Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2006 r. przyznająca Malcie odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5642)

Data ogłoszenia:2006-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 32

L 332/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 listopada 2006 r. przyznająca Malcie odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5642)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2006/859/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 96/92/WE (1), w szczególności jej art. 26 ust. 1,


Dokumenty załączone do wniosku stanowią wystarczające dowody, że obecnie niemożliwe i nierealne jest osiągnięcie celu konkurencyjnego rynku energii elektrycznej zważywszy na rozmiar i strukturę rynku energii elektrycznej na wyspie. W takich okolicznościach otwarcie rynku spowodowałoby powstanie istotnych problemów związanych zwłaszcza z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej i wiązałoby się z wyższymi kosztami dla konsumentów. Dodatkowo brak jest systemu przesyłowego i w związku z tym nie można wyznaczyć operatora; bez konkurencji w zakresie dostaw nie ma uzasadnienia dla wymogów dyrektywy 2003/54/WE w odniesieniu do dostępu strony trzeciej do systemu przesyłowego.

uwzględniając wniosek przedłożony przez Maltę dnia 15 listopada 2005 r.,

(4)

Po zbadaniu uzasadnienia Malty zawartego w złożonym wniosku Komisja ocenia, że odstępstwo i warunki jego stosowania nie przeszkodzą w ewentualnym osiągnięciu celów dyrektywy 2003/54/WE.

po uprzednim powiadomieniu o złożonym wniosku,

państw

członkowskich

(5)

Należy zatem przyznać odstępstwo, o które wystąpiła Malta.

a także mając na uwadze, co następuje: Jednak chociaż wniosek Malty zawiera właściwy opis aktualnej sytuacji, nie bierze pod uwagę możliwego rozwoju technologicznego w perspektywie średnioi długoterminowej, który może prowadzić do znacznych zmian. Należy zatem regularnie monitorować sytuację,

(6) (1)

Dnia 15 listopada 2005 r., Malta przedłożyła Komisji wniosek o odstępstwo na czas nieokreślony od przepisów rozdziału IV dyrektywy 2003/54/WE i jej art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Wyraźne upoważnienie dotyczące złożenia takiego wniosku zawarte zostało w art. 26 ust. 1 wspomnianej dyrektywy.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

Malta stanowi „mały system wydzielony” zgodnie z definicją określoną w art. 2 ust. 26 dyrektywy 2003/54/WE. Zgodnie z tym przepisem „mały system wydzielony” oznacza każdy system, który w 1996 r. osiągnął zużycie mniejsze niż 3 000 GWh, w którym mniej niż 5 % rocznego zużycia uzyskuje się poprzez połączenie z innymi systemami. W roku 1996 Malta zużyła 1 695 GWh. Malta stanowi wydzielony, niepołączony z innymi, system energetyczny i wspomniane odstępstwo wnioskowane jest czas, w którym Malta będzie pozostawać systemem wydzielonym.

Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 37. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Rady 2004/85/WE (Dz.U. L 236 z 7.7.2004, str. 10).

Artykuł 1 Przyznaje się Malcie odstępstwo od przepisów rozdziału IV dyrektywy 2003/54/WE i jej art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 1.

Artykuł 2 Komisja może wycofać lub dokonać przeglądu odstępstwa, jeżeli w sektorze energii elektrycznej Malty nastąpią znaczące zmiany.

(1)

30.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/33

W tym celu Malta monitoruje zmiany sektora energii elektrycznej i składa Komisji sprawozdania dotyczące znaczących zmian w tym sektorze, szczególnie w sprawie nowych koncesji na działalność gospodarczą z zakresu energetyki, nowych podmiotów gospodarczych na rynku oraz nowych planów dotyczących infrastruktury, które mogą wymagać przeglądu odstępstwa. Dodatkowo Malta co dwa lata przedkłada Komisji ogólne sprawozdanie, począwszy najpóźniej od dnia 31 grudnia 2008 r. Sprawozdania obejmują politykę taryfikacyjną i cenową łącznie ze środkami podejmowanymi w celu ochrony interesów konsumentów w świetle odstępstwa. Artykuł 3 Adresatem niniejszej decyzji jest Republika Malty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Andris PIEBALGS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 332 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 36 z 200630.11.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 2/2005/SC z dnia 28 kwietnia 2005 r. dotycząca kontroli finansowego zarządzania Instrumentem Finansowym i projektów realizowanych w ramach tego Instrumentu

 • Dz. U. L332 - 34 z 200630.11.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2004/SC z dnia 5 lutego 2004 r. ustanawiająca Biuro Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 • Dz. U. L332 - 26 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5607) (1)

 • Dz. U. L332 - 24 z 200630.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie postępowania na mocy art. 82 traktatu WE oraz art. 54 porozumienia EOG (sprawa COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1757) (1)

 • Dz. U. L332 - 21 z 200630.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. ustanawiająca Komitet ds. Statystyki Walutowej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L332 - 19 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1757/2006 z dnia 29 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 18 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1756/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L332 - 1 z 200630.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1755/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przywozu niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Ukrainy

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.