Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 341 POZ 33

Tytuł:

Protokół zmieniający Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, dotyczący kontyngentów taryfowych na cukier i produkty cukrownicze pochodzące z Chorwacji lub ze Wspólnoty

Data ogłoszenia:2006-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 341 POZ 33

Strona 1 z 2
7.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/33

PROTOKÓŁ zmieniający Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, dotyczący kontyngentów taryfowych na cukier i produkty cukrownicze pochodzące z Chorwacji lub ze Wspólnoty

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz REPUBLIKA CHORWACJI, zwana dalej „Chorwacją”, z drugiej strony, MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:


(1)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony (zwany dalej „USS”), został podpisany w Luksemburgu dnia 29 października 2001 r. i wszedł w życie dnia 1 lutego 2005 r. W celu zmiany uregulowań preferencyjnych w USS zostały przeprowadzone negocjacje w zakresie cukru i produktów cukrowniczych pochodzących z Chorwacji lub ze Wspólnoty. Należy przyjąć odpowiednie zmiany do USS,

(2)

(3)

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W USS wprowadza się następujące zmiany:

3) w tabeli w załączniku I do Protokołu 3 skreśla się następujące pozycje: „1702 50 00 — Fruktoza chemicznie czysta”,

1) w art. 27 wprowadza się następujące zmiany: „1702 90 10 — Maltoza chemicznie czysta”. a) w ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: Artykuł 2 W drugiej połowie 2008 r. Strony spotykają się w celu dokonania przeglądu skutków niniejszego Protokołu. Artykuł 3 Niniejszy Protokół stanowi integralną część USS. Artykuł 4 b) dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: Niniejszy Protokół wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Artykuł 5 Niniejszy Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim oraz chorwackim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

„1. Wspólnota znosi należności celne i opłaty o skutku równoważnym w odniesieniu do przywozu produktów rolnych pochodzących z Chorwacji z wyjątkiem produktów objętych pozycjami Nomenklatury Scalonej nr 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 oraz 2204.”;

„5. Niektóre uzgodnienia handlowe mające zastosowanie do cukru i produktów cukrowniczych objętych pozycjami Nomenklatury Scalonej nr 1701 oraz 1702 są określone w załączniku IV h).”;

2) w załączniku IV, tekst załącznika do niniejszej decyzji dodaje się jako załącznik IV h);

L 341/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2006

Hecho en Zagreb, el veintiocho de noviembre de dos mil seis. V Záhřebu dne dvacátého osmého listopadu dva tisíce šest. Udfærdiget i Zagreb den otteogtyvende november to tusind og seks. Geschehen zu Zagreb am achtundzwanzigsten November zweitausendundsechs. Koostatud kahekümne kaheksandal novembril kahe tuhande kuuendal aastal Zagrebis. Έγινε στο Ζάγκρεμπ στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες έξι. Done at Zagreb on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and six. Fait ą Zagreb, le vingt-huit novembre deux mille six. Fatto a Zagabria, addì ventotto novembre duemilasei. Zagrebā, pi tūkstoši sestā gada pdesmit astotajā novembrī. Priimta Zagrebe, du tūkstančiai šeštų metų lapkričio dvidešimt aštuntą dieną. Kelt Zágrábban, a kétezer-hatodik év november havának huszonnyolcadik napján. Magħmul f'Żagreb fit-tmienja u għoxrin jum ta' Novembru fis-sena elfejn u sitta. Gedaan te Zagreb, de achtentwintigste november tweeduizend en zes. Sporządzono w Zagrzebiu dnia dwudziestego ósmego listopada dwa tysiące szóstego roku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 341 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 46 z 20067.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. kończąca ponowne dochodzenie w sprawie absorpcji w odniesieniu do przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L341 - 43 z 20067.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie udziału finansowego Wspólnoty na 2006 r. w wydatkach poniesionych przez Belgię i Niemcy w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5894)

 • Dz. U. L341 - 39 z 20067.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji Wspólnego Komitetu, powołanego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnym uznawaniu certyfikatów zgodności dla wyposażenia statków, ustanawiającej jego regulamin

 • Dz. U. L341 - 37 z 20067.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5797)

 • Dz. U. L341 - 31 z 20067.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, dotyczącego kontyngentów taryfowych na cukier i produkty cukrownicze pochodzące z Chorwacji lub ze Wspólnoty

 • Dz. U. L341 - 29 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1800/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L341 - 26 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1799/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 26/2004 dotyczące rejestru statków rybackich Wspólnoty

 • Dz. U. L341 - 24 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1798/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2007 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L341 - 22 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1797/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2007 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L341 - 20 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1796/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2007 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L341 - 17 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1795/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2007 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L341 - 3 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (1)

 • Dz. U. L341 - 1 z 20067.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1793/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.