Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 34 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. dostosowujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniające decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2007 r.

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 34 POZ 3

Strona 1 z 8
7.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 204/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. dostosowujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniające decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych (1), oraz w szczególności jego art. 5 i 8, a także mając na uwadze, co następuje:


(5) (1)

zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska jest działalnością rolniczą, co sprawia, iż należy dokonać przeglądu rozmaitych definicji.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić zarówno rozporządzenie (EWG) nr 571/88, jak i decyzję ustanawiającą definicje i wyjaśnienia odnoszące się do tego rozporządzenia, a mianowicie decyzję Komisji 2000/115/WE (3). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych ustanowionego decyzją Rady 72/279/EWG (4),

Wykaz cech charakterystycznych określony w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 571/88 należy dostosować, aby uwzględnić rozwój sektora rolnego oraz wspólnej polityki rolnej. W niektórych Państwach Członkowskich wyniki badania statystycznego Wspólnoty dotyczącego struktury gospodarstw rolnych przeprowadzonego w 2003 r. wykazały, że niektóre cechy charakterystyczne są nieistotne, a inne zwiększyły swoje znaczenie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającym rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (2) utrzymanie ziemi według

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 571/88 zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Załącznik I do decyzji 2000/115/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 56 z 2.3.1988, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2139/2004 (Dz.U. L 369 z 16.12.2004, str. 26). (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2183/2005 (Dz.U. L 347 z 30.12.2005, str. 56).

(3) Dz.U. L 38 z 12.2.2000, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 2139/2004. (4) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

L 34/4

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I WYKAZ CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA 2007 R. (*)

Uwagi: PL

— Cechy charakterystyczne oznaczone literami »NE« w Załączniku uznaje się za nieistniejące lub bliskie zeru w odpowiednich Państwach Członkowskich. — Cechy charakterystyczne oznaczone literami »NS« uznaje się za nieistotne w odpowiednich Państwach Członkowskich.

BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK

A. Geograficzne usytuowanie gospodarstwa

1. Okręg statystyczny

kod

kod NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

a) Gmina miejska lub podokręg badania (1) 2. Teren o niekorzystnych warunkach gospodarowania (1)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 34 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 32 z 20067.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

 • Dz. U. L34 - 29 z 20067.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Roundup Ready linii GA21 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5940)

 • Dz. U. L34 - 26 z 20067.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wytworzonych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii MON 863 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5939)

 • Dz. U. L34 - 24 z 20067.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/14/WE z dnia 6 lutego 2006 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L34 - 21 z 20067.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do toltrazurilu, eteru monoetylowego glikolu dietylenowego oraz monooleinianu polioksyetylenosorbitolu (1)

 • Dz. U. L34 - 1 z 20067.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.