włączone do dwustronnych umów dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi,

STWIERDZAJĄC, że na mocy prawa Wspólnoty Europejskiej wspólnotowi przewoźnicy lotniczy ustanowieni w państwie członkowskim mają prawo do niedyskryminacyjnego dostępu do tras lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi,

UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Wspólnotą Europejską a niektórymi państwami trzecimi, przewidujące dla obywateli tych państw trzecich możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotniczych licencjonowanych zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej,

UZNAJĄC, że niektóre postanowienia dwustronnych umów dotyczących usług lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Urugwajem, które są niezgodne z prawem Wspólnoty Europejskiej, muszą zostać doprowadzone do zgodności z tym prawem w celu ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla świadczenia usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a Urugwajem, a także w celu zachowania kontynuacji takich usług lotniczych,

STWIERDZAJĄC, że zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej przewoźnicy lotniczy nie mogą co do zasady zawierać porozumień, które mogą wpłynąć na handel między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji,

UZNAJĄC, że w świetle powyższego postanowienia dwustronnych umów dotyczących usług lotniczych zawartych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Urugwajem, które i) wymagają lub sprzyjają zawieraniu porozumień między przedsiębiorstwami, decyzjom związków przedsiębiorstw lub uzgodnionym praktykom zapobiegającym, ograniczającym lub zakłócającym konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach; lub ii) wzmacniają skutki wszelkich takich porozumień, decyzji lub uzgodnionych praktyk; lub iii) przenoszą na przewoźników lotniczych lub inne prywatne podmioty gospodarcze odpowiedzialność za podjęcie środków zapobiegających, ograniczających lub zakłócających konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na danych trasach, mogą uniemożliwić skuteczne działanie reguł konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw,

STWIERDZAJĄC, że celem Wspólnoty Europejskiej nie jest naruszenie równowagi między wspólnotowymi przewoźnikami lotniczymi a przewoźnikami lotniczymi z Urugwaju ani negocjowanie zmian w postanowieniach obecnie obowiązujących umów dwustronnych dotyczących usług lotniczych w zakresie praw przewozowych,

L 330/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.11.2006

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Do celów niniejszej umowy „państwa członkowskie” oznaczają państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej. „Państwa członkowskie LACAC” oznaczają państwa członkowskie Latynoamerykańskiej Komisji Lotnictwa Cywilnego (Latin American Civil Aviation Commission). 2. Zawarte w każdej z umów wymienionych w załączniku I odniesienia do obywateli państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do obywateli państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 330 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 31 z 200628.11.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zarządzania zasobami finansowymi przeznaczonymi na likwidację instalacji jądrowych, zużytego paliwa i odpadów radioaktywnych

 • Dz. U. L330 - 30 z 200628.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2006 r. rozszerzająca na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie decyzji 2006/849/WE zmieniającej i rozszerzającej decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

 • Dz. U. L330 - 28 z 200628.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

 • Dz. U. L330 - 18 z 200628.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L330 - 16 z 200628.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/120/WE z dnia 27 listopada 2006 r. zawierająca sprostowanie i wprowadzająca zmiany do dyrektywy 2005/30/WE zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy 97/24/WE i 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L330 - 12 z 200628.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/119/WE z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2001/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą systemów grzewczych pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L330 - 9 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. dotyczące dopuszczenia selenometioniny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L330 - 5 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1445/95 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L330 - 3 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1748/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L330 - 1 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1747/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.