Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 331 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. określające mechanizmy udzielania pomocy finansowej Wspólnoty wspólnotowym laboratoriom referencyjnym zajmującym się paszami, środkami spożywczymi oraz działalnością w sektorze zdrowia zwierząt

Data ogłoszenia:2006-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 331 POZ 8

Strona 1 z 6
L 331/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1754/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. określające mechanizmy udzielania pomocy finansowej Wspólnoty wspólnotowym laboratoriom referencyjnym zajmującym się paszami, środkami spożywczymi oraz działalnością w sektorze zdrowia zwierząt

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Roczny poziom pomocy finansowej ze strony Wspólnoty przeznaczonej na funkcjonowanie wspólnotowych laboratoriów referencyjnych określany jest corocznie na mocy szczegółowych decyzji w dziedzinie środków weterynaryjnych dotyczących zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt oraz pozostałości.


(5)

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 28 ust. 2,

Z uwagi na konieczność wprowadzenia pewnej liczby zmian do rozporządzenia (WE) nr 156/2004, przez wzgląd na przejrzystość należałoby zastąpić wspomniane rozporządzenie z uwzględnieniem rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Wspomniane zmiany odnoszą się w szczególności do wprowadzenia umowy partnerstwa, określającej zadania i kompetencje właściwe każdej ze stron, oraz umowy szczegółowej aktualizującej przepisy w dziedzinie VAT, a także zasady rozliczania kosztów podróży służbowych oraz seminariów.

(1)

Wspólnotowe laboratoria referencyjne pełnią zadania i obowiązki wyrażone we wspólnotowym prawodawstwie weterynaryjnym oraz w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2), mając na celu pomoc Wspólnocie.

(7)

Wspomniana umowa partnerstwa powinna obowiązywać przez pięć lat, w celu umożliwienia rozwinięcia sprawnie funkcjonującej sieci krajowych laboratoriów referencyjnych w nowych dziedzinach, wypracowanie nowych metod badań oraz prawidłowej oceny wyników krajowych laboratoriów referencyjnych.

(8)

(2)

Stosownie do art. 32 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 wspólnotowym laboratoriom referencyjnym może być udzielana pomoc finansowa Wspólnoty zgodnie z art. 28 decyzji 90/424/EWG.

(9)

Przez wzgląd na prawidłowe zarządzanie finansami zasadne będzie stosowanie niniejszego rozporządzenia począwszy od roku 2007. Jednak należy zapewnić laboratoriom możliwość dokonywania zmian w budżecie szacunkowym działalności w roku 2007 zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

(3)

Kryteria kwalifikacji wydatków wspólnotowych laboratoriów referencyjnych otrzymujących pomoc finansową na mocy art. 28 decyzji 90/424/EWG oraz procedury przedstawiania takich wydatków i przeprowadzania audytów zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 156/2004 (3).

Artykuły 9, 36 i 37 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (4) mają zastosowanie w odniesieniu do kontroli finansowych.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37). (2) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. (3) Dz.U. L 27 z 30.1.2004, str. 5.

(4) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42).

29.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/9

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 5 Prefinansowanie

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie określa mechanizmy przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty wspólnotowym laboratoriom referencyjnym (dalej zwanym „laboratoriami”) przewidzianej w art. 28 decyzji 90/424/EWG oraz w art. 32 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 oraz na rzecz organizacji seminariów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 331 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 21 z 200629.11.2006

  2006/853/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/2/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. dotycząca mianowania Szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L331 - 19 z 200629.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą audytorów zewnętrznych krajowych banków centralnych w odniesieniu do audytora zewnętrznego Banka Slovenije

 • Dz. U. L331 - 7 z 200629.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1753/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 669/97 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Wysp Owczych, ustalające szczegółowe przepisy dotyczące zmian i dostosowania tych środków i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1983/95

 • Dz. U. L331 - 3 z 200629.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1752/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L331 - 1 z 200629.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1751/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.