Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 34 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wytworzonych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii MON 863 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5939)

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 34 POZ 26

Strona 1 z 2
L 34/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.2.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 stycznia 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wytworzonych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii MON 863 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5939)


(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(2006/68/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Dnia 3 czerwca 2003 r. Komisja przekazała wszystkim państwom członkowskim sprawozdanie ze wstępnej oceny wraz z uwagami państw członkowskich.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 15 lipca 2002 r., zgodnie z art. 4 wymienionego rozporządzenia, firma Monsanto przedłożyła właściwym władzom Niemiec wniosek o wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wytworzonych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii MON 863 (zwanej dalej kukurydzą MON 863), jako nowej żywności lub nowych składników żywności, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97.

Dnia 9 grudnia 2003 r. Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o wydanie opinii naukowej zgodnie z art. 11 wymienionego rozporządzenia. Dnia 2 kwietnia 2004 r. EFSA wydał opinię, zgodnie z którą kukurydza MON 863 oraz produkty z niej wytworzone są równie bezpieczne dla zdrowia konsumenta, co ziarno i produkty wytworzone z kukurydzy uprawianej metodą tradycyjną (2). W swojej opinii EFSA uwzględnił wszystkie szczegółowe zagadnienia i wątpliwości zgłoszone przez państwa członkowskie.

(5)

(2)

W sprawozdaniu ze wstępnej oceny z dnia 8 kwietnia 2003 r. właściwy organ ds. oceny żywności w Niemczech stwierdził, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej oceny ze względu na obecność genu markera antybiotykoodporności (nptll) w danym produkcie.

Artykuł 46 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (3) stanowi, że wnioski złożone przed datą zastosowania przepisów tego rozporządzenia, na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, są rozpatrywane w oparciu o przepisy rozporządzenia (WE) nr 258/97, bez względu na przepisy art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 w przypadkach, w których sprawozdanie z dodatkowej oceny, wymagane zgodnie z art. 6 ust. 3 lub art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zostało przekazane Komisji przed datą zastosowania rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2) Dziennik EFSA (2004) 50, 1–25; http://www.efsa.eu.int/science/gmo/ gmo_opinions/383/opinion_gmo_07_en1.pdf (3) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1.

7.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/27

(6)

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) we współpracy z Europejską Siecią Laboratoriów GMO (ENGL) zatwierdziło metodę wykrywania kukurydzy MON 863. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi JRC przeprowadziło pełne badania walidacyjne (próbę pierścieniową) w celu zbadania skuteczności metody ilościowej specyficznej dla zdarzenia transformacyjnego do celów wykrycia i określenia ilości zdarzeń transformacyjnych MON 863 w kukurydzy. Materiały niezbędne do badań zostały dostarczone przez Monsanto. JRC uznało, że skuteczność metody jest właściwa do osiągnięcia zamierzonego celu, przy uwzględnieniu kryteriów skuteczności zaproponowanych przez ENGL w zakresie zgodności proponowanych metod z regulacjami prawnymi, jak również aktualnej wiedzy naukowej na temat odpowiedniej skuteczności metod. Zarówno metoda, jak i wyniki badań zostały podane do wiadomości publicznej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 34 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 32 z 20067.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

 • Dz. U. L34 - 29 z 20067.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Roundup Ready linii GA21 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5940)

 • Dz. U. L34 - 24 z 20067.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/14/WE z dnia 6 lutego 2006 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L34 - 21 z 20067.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do toltrazurilu, eteru monoetylowego glikolu dietylenowego oraz monooleinianu polioksyetylenosorbitolu (1)

 • Dz. U. L34 - 3 z 20067.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. dostosowujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniające decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2007 r.

 • Dz. U. L34 - 1 z 20067.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.