Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 338 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/56/WE w sprawie świadectw zdrowia w przywozie żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z Nowej Zelandii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3708) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 338 POZ 45

Strona 1 z 8
5.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/45

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/56/WE w sprawie świadectw zdrowia w przywozie żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z Nowej Zelandii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3708)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/855/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 97/132/WE z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1), w szczególności jej art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5) (6)

Inne przepisy dotyczące certyfikacji powinny zostać zaktualizowane celem uwzględnienia zmian odnośnego prawodawstwa wspólnotowego. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2003/56/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (2) („Umowa”) przewiduje możliwość uznania równoważności systemów kontroli i certyfikacji Nowej Zelandii dla świeżego mięsa i produktów opartych na mięsie oraz pozostałych produktów zwierzęcych. Decyzja Komisji 2003/56/WE (3) ustanawia wymogi dotyczące certyfikacji i określa wzory urzędowych świadectw zdrowia dla celów przywozu żywych zwierząt i produktów zwierzęcych z Nowej Zelandii. W przypadku gdy ustalono pełną równoważność środków sanitarnych, można stosować świadectwa uproszczone, których wzory zawarto w załącznikach II–V do tej decyzji. Należy uwzględnić ostatnie zatwierdzenia równoważności statusu choroby i środków sanitarnych w handlu żywymi pszczołami miodnymi i trzmielami. Dla tej kategorii włączono uproszczone świadectwo weterynaryjne. Należy określić odpowiedni wzór świadectwa.

Artykuł 1 Załączniki do decyzji 2003/56/WE zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 sierpnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 57 z 26.2.1997, str. 4. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 1999/837/WE (Dz.U. L 332 z 23.12.1999, str. 1). (2) Dz.U. L 57 z 26.2.1997, str. 5. (3) Dz.U. L 22 z 25.1.2003, str. 38. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/784/WE (Dz.U. L 346 z 23.11.2004, str. 11).

L 338/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2006

ZAŁĄCZNIK Załącznik do decyzji 2003/56/WE otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I Glosariusz PN Transport pośredni Nie dotyczy Inne produkty OKWZ = = = = = Przydzielony numer (numer odgórnie przydzielony konkretnemu towarowi, który jako taki widnieć będzie na świadectwie) Zgodnie z opisem w rozdziale XI ust. 7 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) Nie dotyczy Jak określono w art. 2 lit. b) dyrektywy Rady 77/99/EWG (2) Obowiązujące krajowe warunki zdrowia państwa członkowskiego lub państw członkowskich zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym. Do czasu przyjęcia zasad wspólnotowych stosuje się nadal zasady krajowe w celu zapewnienia zgodności z ogólnymi przepisami Traktatu Data opuszczenia przez statek ostatniego portu w Nowej Zelandii Daty uboju w przypadku schłodzonego lub zamrożonego świeżego mięsa (w tym dziczyzny), przetworów mięsnych, mięsa mielonego lub surowców przeznaczonych do dalszego przetwarzania Daty wyrobu w przypadku bardziej przetworzonych produktów Daty pakowania w przypadku ryb schłodzonych lub mrożonych

Data wyjazdu Dane produkcyjne

= =

= =

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 85.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 338 POZ 45 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L338 - 3 z 20065.12.2006

    Porozumienie w formie wymiany listów zawierające uzgodnienia z Nową Zelandią dotyczące zmian w załącznikach V i VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi

  • Dz. U. L338 - 1 z 20065.12.2006

    Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2006 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach V i VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3327) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.