Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. ustanawiająca Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2006-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 21

Strona 1 z 2
30.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/21

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 13 listopada 2006 r. ustanawiająca Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego

(Wersja skodyfikowana)

(2006/856/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając wniosek Komisji,

Decyzją 89/382/EWG, Euratom z dnia 19 czerwca 1989 r. w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (5) Rada powołała Komitet Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich, złożony z przedstawicieli instytutów statystycznych państw członkowskich, aby zapewnić bliską współpracę między państwami członkowskimi a Komisją w trakcie ustanawiania programu statystycznego.


uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(4)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

(5)

W państwach członkowskich statystykę walutową i bankową sporządzają banki centralne, a statystykę finansową i bilansu płatniczego sporządzają różne instytucje, w tym banki centralne.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 91/115/EWG z dnia 25 lutego 1991 r. ustanawiająca Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (3) została znacząco zmieniona (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać skodyfikowana.

Aby osiągnąć ścisłą współpracę między państwami członkowskimi a Komisją w dziedzinie statystyki walutowej, finansowej i bilansu płatniczego, należy powołać Komitet złożony z przedstawicieli głównych instytucji narodowych zajmujących się tego typu sprawami, mający za zadanie udzielanie pomocy Komisji w projektowaniu i realizacji wieloletniego programu działania dotyczącego tego rodzaju statystyki.

(6)

(2)

Istnieje potrzeba ustanowienia wieloletniego programu działania w dziedzinie statystyki walutowej, finansowej i bilansu płatniczego, który byłby częścią wieloletniego programu statystycznego Komisji.

Zważywszy na specyficzną rolę, jaką pełnią w państwach członkowskich wspomniane wyżej instytucje, należy zezwolić Komitetowi, aby wybrał swego przewodniczącego.

(7)

(1) Dz.U. C 97 E z 22.4.2004, str. 68. (2) Dz.U. C 10 z 14.1.2004, str. 27. (3) Dz.U. L 59 z 6.3.1991, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 96/174/WE (Dz.U. L 51 z 1.3.1996, str. 48). (4) Patrz: załącznik I.

Ze statystycznego punktu widzenia istnieje ścisła współzależność między dziedzinami walutową, finansową i bilansu płatniczego z jednej strony, a niektórymi innymi dziedzinami statystyki gospodarczej z drugiej.

(5) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

L 332/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2006

(8)

Zwiększone zapotrzebowanie państw członkowskich i instytucji wspólnotowych na udoskonaloną informację statystyczną wymaga zwiększenia współpracy między użytkownikami i producentami statystyki walutowej, finansowej i bilansu płatniczego,

Artykuł 4 Komitet może wyrażać opinie na temat swoich własnych inicjatyw w sprawie jakichkolwiek zagadnień odnoszących się do tych statystyk, które są przedmiotem wspólnego zainteresowania Komisji i krajowych władz statystycznych z jednej strony, a Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z drugiej. Przy wykonywaniu swoich zadań Komitet prezentuje swoje opinie wszystkim zainteresowanym stronom. Artykuł 5 W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele państw członkowskich (po jednym, dwóch lub trzech z każdego państwa), reprezentujący instytucje zajmujące się głównie statystyką finansową, walutową i w zakresie bilansu płatniczego, przedstawiciele Komisji (do trzech osób) i przedstawiciele EBC (do trzech osób).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 36 z 200630.11.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 2/2005/SC z dnia 28 kwietnia 2005 r. dotycząca kontroli finansowego zarządzania Instrumentem Finansowym i projektów realizowanych w ramach tego Instrumentu

 • Dz. U. L332 - 34 z 200630.11.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2004/SC z dnia 5 lutego 2004 r. ustanawiająca Biuro Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 • Dz. U. L332 - 32 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2006 r. przyznająca Malcie odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5642)

 • Dz. U. L332 - 26 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5607) (1)

 • Dz. U. L332 - 24 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie postępowania na mocy art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG (sprawa COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1757) (1)

 • Dz. U. L332 - 19 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1757/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 18 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1756/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L332 - 1 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1755/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przywozu niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Ukrainy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.