Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 331 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą audytorów zewnętrznych krajowych banków centralnych w odniesieniu do audytora zewnętrznego Banka Slovenije

Data ogłoszenia:2006-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 331 POZ 19

29.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/19

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą audytorów zewnętrznych krajowych banków centralnych w odniesieniu do audytora zewnętrznego Banka Slovenije (2006/852/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Protokół w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 27 ust. 1,


(4)

Po zniesieniu wyłączenia Słowenii Rada Prezesów EBC zaleciła Radzie zatwierdzenie jako audytorów zewnętrznych Banka Slovenije Deloitte & Touche revizija d.o.o. w odniesieniu do lat obrachunkowych 2007 i 2008, począwszy od roku obrachunkowego 2007.

uwzględniając zalecenie EBC/2006/14 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 października 2006 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Banka Slovenije (1),

Właściwe jest stosowanie się do zalecenia Rady Prezesów EBC i dokonanie odpowiedniej zmiany decyzji 1999/70/WE (4),

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych w państwach członkowskich, których walutą jest euro (Eurosystem), podlegają kontroli prowadzonej przez niezależnych audytorów zewnętrznych rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej.

Artykuł 1 W art. 1 decyzji 1999/70/WE dodaje się ustęp w brzmieniu:

(2)

Zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2006/495/WE z dnia 11 lipca 2006 r., zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Słowenię z dniem 1 stycznia 2007 r. (2) Słowenia spełnia obecnie warunki niezbędne dla przyjęcia euro, przy czym wyłączenie na rzecz Słowenii wskazane w art. 4 Aktu Przystąpienia z 2003 r. (3) powinno być zniesione z dniem 1 stycznia 2007 r.

„13. Niniejszym zatwierdza się Deloitte & Touche revizija d.o.o. jako audytorów zewnętrznych Banka Slovenije w odniesieniu do lat obrachunkowych 2007 i 2008.”.

Artykuł 2 O niniejszej decyzji powiadamia się Europejski Bank Centralny.

(4) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, str. 69. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/476/WE (Dz.U. L 188 z 1.7.2006, str. 7).

(1) Dz.U. C 257 z 25.10.2006, str. 19. (2) Dz.U. L 195 z 15.7.2006, str. 25. (3) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33.

L 331/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2006

Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2006 r. W imieniu Rady

E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 331 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 21 z 200629.11.2006

  2006/853/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/2/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. dotycząca mianowania Szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L331 - 8 z 200629.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. określające mechanizmy udzielania pomocy finansowej Wspólnoty wspólnotowym laboratoriom referencyjnym zajmującym się paszami, środkami spożywczymi oraz działalnością w sektorze zdrowia zwierząt

 • Dz. U. L331 - 7 z 200629.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1753/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 669/97 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Wysp Owczych, ustalające szczegółowe przepisy dotyczące zmian i dostosowania tych środków i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1983/95

 • Dz. U. L331 - 3 z 200629.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1752/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L331 - 1 z 200629.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1751/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.