Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 34 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 34 POZ 32

L 34/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.2.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (2006/70/WE, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

1) w sekcji 4.2 lit. e) wyrażenie „przewodniczącego Komisji” zastępuje się wyrażeniem „dyrektora Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Komisji ”;

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 218 ust. 2,

2) sekcja 13 otrzymuje następujące brzmienie:


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 131,

„13) RADA BEZPIECZEŃSTWA KOMISJI Ustanawia się Radę Bezpieczeństwa Komisji. Tworzą ją dyrektor generalny ds. administracji i personelu, pełniący funkcję przewodniczącego, członek gabinetu komisarza odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa, członek gabinetu przewodniczącego, zastępca sekretarza generalnego, pełniący funkcję przewodniczącego grupy Komisji ds. zarządzania kryzysami, dyrektorzy generalni służby prawnej, ds. stosunków międzynarodowych, sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, Wspólnego Centrum Badawczego, informatyki i służby audytu wewnętrznego oraz dyrektor Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Komisji lub ich przedstawiciele. Do udziału w pracach Rady mogą być zapraszani inni urzędnicy Komisji. W zakresie właściwości Rady pozostaje dokonywanie oceny środków bezpieczeństwa stosowanych w ramach Komisji oraz przedstawianie odpowiednich zaleceń członkowi Komisji odpowiedzialnemu za kwestie bezpieczeństwa.”;

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 21 ust. 1 i art. 41 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przepisy Komisji dotyczące zasad bezpieczeństwa zawarte są w Załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającej jej regulamin wewnętrzny (1).

(2)

Komisja zdecydowała o pewnych zmianach w przydziale obowiązków i w wyznaczaniu departamentów i służb.

3) w dodatku 2 słowo „przewodniczący” zastępuje się wyrażeniem „członek Komisji odpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa”;

(3)

Definicje w Załączniku do decyzji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom powinny być zgodne ze stosownymi przepisami zawartymi w tekście.

4) w pkt. 10 lit. c) dodatku 4 słowo „przewodniczącego” zastępuje się wyrażeniem „członka Komisji odpowiedzialnego za kwestie bezpieczeństwa”;

(4)

Należy odpowiednio zmienić tekst zasad bezpieczeństwa,

5) w dodatku 5 pkt 7 słowo „przewodniczący” zastępuje się wyrażeniem „członek Komisji odpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa”;

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

6) w całym tekście zasad bezpieczeństwa oraz w dodatkach do nich:

Artykuł 1 W zasadach bezpieczeństwa określonych w Załączniku do decyzji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom wprowadza się następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/94/WE, Euratom (Dz.U. L 31 z 4.2.2005, str. 66).

a) wyrażenia „Biuro Bezpieczeństwa Komisji” i „służby bezpieczeństwa Komisji” zastępuje się wyrażeniem: „Dyrekcja ds. Bezpieczeństwa Komisji”; b) wyrażenie „dyrektor Biura Bezpieczeństwa Komisji” zastępuje się wyrażeniem „dyrektor Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa Komisji”;

7.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/33

7) dodaje się nowy motyw po motywie 7 Załącznika w następującym brzmieniu: „Niniejsze przepisy nie naruszają art. 286 Traktatu i rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy Wspólnoty i o swobodnym przepływie takich danych.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 stycznia 2006 r. W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 34 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 29 z 20067.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Roundup Ready linii GA21 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5940)

 • Dz. U. L34 - 26 z 20067.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wytworzonych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii MON 863 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5939)

 • Dz. U. L34 - 24 z 20067.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/14/WE z dnia 6 lutego 2006 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L34 - 21 z 20067.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 205/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do toltrazurilu, eteru monoetylowego glikolu dietylenowego oraz monooleinianu polioksyetylenosorbitolu (1)

 • Dz. U. L34 - 3 z 20067.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. dostosowujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniające decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2007 r.

 • Dz. U. L34 - 1 z 20067.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 203/2006 z dnia 6 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.