Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 331 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1752/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

Data ogłoszenia:2006-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 331 POZ 3

Strona 1 z 2
29.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1752/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(4) (1)

pienie do zwiększenia ilości zgłoszonych do przetargu odnoszących się do jęczmienia do wysokości 218 778 ton we Francji, 300 000 ton w Niemczech oraz w odniesieniu do kukurydzy do wysokości 300 000 ton na Węgrzech i 127 699 ton na Słowacji.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1483/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2006 (2) otworzyło stałe przetargi na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich. Mając na uwadze sytuację na rynkach jęczmienia i kukurydzy we Wspólnocie oraz wzrost popytu na zboża odnotowany w różnych regionach w trakcie ostatnich tygodni, niezbędne okazuje się udostępnienie w niektórych państwach członkowskich nowych ilości zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych. W związku z tym należy zezwolić danym agencjom interwencyjnym państw członkowskich na przystą-

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1483/2006 zastępuje się tekstem załącznika. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 276 z 7.10.2006, str. 58. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1644/2006 (Dz.U. L 308 z 8.11.2006, str. 11).

L 331/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I WYKAZ PRZETARGÓW

Ilości udostępnione do sprzedaży na rynku wewnętrznym (w tonach) Pszenica zwyczajna Jęczmień Kukurydza Żyto

Państwo członkowskie

Agencja interwencyjna Nazwa, adres i inne dane kontaktowe

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge Rue de Trèves, 82 B-1040 Bruxelles Téléphone: (32-2) 287 24 78 Télécopieur: (32-2) 287 25 24 e-mail: webmaster@birb.be Statní zemědělsky intervenční fond Odbor rostlinných komodit Ve Smečkách 33 CZ-110 00, Praha 1 Téléphone: (420) 222 871 667 – 222 871 403 Télécopieur: (420) 296 806 404 e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København Téléphone: (45) 33 95 88 07 Télécopieur: (45) 33 95 80 34 e-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn Téléphone: (49-228) 68 45-37 04 Télécopieur 1: (49-228) 68 45-39 85 Télécopieur 2: (49-228) 68 45-32 76 e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Narva mnt. 3, 51009 Tartu Téléphone: (372) 7371 200 Télécopieur: (372) 7371 201 e-mail: pria@pria.ee Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 331 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 21 z 200629.11.2006

  2006/853/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/2/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. dotycząca mianowania Szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L331 - 19 z 200629.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą audytorów zewnętrznych krajowych banków centralnych w odniesieniu do audytora zewnętrznego Banka Slovenije

 • Dz. U. L331 - 8 z 200629.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. określające mechanizmy udzielania pomocy finansowej Wspólnoty wspólnotowym laboratoriom referencyjnym zajmującym się paszami, środkami spożywczymi oraz działalnością w sektorze zdrowia zwierząt

 • Dz. U. L331 - 7 z 200629.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1753/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 669/97 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Wysp Owczych, ustalające szczegółowe przepisy dotyczące zmian i dostosowania tych środków i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1983/95

 • Dz. U. L331 - 1 z 200629.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1751/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.