Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 331 POZ 21

Tytuł:

2006/853/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/2/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. dotycząca mianowania Szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

Data ogłoszenia:2006-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 331 POZ 21

29.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/21

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EUPOL COPPS/2/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. dotycząca mianowania Szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS) (2006/853/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci, uwzględniając wspólne działanie Rady 2005/797/WPZiB w dniu 14 listopada 2005 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (1), w szczególności jego art. 11 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Pan Colin SMITH zostaje niniejszym mianowany Szefem/Komendantem Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS) od dnia 1 stycznia 2007 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Niniejsza decyzja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 11 ust. 2 wspólnego działania 2005/797/WPZiB stanowi, iż Rada upoważnia Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa do podjęcia odpowiednich decyzji zgodnie z art. 25 Traktatu, w tym decyzji o mianowaniu Szefa Misji/Komendanta Policji, na wniosek Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel wniosek o mianowanie pana Colina SMITHA, złożył

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 listopada 2006 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

T. TANNER

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 300 z 17.11.2005, str. 65.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 331 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 19 z 200629.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą audytorów zewnętrznych krajowych banków centralnych w odniesieniu do audytora zewnętrznego Banka Slovenije

 • Dz. U. L331 - 8 z 200629.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. określające mechanizmy udzielania pomocy finansowej Wspólnoty wspólnotowym laboratoriom referencyjnym zajmującym się paszami, środkami spożywczymi oraz działalnością w sektorze zdrowia zwierząt

 • Dz. U. L331 - 7 z 200629.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1753/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 669/97 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Wysp Owczych, ustalające szczegółowe przepisy dotyczące zmian i dostosowania tych środków i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1983/95

 • Dz. U. L331 - 3 z 200629.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1752/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L331 - 1 z 200629.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1751/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.