Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 330 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

Data ogłoszenia:2006-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 330 POZ 28

L 330/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.11.2006

DECYZJA RADY z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) (2006/849/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

W związku z tym w dniu 8 kwietnia 2005 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie kontynuacji programu „Perykles” (4) do dnia 31 grudnia 2011 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 123 ust. 4 zdanie trzecie,


(6)

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

(7)

Podczas dyskusji nad ostatecznym porozumieniem co do wspólnotowych ram finansowych na lata 2007–2013 Rada zdecydowała przedłużyć trwanie programu „Perykles” na rok 2006.

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(1),

W oświadczeniu z dnia 30 stycznia 2006 r. Rada stwierdziła, że „Perykles” jest programem ze swej natury wieloletnim i że powinien zostać przedłużony do roku 2011. Dlatego zwróciła się do Komisji, by przedstawiła wniosek w sprawie przedłużenia jego trwania na okres od roku 2007, jak tylko osiągnięte zostanie porozumienie co do ram finansowych na lata 2007–2013.

Artykuł 13 ust. 3 lit. a) decyzji Rady 2001/923/WE (2) przewiduje, że Komisja miała do dnia 30 czerwca 2005 r. przesłać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie niezależne od zarządzającego programem, oceniające zasadność, skuteczność i efektywność programu, oraz komunikat w sprawie ewentualnej kontynuacji i zmiany programu wraz z odpowiednim wnioskiem. Sprawozdanie oceniające, o którym mowa w art. 13 wspomnianej decyzji, ukazało się w dniu 30 listopada 2004 r. Stwierdzono w nim, że program osiągnął założone cele i zalecono jego kontynuację. Finansowa kwota odniesienia, w rozumieniu pkt 38 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3), zostaje zawarta w niniejszej decyzji na cały czas trwania programu, pozostając w ten sposób bez wpływu na uprawnienia władzy budżetowej określone w Traktacie. Kontynuacja programu odzwierciedla potrzebę dalszego zachowywania czujności, prowadzenia szkoleń i zapewniania wsparcia technicznego, koniecznych do utrzymania ochrony euro przed fałszowaniem, poprzez stworzenie państwom członkowskim stabilnych ram do planowania własnych programów, w szczególności w okresie, w którym nowe państwa przyjmują jedną walutę.

(8)

Celowe jest, by programy wspólnotowe mieściły się we wspólnotowych ramach finansowych.

(9)

(2)

W celu uniknięcia dublowania się działań w ramach programu „Perykles” oraz w celu zapewnienia ich spójności i wzajemnego uzupełniania się ważne jest doprowadzenie do synergii przedsięwzięć finansowanych przez Komisję, Europejski Bank Centralny i Europol.

(10)

(3)

Z tych powodów, jak i ze względu na potrzebę ciągłego szkolenia i wsparcia w dziedzinie ochrony euro należy przedłużyć trwanie programu „Perykles” do dnia 31 grudnia 2013 r. Decyzja 2001/923/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(4)

Zmiany W decyzji 2001/923/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 1 ust. 2 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. C 163 z 14.7.2006, str. 7. (2) Dz.U. L 339 z 21.12.2001, str. 50. Decyzja zmieniona decyzją 2006/75/WE (Dz.U. L 36 z 8.2.2006, str. 40). (3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

„Trwa on od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.”;

(4) COM(2005) 127 wersja ostateczna.

28.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/29

2) na końcu art. 6 dodaje się akapit w brzmieniu: „Finansową kwotę odniesienia na realizację wspólnotowego programu działania w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. ustala się na 7 000 000 EUR.”; 3) artykuł 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: a) w lit. a) datę „30 czerwca 2005 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2013 r.”; b) litera b) otrzymuje brzmienie: „b) po zakończeniu pierwotnego i dodatkowego okresu trwania programu, a najpóźniej, odpowiednio, do dnia 30 czerwca 2006 r. i do dnia 30 czerwca 2014 r., szczegółowe sprawozdania w sprawie wdrożenia i wyników programu, określające w szczególności wartość dodaną pomocy finansowej Wspólnoty.”.

Artykuł 2 Stosowanie Niniejsza decyzja jest skuteczna w uczestniczących państwach członkowskich, które są określone w art. 1 tiret pierwsze rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (1). Artykuł 3 Wejście w życie Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 listopada 2006 r. W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1647/2006 (Dz.U. L 309 z 9.11.2006, str. 2).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 330 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 31 z 200628.11.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zarządzania zasobami finansowymi przeznaczonymi na likwidację instalacji jądrowych, zużytego paliwa i odpadów radioaktywnych

 • Dz. U. L330 - 30 z 200628.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2006 r. rozszerzająca na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie decyzji 2006/849/WE zmieniającej i rozszerzającej decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

 • Dz. U. L330 - 19 z 200628.11.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L330 - 18 z 200628.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L330 - 16 z 200628.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/120/WE z dnia 27 listopada 2006 r. zawierająca sprostowanie i wprowadzająca zmiany do dyrektywy 2005/30/WE zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy 97/24/WE i 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L330 - 12 z 200628.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/119/WE z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2001/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą systemów grzewczych pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L330 - 9 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. dotyczące dopuszczenia selenometioniny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L330 - 5 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1445/95 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L330 - 3 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1748/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L330 - 1 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1747/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.