Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 330 POZ 31

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zarządzania zasobami finansowymi przeznaczonymi na likwidację instalacji jądrowych, zużytego paliwa i odpadów radioaktywnych

Data ogłoszenia:2006-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 330 POZ 31

Strona 1 z 5
28.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/31

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zarządzania zasobami finansowymi przeznaczonymi na likwidację instalacji jądrowych, zużytego paliwa i odpadów radioaktywnych (2006/851/Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 124,

(7)

Promieniowanie jonizujące z materiałów radioaktywnych może mieć konsekwencje trwające dłużej niż okres eksploatacji instalacji jądrowych oraz wykraczające poza granice państwowe. Ochrona pracowników i ludności przeciwko tym zagrożeniom jest priorytetem Wspólnot Europejskich. Należy zatem stosować wysokie normy bezpieczeństwa, aby zapewnić, że podejmuje się działania związane z tymi zagrożeniami, przekraczające okres eksploatacji instalacji jądrowych. Parlament Europejski, Rada i Komisja podkreślają „konieczność zagwarantowania przez państwa członkowskie, że zasoby finansowe wystarczające na działania związane z likwidacją i zarządzaniem odpadami, kontrolowane przez państwa członkowskie, są rzeczywiście wykorzystywane na cele, do jakich zostały utworzone, oraz że są zarządzane w sposób przejrzysty, tak aby uniknąć tworzenia barier dla uczciwej konkurencji na rynku energii” (3). Komisja zwraca również uwagę, że „ważne jest, aby zagwarantować, że fundusze utworzone na działania związane z likwidacją i zarządzaniem odpadami, zgodne z celami Traktatu Euratom, zarządzane były w sposób przejrzysty i wykorzystywane były wyłącznie do celów, do jakich zostały utworzone. Z tego względu Komisja zamierza publikować, zgodnie z kompetencjami powierzonymi jej w Traktacie Euratom, roczny raport na temat wykorzystywania funduszy przeznaczonych na likwidację i zarządzanie odpadami. W szczególności będzie ona dokładać starań, aby dyspozycje dotyczące prawa wspólnotowego były w pełni przestrzegane” (4). W komunikacie do Parlamentu Europejskiego i Rady (5) Komisja zaznaczyła potrzebę większej przejrzystości i harmonizacji zarządzania zasobami finansowymi. Komisja wyraziła również zamiar przedłożenia zalecenia w 2005 r.


a także mając na uwadze, co następuje: Preambuła Traktatu uznaje, że państwa członkowskie pragną stworzyć warunki bezpieczeństwa niezbędne do eliminacji zagrożeń dla życia i zdrowia ludności.

(8) (2)

(1)

Artykuł 2 lit. b) Traktatu wzywa Wspólnotę do stworzenia jednolitych norm bezpieczeństwa mających chronić zdrowie pracowników i ludności oraz do zapewnienia ich stosowania. Rozdział III Traktatu ustanawia podstawowe normy zezwalające Wspólnocie na ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i ludności przed niebezpieczeństwem promieniowania jonizującego. Dyrektywa Rady 96/29/Euratom (1) ustanawia podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (2) wzywa państwa członkowskie do „przyjęcia wszystkich niezbędnych środków, aby zapewnić, że przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji podlegają ocenie w odniesieniu do ich skutków przed udzieleniem zezwolenia”.

(3)

(9)

(4)

(5)

(10)

(1) Dz.U. L 159 z 29.6.1996, str. 1. (2) Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 17).

(3) Deklaracja międzyinstytucjonalna, Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 56. (4) Oświadczenie Komisji, Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 56. (5) COM(2004) 719, Raport w sprawie wykorzystywania zasobów finansowych przeznaczonych na likwidację elektrowni jądrowych z 26.10.2004.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 330 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 30 z 200628.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2006 r. rozszerzająca na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie decyzji 2006/849/WE zmieniającej i rozszerzającej decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

 • Dz. U. L330 - 28 z 200628.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

 • Dz. U. L330 - 19 z 200628.11.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L330 - 18 z 200628.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L330 - 16 z 200628.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/120/WE z dnia 27 listopada 2006 r. zawierająca sprostowanie i wprowadzająca zmiany do dyrektywy 2005/30/WE zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy 97/24/WE i 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L330 - 12 z 200628.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/119/WE z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2001/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą systemów grzewczych pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L330 - 9 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. dotyczące dopuszczenia selenometioniny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L330 - 5 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1445/95 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L330 - 3 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1748/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L330 - 1 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1747/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.