Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 337 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1785/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2007 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

Data ogłoszenia:2006-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 337 POZ 5

Strona 1 z 4
5.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1785/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2007 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi specjalnymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu (1), w szczególności jego art. 17 ust. 3 i 6 oraz art. 21 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie (WE) nr 517/94 ustanawia ograniczenia ilościowe na przywóz niektórych wyrobów włókienniczych pochodzących z niektórych państw trzecich, które mają być przydzielone według kolejności zgłoszeń. Na mocy tego rozporządzenia dopuszczalne jest zastosowanie, w pewnych okolicznościach, innych metod przydziału i podziału kontyngentów na transze lub zarezerwowanie części konkretnych limitów ilościowych wyłącznie dla wniosków popartych dowodami wcześniejszej realizacji przywozu. Reguły zarządzania kontyngentami ustanowionymi na rok 2007 należy przyjąć przed rozpoczęciem roku kontyngentowego, tak aby nie doszło do nieuzasadnionych zakłóceń ciągłości obrotów handlowych. Środki przyjęte w latach poprzednich, takie jak określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2038/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. ustanawiającym reguły zarządzania i dystrybucji dla kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 (2), okazały się być zadowalające i z tego względu uznano za właściwe ustanowienie podobnych reguł na rok 2007. W celu zaspokojenia potrzeb możliwie jak największej liczby podmiotów gospodarczych stosowne jest zwiększenie elastyczności przydziału według kolejności zgłoszeń poprzez wprowadzenie pułapu ilości, które mogą być przydzielone każdemu podmiotowi gospodarczemu przy zastosowaniu tej metody.


W celu zagwarantowania pewnego stopnia ciągłości wymiany handlowej i efektywnego zarządzania kontyngentami podmiot gospodarczy powinien posiadać możliwość złożenia pierwszego wniosku o zezwolenie na przywóz na 2007 r. w ilości równej tej, która została przez niego przywieziona w 2006 r. W celu optymalnego wykorzystania dostępnych ilości podmiot gospodarczy, który wykorzystał przynajmniej połowę kwoty, na którą wcześniej uzyskał zezwolenie, powinien posiadać możliwość złożenia wniosku o przyznanie dalszych kwot, pod warunkiem że odpowiednie ilości są dostępne w ramach kontyngentów. Celem zapewnienia dobrego zarządzania okres ważności zezwoleń na przywóz powinien wynosić dziewięć miesięcy od daty wystawienia, jednak nie dłużej niż do końca roku. Państwa członkowskie powinny wydawać zezwolenia dopiero po powiadomieniu przez Komisję, że ilości są dostępne i wyłącznie w przypadku, gdy podmiot gospodarczy jest w stanie dowieść zawarcia umowy i może zaświadczyć, w przypadku braku szczegółowych przepisów stanowiących inaczej, że nie przyznano mu dotychczas wspólnotowego zezwolenia na przywóz na mocy niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do danych kategorii i krajów. Właściwe władze krajowe powinny jednak posiadać odpowiednie kompetencje umożliwiające im przedłużenie, na wniosek importerów, o trzy miesiące i najpóźniej do dnia 31 marca 2008 r. okresu ważności zezwoleń, na podstawie których, do dnia złożenia wniosku, dokonano przywozu przynajmniej połowy przyznanych ilości. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych ustanowionego na mocy art. 25 rozporządzenia (WE) nr 517/94,

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(9)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie reguł zarządzania kontyngentami ilościowymi na przywóz niektórych wyrobów włókienniczych, określonych w załącznikach III B i IV do rozporządzenia (WE) nr 517/94, na rok 2007. Artykuł 2 Kontyngenty określone w art. 1 są przydzielane w porządku chronologicznym, w jakim Komisja otrzymała notyfikacje od państw członkowskich o wnioskach indywidualnych podmiotów gospodarczych o ilości nieprzekraczające maksymalnych ilości przydziału dla każdego podmiotu gospodarczego, określonych w załączniku I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 337 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 57 z 20065.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2006 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom odzwierzęcym przedstawione przez Bułgarię i Rumunię na rok 2007 i zmieniająca decyzję 2006/687/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5702)

 • Dz. U. L337 - 46 z 20065.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2006 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom odzwierzęcym przedstawione przez państwa członkowskie na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5677)

 • Dz. U. L337 - 45 z 20065.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w zakresie ich ogólnych cech konstrukcyjnych (1)

 • Dz. U. L337 - 43 z 20065.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w sprawie oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (PECA)

 • Dz. U. L337 - 34 z 20065.12.2006

  Protokół do Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w sprawie oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (PECA)

 • Dz. U. L337 - 33 z 20065.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Protokołu do Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w sprawie oceny zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (PECA)

 • Dz. U. L337 - 21 z 20065.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/117/Euratom z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego

 • Dz. U. L337 - 17 z 20065.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1787/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam

 • Dz. U. L337 - 12 z 20065.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1786/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. zamieniające załączniki III B, IV i VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 w odniesieniu do kontyngentów na wyroby włókiennicze na 2007 r.

 • Dz. U. L337 - 3 z 20065.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1784/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania czynników ułatwiających procesy chemiczne

 • Dz. U. L337 - 1 z 20065.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1783/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.