Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie postępowania na mocy art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG (sprawa COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1757) (1)

Data ogłoszenia:2006-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 24

L 332/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie postępowania na mocy art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG (sprawa COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca) (1) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1757)

(Jedynie teksty w językach angielskim i szwedzkim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/857/WE) W dniu 15 czerwca 2005 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie postępowania zgodnie z art. 82 traktatu WE oraz z art. 54 porozumienia EOG. Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 (2) Komisja niniejszym podaje do wiadomości nazwy stron oraz zasadniczą treść decyzji, wraz z informacjami na temat wszelkich nałożonych grzywien, uwzględniając jednak uzasadnione prawo przedsiębiorstw do ochrony ich tajemnicy handlowej. Pełny tekst omawianej decyzji, w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności, w autentycznych językach postępowania (angielski i szwedzki) oraz w językach roboczych Komisji, znajduje się na stronie internetowej DG ds. Konkurencji pod adresem http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html


1. KRÓTKI OPIS NARUSZENIAs

Przedsiębiorstwa, do których skierowana jest decyzja oraz rodzaj naruszenia Decyzja jest skierowana do szwedzkiego przedsiębiorstwa AstraZeneca AB i brytyjskiego przedsiębiorstwa AstraZeneca Plc (zwanych dalej „AZ”) w związku z naruszeniem przez nie art. 82 traktatu WE i art. 54 porozumienia EOG. Naruszenia dotyczą nadużyć popełnionych przez AZ w zakresie oficjalnych procedur w siedmiu państwach EOG, mających na celu wykluczenie producentów leków generycznych oraz – jeśli chodzi o drugie naruszenie – również innych przedsiębiorstw handlowych z konkurowania z produktem farmaceutycznym Losec produkowanym przez AZ. Pierwsze nadużycie łączyło się z niewłaściwym stosowaniem rozporządzenia Rady (3) (zwanego dalej „rozporządzeniem o dodatkowych świadectwach ochronnych”), na mocy którego podstawowa ochrona patentowa produktów farmaceutycznych może zostać rozszerzona. Drugie nadużycie dotyczyło niewłaściwego zastosowania procedur dopuszczenia produktów farmaceutycznych do obrotu. Właściwy rynek i pozycja dominująca Właściwy rynek obejmuje krajowe rynki tzw. inhibitorów pompy protonowej (zwanych dalej „PPI”), sprzedawanych na

(1) Opinia Komitetu Doradczego (Dz.U. C 291 z 30.11.2006). (2) Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2004 (Dz.U. L 68 z 6.3.2004, str. 1). (3) Dodatkowe świadectwa ochronne są przyznawane zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 z dnia 18 czerwca 1992 r. dotyczącym stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (Dz.U. L 182 z 2.7.1992, str. 1).

receptę leków stosowanych w chorobach żołądkowo-jelitowych, w których kwas jest czynnikiem uszkadzającym (takich jak choroba wrzodowa). Losec firmy AZ był pierwszym inhibitorem pompy protonowej. W szczególności w decyzji uznano, że rynek inhibitorów pompy protonowej istnieje w Belgii, Danii, Niemczech, Holandii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie przynajmniej od roku 1993 r. oraz w Norwegii od 1992 r.

Decyzja stwierdza, że przedsiębiorstwo AZ miało pozycję dominującą na rynku inhibitorów pompy protonowej w Belgii, Holandii, Szwecji (od 1993 r. do końca 2000 r.), w Norwegii (od 1994 r. do końca 2000 r.), w Danii i Zjednoczonym Królestwie (od 1993 r. do końca 1999 r.) oraz w Niemczech (od 1993 r. do końca 1997 r.).

Pierwsze naruszenie Pierwsze naruszenie art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG stanowiło jedno i powtarzające się nadużycie, polegające na złożeniu przez AZ serii fałszywych oświadczeń w urzędach patentowych Belgii, Danii, Niemiec, Holandii, Norwegii i Zjednoczonego Królestwa oraz przed sądami krajowymi w Niemczech i Norwegii.

Niezgodne z prawdą informacje zostały początkowo przekazane przez AZ w związku z wnioskami tego przedsiębiorstwa złożonymi w kilku urzędach patentowych w czerwcu 1993 r. i grudniu 1994 r. na terenie EOG w sprawie przyznania szczególnej ochrony dla omeprazolu (substancji czynnej zawartej w produkowanym przez AZ preparacie Losec) za pomocą tzw. dodatkowych świadectw ochronnych.

30.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/25

Drugie naruszenie Drugie naruszenie art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG stanowiło jedno i powtarzające się nadużycie, polegające na złożeniu przez AZ wniosku o cofnięcie zezwoleń na wprowadzenie do obrotu kapsułek Losec w Danii, Norwegii i Szwecji oraz na wycofaniu przez AZ kapsułek Losec z rynku w tych trzech krajach i wprowadzeniu tabletek Losec MUPS.

Naruszenia zostały uznane za poważne, biorąc pod uwagę fakt, że nadużycia te mają pewne szczególne i nowe właściwości w zakresie wykorzystanych środków i dlatego nie mogą być uznane za jednoznaczne. Decyzja uwzględnia również fakt, że przedsiębiorstwo AstraZeneca Plc jest odpowiedzialne za naruszenia tylko solidarnie w następstwie połączenia między Astra AB (obecnie AstraZeneca AB) i Zeneca Plc w dniú 6 kwietnia 1999 r. Grzywna w wysokości 60 mln EUR jest podzielona następująco: AstraZeneca AB i AstraZeneca są solidarnie zobowiązane do zapłaty 46 mln EUR, podczas gdy AstraZeneca AB jest wyłącznie zobowiązana do zapłaty 14 mln EUR.

2. GRZYWNY

W decyzji stwierdzono, że rodzaj naruszeń oraz ich zasięg geograficzny powodują, że należy uznać je za poważne.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 36 z 200630.11.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 2/2005/SC z dnia 28 kwietnia 2005 r. dotycząca kontroli finansowego zarządzania Instrumentem Finansowym i projektów realizowanych w ramach tego Instrumentu

 • Dz. U. L332 - 34 z 200630.11.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2004/SC z dnia 5 lutego 2004 r. ustanawiająca Biuro Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 • Dz. U. L332 - 32 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2006 r. przyznająca Malcie odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5642)

 • Dz. U. L332 - 26 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5607) (1)

 • Dz. U. L332 - 21 z 200630.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. ustanawiająca Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L332 - 19 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1757/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 18 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1756/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L332 - 1 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1755/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przywozu niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Ukrainy

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.