Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 339 POZ 12

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/124/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/33/EWG w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona, oraz dyrektywę Rady 2002/55/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (1)

Data ogłoszenia:2006-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 339 POZ 12

Strona 1 z 2
L 339/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2006

DYREKTYWA KOMISJI 2006/124/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/33/EWG w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona, oraz dyrektywę Rady 2002/55/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/33/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż materiał siewny (1), w szczególności jej art. 1 ust. 3, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (2), w szczególności jej art. 2 ust. 2 i art. 45, a także mając na uwadze, co następuje: Dyrektywa 2002/55/WE nie uwzględnia wszystkich rodzajów i gatunków warzyw objętych dyrektywą 92/33/EWG. Należy rozszerzyć zakres dyrektywy 2002/55/WE, tak aby miała ona zastosowanie do tych samych rodzajów i gatunków, co dyrektywa 92/33/EWG. Dyrektywy 2002/55/WE oraz 92/33/EWG nie obejmują Zea mays L. (kukurydzy pękającej lub kukurydzy cukrowej), która jest powszechnie uprawianą rośliną w pewnych nowych państwach członkowskich. Należy rozszerzyć zakres obu dyrektyw, tak aby objąć nimi Zea mays L. Kukurydza, w tym kukurydza pękająca i kukurydza cukrowa, jest zakwalifikowana jako zboże na mocy prawodawstwa dotyczącego wspólnej polityki rolnej, jednak materiał siewny kukurydzy cukrowej i kukurydzy pękającej musi być objęty specjalnym prawodawstwem dotyczącym obrotu materiałem siewnym warzyw. W świetle rozwoju wiedzy naukowej pewna liczba nazw botanicznych używanych w dyrektywach 92/33/EWG i 2002/55/WE okazała się niepoprawna oraz o wątpliwej autentyczności. Nazwy te powinny być dostosowane do nazw przyjętych na rynkach międzynarodowych. Należy zatem odpowiednio 92/33/WE i 2002/55/WE. zmienić dyrektywy


Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Rodzaje i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/33/EWG zastępuje się rodzajami i gatunkami wymienionymi w załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2 W dyrektywie 2002/55/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1)

1) rodzaje i gatunki wymienione w art. 2 ust. 1 lit. b) zastępuje się rodzajami i gatunkami wymienionymi w załączniku do niniejszej dyrektywy;

(2)

2) w załączniku II pkt 3 lit. a) wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się następujące pozycje w kolejności alfabetycznej:

„Allium fistulosum „Allium sativum „Allium schoenoprasum „Rheum rhabarbarum „Zea mays

97 97 97 97 98

0,5 0,5 0,5 0,5 0,1

65” 65” 65” 70” 85”;

(3)

b) „Brassica oleracea (inne podgatunki)” zastępuje się „Brassica oleracea (inne niż kalafior)”;

(4)

(1) Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2005/55/WE (Dz.U. L 22 z 26.1.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 33. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/117/WE (Dz.U. L 14 z 18.1.2005, str. 18).

c) „Brassica pekinensis” zastępuje się „Brassica rapa (kapusta pekińska)”;

d) „Brassica rapa” zastępuje się „Brassica rapa (rzepa)”;

6.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/13

e) „Lycopersicon lycopersicum” zastępuje się „Lycopersicon esculentum”;

3) w załączniku III pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2007 r. Państwa członkowskie mogą jednak odroczyć do dnia 31 grudnia 2009 r. stosowanie przepisów dotyczących formalnego przyjęcia odmian należących do Allium cepa L. (gatunek zbiorowy), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. oraz Zea mays L.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 339 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L339 - 39 z 20066.12.2006

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 79/923/EWG z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki (  Dz.U. L 281 z 10.11.1979) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 1, str. 128)

 • Dz. U. L339 - 36 z 20066.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2006 r. o przyznaniu Kosowu wyjątkowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L339 - 16 z 20066.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L339 - 8 z 20066.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1790/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Turcji, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

 • Dz. U. L339 - 3 z 20066.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1789/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz bananów objętych kodem CN 08030019 pochodzących z krajów AKP w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L339 - 1 z 20066.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1788/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.