Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 337 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1784/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania czynników ułatwiających procesy chemiczne

Data ogłoszenia:2006-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 337 POZ 3

5.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1784/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania czynników ułatwiających procesy chemiczne

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wanego do diagnozowania możliwych powodów niedoboru witaminy B12.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 2 tiret szesnaste zdanie trzecie, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Stosowanie CTC jako czynnika ułatwiającego procesy chemiczne w produkcji radioaktywnej cyjanokobalaminy jest obecnie zabronione we Wspólnocie na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000. Aby zezwolić na to konkretne zastosowanie, zgodnie z wyżej wymienioną decyzją podjętą niedawno w ramach Protokołu montrealskiego, należy zmienić załącznik VI do tego rozporządzenia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu powołanego w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000,

Tetrachlorek węgla (CTC) jest substancją zubażającą ozon, która znajduje się w grupie IV wykazu substancji kontrolowanych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 i dlatego mają do niego zastosowanie ograniczenia stosowania. Uwzględniając nowe informacje oraz postęp techniczny, o których poinformował zespół ds. czynników ułatwiających procesy chemiczne Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową w swoim sprawozdaniu z postępu prac z października 2004 r. (2), strony Protokołu montrealskiego przyjęły decyzję XVII/7 (3) podczas swojego siedemnastego spotkania. Decyzja XVII/7 dodaje CTC do zmienionej tabeli A w decyzji X/14 jako czynnik ułatwiający proces produkcji radioaktywnej cyjanokobalaminy – leku stoso-

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Artykuł 1 Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1366/2006 (Dz.U. L 264 z 25.9.2006, str. 12). (2) Sprawozdanie w sprawie czynników ułatwiających procesy chemiczne, październik 2004 r., str. 17 (http://hq.unep.org/ozone/ teap/Reports/PATF/PATF_Report2004.pdf). 3) Siedemnaste spotkanie stron Protokołu montrealskiego w 2005 r. ( Decyzja XVII/7: Wykaz zastosowań substancji kontrolowanych jako czynników ułatwiających procesy chemiczne (http://hq.unep.org/ ozone/Meeting_Documents/mop/17mop/17mop-11.e.pdf).

L 337/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK VI Procesy, w których substancje kontrolowane są stosowane jako czynniki ułatwiające procesy chemiczne, o których mowa w art. 2 tiret szesnaste a) Stosowanie tetrachlorku węgla do usuwania trichlorku azotu w procesie wytwarzania chloru i sody kaustycznej; b) stosowanie tetrachlorku węgla w odzyskiwaniu chloru w gazie resztkowym z procesu wytwarzania chloru; c) stosowanie tetrachlorku węgla w procesie wytwarzania kauczuku chlorowanego; d) stosowanie tetrachlorku węgla w procesie wytwarzania acetofenonu izobutylu (ibuprofen – środek przeciwbólowy); e) stosowanie tetrachlorku węgla w procesie wytwarzania polifenyleneterftalamidu; f) stosowanie tetrachlorku węgla w produkcji radioaktywnej cyjanokobalaminy; g) stosowanie CFC-11 w procesie wytwarzania poliolefinowych włókien syntetycznych; h) stosowanie CFC-12 w syntezie fotochemicznej perfluoropolieteronadtlenkowych prekursorów Z-perfluoropolieterów i ich pochodnych difunkcyjnych; i) stosowanie CFC-113 w procesie redukcji perfluoropoleteronadtlenku będącego produktem pośrednim w produkcji diestrów perfluoropolieterów; j) stosowanie CFC-113 w procesie przygotowania perfluoropolieterodioli o wysokiej funkcyjności; k) stosowanie tetrachlorku węgla w procesie produkcji Cyclodime; l) stosowanie HCFC w procesach wymienionych w lit. a)–k), w przypadku gdy są stosowane w celu zastąpienia CFC lub tetrachlorku węgla.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 337 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 57 z 20065.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2006 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom odzwierzęcym przedstawione przez Bułgarię i Rumunię na rok 2007 i zmieniająca decyzję 2006/687/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5702)

 • Dz. U. L337 - 46 z 20065.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2006 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom odzwierzęcym przedstawione przez państwa członkowskie na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5677)

 • Dz. U. L337 - 45 z 20065.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w zakresie ich ogólnych cech konstrukcyjnych (1)

 • Dz. U. L337 - 43 z 20065.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w sprawie oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (PECA)

 • Dz. U. L337 - 34 z 20065.12.2006

  Protokół do Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w sprawie oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (PECA)

 • Dz. U. L337 - 33 z 20065.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Protokołu do Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w sprawie oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (PECA)

 • Dz. U. L337 - 21 z 20065.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/117/Euratom z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego

 • Dz. U. L337 - 17 z 20065.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1787/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam

 • Dz. U. L337 - 12 z 20065.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1786/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. zamieniające załączniki III B, IV i VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w odniesieniu do kontyngentów na wyroby włókiennicze na 2007 r.

 • Dz. U. L337 - 5 z 20065.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1785/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2007 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L337 - 1 z 20065.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1783/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.