Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 331 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1753/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 669/97 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Wysp Owczych, ustalające szczegółowe przepisy dotyczące zmian i dostosowania tych środków i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1983/95

Data ogłoszenia:2006-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 331 POZ 7

29.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1753/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 669/97 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Wysp Owczych, ustalające szczegółowe przepisy dotyczące zmian i dostosowania tych środków i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1983/95

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)


Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 669/97 z dnia 14 kwietnia 1997 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Wysp Owczych, ustalające szczegółowe przepisy dotyczące zmian i dostosowania tych środków i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1983/95 (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 669/97 wprowadza się następujące zmiany:

Decyzją nr 1/2006 Wspólnego Komitetu WE–Dania– Wyspy Owcze z dnia 13 lipca 2006 r. (2) zmieniona została tabela II w załączniku do protokołu 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i lokalnym rządem Wysp Owczych, z drugiej strony, przez zwiększenie rocznego kontyngentu taryfowego na krewetki, krewetki czerwone i homary norweskie, przetworzone lub zakonserwowane, w ilości od 3 000 do 4 000 ton. Decyzja ta weszła w życie dnia 1 września 2006 r. Aby uwzględnić to zwiększenie, należy zmienić wielkość rocznego kontyngentu taryfowego na krewetki, krewetki czerwone i homary norweskie, wymienione w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 669/97 pod numerem porządkowym 09.0679.

W tabeli pod numerem porządkowym 09.0679 w odniesieniu do rocznego kontyngentu taryfowego na krewetki, krewetki czerwone i homary norweskie, przetworzone lub zakonserwowane, w kolumnie 6 ilość „3 000” zastępuje się „4 000”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 101 z 18.4.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 31/2002 (Dz.U. L 6 z 10.1.2002, str. 36). (2) Dz.U. L 221 z 12.8.2006, str. 15.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 331 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 21 z 200629.11.2006

  2006/853/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/2/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. dotycząca mianowania Szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L331 - 19 z 200629.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą audytorów zewnętrznych krajowych banków centralnych w odniesieniu do audytora zewnętrznego Banka Slovenije

 • Dz. U. L331 - 8 z 200629.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. określające mechanizmy udzielania pomocy finansowej Wspólnoty wspólnotowym laboratoriom referencyjnym zajmującym się paszami, środkami spożywczymi oraz działalnością w sektorze zdrowia zwierząt

 • Dz. U. L331 - 3 z 200629.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1752/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L331 - 1 z 200629.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1751/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.