Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 339 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1790/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Turcji, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

Data ogłoszenia:2006-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 339 POZ 8

Strona 1 z 2
L 339/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1790/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Turcji, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wprowadzenia w życie procedury współpracy administracyjnej ustanowionej w art. 7 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 10,

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1148/2001 z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie kontroli zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw (2) ustanawia warunki zatwierdzania czynności kontrolnych przeprowadzonych przez dany kraj trzeci, który o to wnioskuje, przed przywozem do Wspólnoty.

Artykuł 1 Kontrole zgodności norm handlowych dotyczących świeżych owoców i warzyw przeprowadzane przez Turcję przed ich przywozem do Wspólnoty zostają niniejszym zatwierdzone zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001.

Artykuł 2

(2)

Władze Turcji przesłały do Komisji wniosek o zatwierdzenie czynności kontrolnych, za których przeprowadzanie odpowiedzialna jest Dyrekcja Generalna ds. Normalizacji Handlu Zagranicznego. W tym wniosku stwierdza się, że wyżej wymienione organy kontroli posiadają niezbędny personel, wyposażenie i urządzenia do przeprowadzania kontroli, że stosują one metody równorzędne do metod określonych w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001 oraz że świeże owoce i warzywa wywożone z Turcji do Wspólnoty odpowiadają wspólnotowym normom handlowym.

Szczegółowe dane dotyczące władzy publicznej i organu kontroli w Turcji, określonych w art. 7 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1148/2001, podane są w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3 Świadectwa określone w art. 7 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1148/2001, wydane w następstwie kontroli określonych w art. 1 niniejszego rozporządzenia, muszą być sporządzone na formularzach zgodnie ze wzorem podanym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Informacje przesłane przez państwa członkowskie do Komisji wskazują, że w okresie 2001–2005 częstotliwość występowania niezgodności z normami handlowymi w przywozie świeżych owoców i warzyw z Turcji była bardzo niska.

Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Kontrole zgodności przeprowadzone przez Turcję powinny zatem zostać zatwierdzone z mocą od dnia Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty opublikowania w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawiadomienia określonego w art. 7 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1148/2001, odnoszącego się do ustanowienia współpracy administracyjnej między Wspólnotą a Turcją.

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 156 z 13.6.2001, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 408/2003 (Dz.U. L 62 z 6.3.2003, str. 8).

6.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/9

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 339 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L339 - 39 z 20066.12.2006

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 79/923/EWG z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki (  Dz.U. L 281 z 10.11.1979) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 1, str. 128)

 • Dz. U. L339 - 36 z 20066.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2006 r. o przyznaniu Kosowu wyjątkowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L339 - 16 z 20066.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L339 - 12 z 20066.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/124/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/33/EWG w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona, oraz dyrektywę Rady 2002/55/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (1)

 • Dz. U. L339 - 3 z 20066.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1789/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz bananów objętych kodem CN 08030019 pochodzących z krajów AKP w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L339 - 1 z 20066.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1788/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.