Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 343 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1801/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. dotyczące zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

Data ogłoszenia:2006-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 343 POZ 1

Strona 1 z 2
8.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1801/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. dotyczące zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

Należy określić metodę podziału wielkości dopuszczalnych połowów pomiędzy państwa członkowskie,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Umowa partnerska w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty. Tekst umowy partnerskiej jest dołączony do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 1. Wielkości dopuszczalne połowów, ustalone w protokole ustanawiającym wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie partnerskiej (zwanym dalej „protokołem”), zostają podzielone między państwa członkowskie w następujący sposób:

Wspólnota Europejska i Islamska Republika Mauretańska wynegocjowały i parafowały umowę partnerską w sprawie połowów przyznającą rybakom ze Wspólnoty wielkości dopuszczalne połowów na wodach podlegających suwerennej władzy Islamskiej Republiki Mauretańskiej (zwaną dalej „umową partnerską”). W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie umowy partnerskiej.

(2)

Kategoria połowów

GT lub maks. liczba licencji dla okresu licencji

Państwo członkowskie

GT, licencje lub pułapy połowów rocznych dla państwa członkowskiego

Kategoria 1: Statki wyspecjalizowane w połowach skorupiaków, z wyjątkiem langusty i kraba

9 440 GT

Hiszpania Włochy Portugalia

7 183 GT 1 371 GT 886 GT 3 600 GT

Kategoria 2: Trawlery i taklowce głębinowe do połowów morszczuka czarnego Kategoria 3: Statki poławiające gatunki głębinowe inne niż morszczuk czarny, z użyciem narzędzi innych niż włoki

3 600 GT

Hiszpania

2 324 GT

Hiszpania Zjednoczone Królestwo Malta

1 500 GT 800 GT

24 GT

(1) Opinia wydana dnia 16 listopada 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

L 343/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2006

Kategoria połowów

GT lub maks. liczba licencji dla okresu licencji

Państwo członkowskie

GT, licencje lub pułapy połowów rocznych dla państwa członkowskiego

Kategoria 4: Trawlery zamrażalnie do połowów gatunków głębinowych Kategoria 5: Głowonogi

750 GT

Grecja

750 GT

18 600 GT 43 licencje 300 GT 36 licencji

Hiszpania Włochy

39 licencji 4 licencje 300 GT 15 licencji 20 licencji 1 licencja 23 licencje 5 licencji 3 licencje 190 000 ton 120 500 ton 73 500 ton 20 000 ton 10 000 ton 6 000 ton 10 000 ton 10 000 ton 300 GT

Kategoria 6: Langusty Kategoria 7: Sejnery zamrażalnie do połowów tuńczyka

Portugalia Hiszpania Francja Malta

Kategoria 8: Klipry do połowów tuńczyka i taklowce powierzchniowe

31 licencji

Hiszpania Francja Portugalia

Kategoria 9: Trawlery zamrażalnie do połowów pelagicznych

22 licencje dla maks. pułapu 440 000 ton

Niderlandy Litwa Łotwa Niemcy Zjednoczone Królestwo Portugalia Francja Polska

Kategoria 10: Połowy kraba Kategoria 11: Statki rybackie do połowów pelagicznych ryb świeżych

300 GT 15 000 GT miesięcznie w średniej skali rocznej

Hiszpania

2. Zgodnie z postanowieniami protokołu wielkości dopuszczalne połowów niewykorzystane w kategorii 11 (statki rybackie do połowów pelagicznych ryb świeżych) mogą być wykorzystane w kategorii 9 (trawlery zamrażalnie do połowów pelagicznych) do maksymalnej wysokości 25 licencji miesięcznie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 343 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 102 z 20068.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2006 r. dotycząca wycofania odniesienia do normy EN 10080:2005 „Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne” zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5869) (1)

 • Dz. U. L343 - 99 z 20068.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzje 2006/7/WE, 2006/265/WE i 2006/533/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5860) (1)

 • Dz. U. L343 - 96 z 20068.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie korzystania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich z informacji przygotowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5804)

 • Dz. U. L343 - 92 z 20068.12.2006

  Protocol on Claims, Legal Proceedings and Indemnification to the Framework Agreement on a Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation

 • Dz. U. L343 - 85 z 20068.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2006 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy ramowej w sprawie wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej oraz Protokołu w sprawie roszczeń, procedur prawnych i odszkodowań do Umowy ramowej w sprawie wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5219)

 • Dz. U. L343 - 82 z 20068.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/127/WE z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L343 - 81 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1813/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L343 - 80 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1812/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L343 - 78 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1811/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L343 - 77 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1810/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L343 - 75 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1809/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L343 - 73 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1808/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L343 - 71 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1807/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1614/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów systemu ogólnych preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kambodży dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L343 - 69 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1806/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1613/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów systemu ogólnych preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Laosu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L343 - 66 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1805/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości produktów leczniczych weterynaryjnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do tiamfenikolu, fenwaleratu i meloksykamu (1)

 • Dz. U. L343 - 64 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1804/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe, jakie należy przyjąć w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do rezerwy sporządzanej zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005

 • Dz. U. L343 - 63 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1803/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 i (WE) nr 1898/2005 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L343 - 61 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L343 - 4 z 20068.12.2006

  Umowa partnerska w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.