Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 330 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1749/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1445/95 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

Data ogłoszenia:2006-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 330 POZ 5

Strona 1 z 3
28.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1749/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1445/95 w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 33 ust. 12, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

pięciodniową nie dawały prawa do korzystania z procedury składu celnego przed wywozem, określonej w rozporządzeniu (WE) nr 1741/2006. Z tych samych względów należy również przewidzieć, aby zmniejszenie stawki refundacji określonej w art. 18 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (4), w przypadku zmiany miejsca przeznaczenia mięsa w stosunku do miejsca przeznaczenia pierwotnie wskazanego na pozwoleniu na wywóz, nie było stosowane w odniesieniu do mięsa objętego wspomnianą procedurą. Należy zatem zmienić rozporządzenie (WE) nr 1445/95. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2377/80 (2) określiło warunki działania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny. Począwszy od początku 2005 r., poziom refundacji wywozowych w sektorze wołowiny ulegał wielokrotnie zmniejszeniu. Wysokość kwoty zabezpieczenia związanego z pozwoleniami na wywóz, zawierającymi wcześniejsze ustalenie refundacji, nie została jednakże dostosowana do nowej sytuacji. Wydaje się konieczne dostosowanie poziomu przedmiotowego zabezpieczenia, tak aby uwzględnić wspomniane obniżki, z zachowaniem zależności poziomu zabezpieczenia od wysokości refundacji takiej, jaka była stosowana przed obniżkami refundacji. Od początku 2000 r. wywóz wołowiny i cielęciny ulega ciągłemu zmniejszeniu. W trosce o uproszczenie i skuteczność zarządzania, w obecnej sytuacji wydaje się również właściwe dokonanie przeglądu zasad wydawania tych pozwoleń na wywóz, które nie muszą być wydawane bezzwłocznie. Z tego względu powiadomienie Komisji przez państwa członkowskie w sprawie pozwoleń na wywóz może odbywać się raz na tydzień. Z tego samego powodu należy zwiększyć z 22 do 25 ton ilość, w odniesieniu do której pozwolenie na wywóz może zostać wydane bezzwłocznie na wniosek danego podmiotu gospodarczego. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1741/2006 (3) ustanawia warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych dla wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem. W celu właściwego funkcjonowania wspomnianej procedury należy przewidzieć, aby pozwolenia wydawane bezzwłocznie i pozwolenia z ważnością

zmie307 zmie321

(6) (7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1445/95 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: a) w lit. a) wyrazy „44 ECU” zastępuje się wyrazami „26 EUR”; b) w lit. b) wyrazy „29 ECU” zastępuje się wyrazami „15 EUR”; c) w lit. c) wyrazy „16 ECU” zastępuje się wyrazami „9 EUR”; 2) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz zawierające wcześniejsze ustalenie refundacji, o których mowa w art. 8 ust. 1, można przedkładać właściwym organom od poniedziałku do piątku każdego tygodnia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 330 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 31 z 200628.11.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zarządzania zasobami finansowymi przeznaczonymi na likwidację instalacji jądrowych, zużytego paliwa i odpadów radioaktywnych

 • Dz. U. L330 - 30 z 200628.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2006 r. rozszerzająca na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie decyzji 2006/849/WE zmieniającej i rozszerzającej decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

 • Dz. U. L330 - 28 z 200628.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

 • Dz. U. L330 - 19 z 200628.11.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L330 - 18 z 200628.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L330 - 16 z 200628.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/120/WE z dnia 27 listopada 2006 r. zawierająca sprostowanie i wprowadzająca zmiany do dyrektywy 2005/30/WE zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy 97/24/WE i 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszące się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L330 - 12 z 200628.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/119/WE z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2001/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą systemów grzewczych pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L330 - 9 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1750/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. dotyczące dopuszczenia selenometioniny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L330 - 3 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1748/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L330 - 1 z 200628.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1747/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.