Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 337 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1786/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. zamieniające załączniki III B, IV i VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w odniesieniu do kontyngentów na wyroby włókiennicze na 2007 r.

Data ogłoszenia:2006-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 337 POZ 12

Strona 1 z 2
L 337/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1786/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. zamieniające załączniki III B, IV i VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w odniesieniu do kontyngentów na wyroby włókiennicze na 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2,


na fakt uzyskania niepodległości przez Czarnogórę z dniem 3 czerwca 2006 r. Komisja musi rozdzielić wartości obrotów handlowych pomiędzy Czarnogórę i Kosowo, z jednej strony, a nowe państwa członkowskie, z drugiej strony. Dlatego też nowe poziomy kontyngentów zostały ustalone przy użyciu najodpowiedniejszego do tego celu kryterium, jakim jest wielkość populacji dwóch nowych państw członkowskich. W obydwu przypadkach dodano stopę wzrostu.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy zatem zmienić załączniki III B, IV i VI do rozporządzenia (WE) nr 517/94, tak aby zawierały one wykaz poziomów kontyngentów mających zastosowanie na rok 2007. Szczegółowe zasady dotyczące przydzielania kontyngentów na rok 2007 określa rozporządzenie Komisji (WE) nr 1785/2006 (3) w sprawie zarządzania kontyngentami na wyroby włókiennicze ustanowionymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 517/94 na rok 2007.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 517/94 ustanawia roczne limity ilościowe na niektóre wyroby włókiennicze pochodzące z Czarnogóry, Kosowa (2) i Korei Północnej.

(5)

(2)

Z dniem 1 stycznia 2007 Unia Europejska obejmie dwa nowe państwa członkowskie – Rumunię i Bułgarię. Artykuł 6 ust. 7 Aktu Przystąpienia stanowi, że ograniczenia ilościowe stosowane przez Wspólnotę w odniesieniu do przywozu wyrobów włókienniczych i odzieżowych należy dostosować w celu uwzględnienia przystąpienia nowych państw członkowskich do Wspólnoty. Ograniczenia ilościowe mające zastosowanie do przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich do rozszerzonej Wspólnoty powinny zatem zostać dostosowane tak, aby obejmowały przywóz do dwóch nowych państw członkowskich. Wymaga to wprowadzenia zmian do niektórych załączników do rozporządzenia (WE) nr 517/94.

Wszystkie przepisy rozporządzenia (WE) nr 517/94 mają mieć zastosowanie do przywozu do nowych państw członkowskich. W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 517/94 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych ustanowionego na mocy art. 25 rozporządzenia (WE) nr 517/94,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

W celu niedopuszczenia do sytuacji, w której rozszerzenie Wspólnoty wywarłoby ograniczające skutki na wymianę handlową, przy zmianie ilości należy zastosować metodę uwzględniającą, do celów dostosowania nowych poziomów kontyngentów, tradycyjny przywóz do dwóch nowych państw członkowskich. Formuła opierająca się na średniej przywozu w ciągu ostatnich trzech lat do dwóch nowych państw członkowskich wyrobów pochodzących z państw trzecich w najlepszy sposób odzwierciedli to zjawisko na przestrzeni lat. Ze względu

Artykuł 1 W załącznikach III B, IV i VI do rozporządzenia (WE) nr 517/94 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

(3) Patrz: str. 5 niniejszego Dziennika Urzędowego.

Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 931/2005 (Dz.U. L 162 z 23.6.2005, str. 37). (2) Zgodnie z definicją rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 337 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 57 z 20065.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2006 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom odzwierzęcym przedstawione przez Bułgarię i Rumunię na rok 2007 i zmieniająca decyzję 2006/687/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5702)

 • Dz. U. L337 - 46 z 20065.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2006 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom odzwierzęcym przedstawione przez państwa członkowskie na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5677)

 • Dz. U. L337 - 45 z 20065.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w zakresie ich ogólnych cech konstrukcyjnych (1)

 • Dz. U. L337 - 43 z 20065.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w sprawie oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (PECA)

 • Dz. U. L337 - 34 z 20065.12.2006

  Protokół do Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w sprawie oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (PECA)

 • Dz. U. L337 - 33 z 20065.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Protokołu do Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w sprawie oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (PECA)

 • Dz. U. L337 - 21 z 20065.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/117/Euratom z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego

 • Dz. U. L337 - 17 z 20065.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1787/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam

 • Dz. U. L337 - 5 z 20065.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1785/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2007 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L337 - 3 z 20065.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1784/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania czynników ułatwiających procesy chemiczne

 • Dz. U. L337 - 1 z 20065.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1783/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.