Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 336 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1776/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2006-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 336 POZ 1

2.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1776/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

L 336/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2006

ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia Komisji z dnia 1 grudnia 2006 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg) Kod CN Kod krajów trzecich (1) Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00

052 204 999 052 204 628 999 052 204 999 204 999 052 400 999 052 388 528 999 388 400 508 720 999 052 720 999

71,6 44,6 58,1 131,4 71,8 171,8 125,0 149,6 62,3 106,0 54,9 54,9 67,0 71,8 69,4 51,0 44,4 18,3 37,9 91,2 103,8 80,5 68,8 86,1 97,8 49,3 73,6

0707 00 05

0709 90 70

0805 20 10 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 0805 50 10

0808 10 80

0808 20 50

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 336 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L336 - 8 z 20062.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1780/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 53. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L336 - 7 z 20062.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1779/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 21. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L336 - 5 z 20062.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1778/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 21. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L336 - 3 z 20062.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1777/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 21. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.