Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 337 POZ 34

Tytuł:

Protokół do Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w sprawie oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (PECA)

Data ogłoszenia:2006-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 337 POZ 34

Strona 1 z 5
L 337/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2006

PROTOKÓŁ do Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w sprawie oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (PECA)

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA I RUMUNIA, zwane dalej „Stronami”, MAJĄC NA UWADZE, że Rumunia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej i że takie członkostwo wiąże się ze skutecznym wdrożeniem dorobku prawnego Wspólnoty Europejskiej, UZNAJĄC, że stopniowe przyjęcie i wdrożenie prawa wspólnotowego przez Rumunię stwarza okazję do rozszerzenia pewnych korzyści płynących z rynku wewnętrznego i zapewnienia jego skutecznego działania w niektórych sektorach przed przystąpieniem, ZWAŻYWSZY że w sektorach objętych niniejszym Protokołem rumuńskie prawo krajowe w znacznym stopniu stanowi transpozycję prawa wspólnotowego, ZWAŻYWSZY na ich wspólne zobowiązanie do przestrzegania zasad swobodnego przepływu towarów i promowania jakości produktu w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa swoich obywateli i ochrony środowiska, w tym dzięki pomocy technicznej i innym formom współpracy między nimi, PRAGNĄC zawrzeć Protokół do Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi a ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony (zwanego dalej „Układem europejskim”), w sprawie oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (zwany dalej „niniejszym Protokołem”), przewidujący stosowanie wzajemnej akceptacji wyrobów przemysłowych spełniających wymogi odnoszące się do zgodnego z prawem wprowadzenia na rynek jednej ze Stron oraz wzajemnego uznania wyników oceny zgodności wyrobów przemysłowych podlegających prawu wspólnotowemu lub prawu krajowemu, stwierdzając, że art. 75 Układu europejskiego przewiduje, w stosownych przypadkach, zawarcie porozumienia o wzajemnym uznawaniu, STWIERDZAJĄC istnienie bliskich związków pomiędzy Wspólnotą Europejską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, co sprawia, że stosowne jest rozważenie zawarcia równoległego Europejskiego Porozumienia o ocenie zgodności pomiędzy Rumunią a tymi krajami, równoważnego do niniejszego Protokołu, MAJĄC NA UWADZE status Stron jako Umawiających się Stron Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, a w szczególności będąc świadomym ich obowiązków wynikających z Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie barier technicznych w handlu, UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Cel Niniejszy Protokół ma na celu ułatwić Stronom zniesienie barier technicznych w handlu w odniesieniu do wyrobów przemysłowych. Środkami służącymi temu celowi są stopniowe przyjmowanie i wdrażanie przez Rumunię prawa krajowego, równoważnego z prawem wspólnotowym. Niniejszy Protokół przewiduje: a) wzajemną akceptację wyrobów przemysłowych, wymienionych w załącznikach dotyczących wzajemnej akceptacji wyrobów przemysłowych, które spełniają wymogi odnoszące się do zgodnego z prawem wprowadzenia na rynek jednej ze Stron;

b) wzajemne uznanie wyników oceny zgodności wyrobów przemysłowych podlegających prawu wspólnotowemu i równoważnemu rumuńskiemu prawu krajowemu, wymienionych w załącznikach dotyczących wzajemnego uznawania wyników oceny zgodności.

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego Protokołu: a) „wyroby przemysłowe” oznaczają wyroby określone w art. 9 Układu europejskiego i w protokole 2 do niego;

5.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/35

b) „prawo wspólnotowe” oznacza każdy akt prawny i praktykę wykonawczą Wspólnoty Europejskiej stosowaną w szczególnej sytuacji, w przypadku ryzyka lub kategorii wyrobów przemysłowych, zgodnie z interpretacją Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich;

c) „prawo krajowe” oznacza każdy akt prawny i praktykę wykonawczą służące transpozycji przez Rumunię prawa wspólnotowego stosowanego w szczególnej sytuacji, w przypadku ryzyka lub kategorii wyrobów przemysłowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 337 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 57 z 20065.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2006 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom odzwierzęcym przedstawione przez Bułgarię i Rumunię na rok 2007 i zmieniająca decyzję 2006/687/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5702)

 • Dz. U. L337 - 46 z 20065.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2006 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom odzwierzęcym przedstawione przez państwa członkowskie na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5677)

 • Dz. U. L337 - 45 z 20065.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w zakresie ich ogólnych cech konstrukcyjnych (1)

 • Dz. U. L337 - 43 z 20065.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w sprawie oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (PECA)

 • Dz. U. L337 - 33 z 20065.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Protokołu do Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w sprawie oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (PECA)

 • Dz. U. L337 - 21 z 20065.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/117/Euratom z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego

 • Dz. U. L337 - 17 z 20065.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1787/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam

 • Dz. U. L337 - 12 z 20065.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1786/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. zamieniające załączniki III B, IV i VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w odniesieniu do kontyngentów na wyroby włókiennicze na 2007 r.

 • Dz. U. L337 - 5 z 20065.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1785/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2007 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L337 - 3 z 20065.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1784/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania czynników ułatwiających procesy chemiczne

 • Dz. U. L337 - 1 z 20065.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1783/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.