Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1755/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przywozu niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Ukrainy

Data ogłoszenia:2006-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 1

Strona 1 z 7
30.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1755/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przywozu niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Ukrainy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

Pożądane jest, by środki zarządzania tym systemem we Wspólnocie były identyczne ze środkami przyjętymi w celu wdrożenia Umowy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,


(6)

Niezbędne jest zapewnienie, aby pochodzenie omawianych wyrobów było sprawdzane i w tym celu ustala się odpowiednie metody współpracy administracyjnej.

uwzględniając wniosek Komisji,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

Wyroby umieszczane w wolnym obszarze celnym lub przywożone na mocy uregulowań dotyczących składów celnych, wywozu czasowego lub uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) nie powinny być zaliczane na poczet limitów ustalonych dla omawianych wyrobów.

(1)

W dniu 29 lipca 2005 r. Wspólnota Europejska i rząd Ukrainy zawarły Umowę w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (1) (zwaną dalej „Umową”). W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1440/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie nałożenia ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2266/2004 (2) przyjęto niezbędne środki wykonawcze.

(8)

Skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia wymaga wprowadzenia wymogu posiadania wspólnotowego pozwolenia na przywóz w celu dopuszczenia omawianych wyrobów do swobodnego obrotu we Wspólnocie.

(9) (2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1440/2005 określa limity ilościowe na przywóz do Wspólnoty.

(3)

Odpowiednie organy ukraińskie zgłosiły, że we wrześniu 2006 r. pozwolenia na wywóz wydane dla grup wyrobów SA1, SA3 oraz SB1 przekroczyły 90 % dostępnych ilości, i zgodnie z Umową złożyły wniosek o konsultacje. W wyniku tych konsultacji obie strony uzgodniły zwiększenie limitów ilościowych dla wspomnianych grup wyrobów na rok 2006.

W celu zapewnienia nieprzekraczania ustalonych limitów ilościowych konieczne jest stworzenie procedury zarządzania, w ramach której właściwe organy państw członkowskich wydają pozwolenia na przywóz po uprzednim potwierdzeniu ze strony Komisji, że odpowiednie ilości pozostają dostępne w ramach przedmiotowych limitów ilościowych.

(10)

Ze względu na ograniczony czas obowiązywania niniejszego rozporządzenia powinno ono jak najszybciej wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (4)

Ważne jest, aby w najkrótszym możliwym czasie udostępnione zostały dodatkowe ilości. Renegocjacja Umowy, a następnie jej wdrożenie z wprowadzonymi zmianami pochłonęłyby zbyt wiele czasu. W związku z powyższym wskazane jest zastosowanie środka autonomicznego.

Artykuł 1 1. Nie naruszając przepisów rozporządzenia (WE) nr 1440/2005, zezwala się na przywóz do Wspólnoty dodatkowych ilości wyrobów stalowych określonych w załączniku I, pochodzących z Ukrainy, o łącznej masie do 52 000 ton, zgodnie z załącznikiem V.

(1) Dz.U. L 232 z 8.9.2005, str. 43. (2) Dz.U. L 232 z 8.9.2005, str. 1.

L 332/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2006

2. Wyroby stalowe klasyfikuje się według grup wyrobów zgodnie z załącznikiem I. 3. Klasyfikacja wyrobów wymienionych w załączniku I jest oparta na Nomenklaturze Scalonej (CN) ustanowionej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 (1). 4. Pochodzenie wyrobów, o których mowa w ust. 1, określa się zgodnie z przepisami obowiązującymi we Wspólnocie. Artykuł 2 1. Przywóz do Wspólnoty wyrobów stalowych wymienionych w załączniku I, pochodzących z Ukrainy, podlega limitom ilościowym określonym w załączniku V.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 36 z 200630.11.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 2/2005/SC z dnia 28 kwietnia 2005 r. dotycząca kontroli finansowego zarządzania Instrumentem Finansowym i projektów realizowanych w ramach tego Instrumentu

 • Dz. U. L332 - 34 z 200630.11.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2004/SC z dnia 5 lutego 2004 r. ustanawiająca Biuro Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 • Dz. U. L332 - 32 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2006 r. przyznająca Malcie odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5642)

 • Dz. U. L332 - 26 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5607) (1)

 • Dz. U. L332 - 24 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie postępowania na mocy art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG (sprawa COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1757) (1)

 • Dz. U. L332 - 21 z 200630.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. ustanawiająca Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L332 - 19 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1757/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 18 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1756/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.