Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 34 POZ 24

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/14/WE z dnia 6 lutego 2006 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 34 POZ 24

L 34/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.2.2006

DYREKTYWA KOMISJI 2006/14/WE z dnia 6 lutego 2006 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Wspólnota wystąpiła z wnioskiem o dokonanie przeglądu standardu ISPM nr 15 na poziomie międzynarodowym, aby objął on przepis, który położy kres niepokojom Wspólnoty dotyczącym występowania kory w drewnianych materiałach opakowaniowych w handlu międzynarodowym.


uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 14 akapit drugi lit. d),

(4)

Podczas trwania procedury przeglądu standardu ISPM nr 15 i do czasu uzyskania wyników tego przeglądu należy czasowo przełożyć stosowanie wymogu wspólnotowego, aby przywożony z państw trzecich drewniany materiał opakowaniowy wytwarzany był z okorowanego drewna okrągłego.

a także, mając na uwadze, co następuje:

(5)

Należy zatem 2000/29/WE.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(1)

Międzynarodowy Standard FAO dla Środków Fitosanitarnych (ISPM) nr 15 w sprawie „Wytycznych regulujących drewniane materiały opakowaniowe w handlu międzynarodowym” został przyjęty w marcu 2002 r. przez Czwartą Tymczasową Komisję ds. Środków Fitosanitarnych (ICPM). Odpowiednie przepisy dyrektywy 2000/29/WE zostały dostosowane do przepisów wspomnianych wytycznych dyrektywą Komisji 2004/102/WE z dnia 5 października 2004 r. zmieniającą załączniki II, III, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (2).

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W dyrektywie 2000/29/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku IV, część A, sekcja I pkt 2 akapit na końcu prawej kolumny otrzymuje następujące brzmienie:

(2)

Oprócz środków zatwierdzonych zgodnie ze standardem ISPM nr 15 dyrektywa 2004/102/WE zawiera wymóg, aby przywożony drewniany materiał opakowaniowy wytwarzany był z okorowanego drewna okrągłego. Standard ISPM nr 15 uzależnia ten wymóg od uzasadnienia technicznego. Stosowanie tego wymogu zostało przełożone do dnia 1 marca 2006 r. na mocy dyrektywy Rady 2005/15/WE z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniającej załącznik IV do dyrektywy 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (3).

„Tiret pierwsze, zgodnie z którym drewniany materiał opakowaniowy powinien być wytwarzany z okorowanego drewna okrągłego, stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. Niniejszy ustęp zostanie poddany przeglądowi do dnia 1 września 2007 r.”;

2) w załączniku IV, część A, sekcja I pkt 8 akapit na końcu prawej kolumny otrzymuje następujące brzmienie:

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/77/WE (Dz.U. L 296 z 12.11.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 309 z 6.10.2004, str. 9. (3) Dz.U. L 56 z 2.3.2005, str. 12.

„Pierwszy wiersz lit. a), zgodnie z którym drewniany materiał opakowaniowy powinien być wytwarzany z okorowanego drewna okrągłego, stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. Niniejszy ustęp zostanie poddany przeglądowi do dnia 1 września 2007 r.”.

7.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/25

Artykuł 2 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 28 lutego 2006 r.

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposoby dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 34 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 32 z 20067.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

 • Dz. U. L34 - 29 z 20067.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Roundup Ready linii GA21 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5940)

 • Dz. U. L34 - 26 z 20067.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wytworzonych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii MON 863 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5939)

 • Dz. U. L34 - 21 z 20067.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do toltrazurilu, eteru monoetylowego glikolu dietylenowego oraz monooleinianu polioksyetylenosorbitolu (1)

 • Dz. U. L34 - 3 z 20067.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. dostosowujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniające decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2007 r.

 • Dz. U. L34 - 1 z 20067.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.