Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 343 POZ 64

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1804/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe, jakie należy przyjąć w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do rezerwy sporządzanej zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005

Data ogłoszenia:2006-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 343 POZ 64

L 343/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1804/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe, jakie należy przyjąć w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do rezerwy sporządzanej zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Wobec powyższych okoliczności należy przyjąć szczególne środki przejściowe wyłączające wspomniane podmioty gospodarcze z obowiązku przedstawiania świadectw refundacji w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 28 lutego 2007 r.


uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

(5)

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii w szczególności jego art. 41 akapit drugi,

i

Rumunii,

a także mając na uwadze, co następuje:

W związku z powyższym należy również wprowadzić odstępstwo od art. 47 ust. 2 rozporządzenia (WE) 1043/2005, tak aby podmioty gospodarcze z Bułgarii i Rumunii mogły w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 28 lutego 2007 r. kwalifikować się do wyłączenia przewidzianego w art. 46 tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem wejścia w życie Aktu przystąpienia w dniu 1 stycznia 2007 r.

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (1) stanowi, że – poza pewnymi wyłączeniami – przyznawanie refundacji wywozowych dla towarów jest uwarunkowane złożeniem świadectwa refundacji. Świadectwa refundacji są udostępniane podmiotom gospodarczym w sześciu transzach podczas okresu budżetowego, przy czym w odniesieniu do każdej transzy jest określony termin składania wniosków. W przypadku gdy kwota we wnioskach o wydanie świadectwa refundacji w ramach pojedynczej transzy jest niższa niż kwota dostępna dla tej transzy, podmioty gospodarcze mogą składać w trybie cotygodniowym wnioski o wydanie świadectwa refundacji na pozostałą kwotę dostępną dla danej transzy, w odniesieniu do której nie składano jeszcze wniosków o wydanie świadectwa refundacji. Świadectwa refundacji mogą być wydawane tylko wnioskodawcom mającym siedzibę we Wspólnocie.

(6)

Z przyczyn administracyjnych środki szczególne przyjęte w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie wyłącznie do kwalifikujących się wniosków złożonych w roku budżetowym kończącym się w dniu 15 października 2007 r.

(7)

(2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zagadnień Horyzontalnych dotyczących Handlu Przetworzonymi Produktami Rolnymi niewymienionymi w załączniku I do Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Na zasadzie odstępstwa od art. 47 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, dla roku budżetowego kończącego się w dniu 15 października 2007 r. kwota maksymalna 75 000 EUR, o której mowa w ust. 2 akapit pierwszy, nie ma zastosowania do podmiotów gospodarczych mających siedzibę w Bułgarii lub Rumunii w odniesieniu do wywozu dokonywanego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 28 lutego 2007 r.

(3)

W kontekście zbliżającego się przystąpienia Bułgarii i Rumunii podmioty gospodarcze z tych państw, z uwagi na zbieg następujących okoliczności: okres świąteczny i moratorium na składanie cotygodniowych wniosków o refundację w okresie od dnia 7 do 21 stycznia (najpóźniej), będą miały ograniczone możliwości składania wniosków o świadectwa refundacji obowiązujące w okresie między przystąpieniem a początkiem lutego 2007 r.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej i z dniem, w którym nastąpiło wejście w życie tego Traktatu.

(1) Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1580/2006 (Dz.U. L 291 z 21.10.2006, str. 8).

Niniejsze rozporządzenie wygasa w dniu 16 października 2007 r.

8.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/65

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 343 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 102 z 20068.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2006 r. dotycząca wycofania odniesienia do normy EN 10080:2005 „Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne” zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5869) (1)

 • Dz. U. L343 - 99 z 20068.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzje 2006/7/WE, 2006/265/WE i 2006/533/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5860) (1)

 • Dz. U. L343 - 96 z 20068.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie korzystania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich z informacji przygotowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5804)

 • Dz. U. L343 - 92 z 20068.12.2006

  Protocol on Claims, Legal Proceedings and Indemnification to the Framework Agreement on a Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation

 • Dz. U. L343 - 85 z 20068.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2006 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy ramowej w sprawie wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej oraz Protokołu w sprawie roszczeń, procedur prawnych i odszkodowań do Umowy ramowej w sprawie wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5219)

 • Dz. U. L343 - 82 z 20068.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/127/WE z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L343 - 81 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1813/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L343 - 80 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1812/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L343 - 78 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1811/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L343 - 77 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1810/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L343 - 75 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1809/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L343 - 73 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1808/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L343 - 71 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1807/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1614/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów systemu ogólnych preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kambodży dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L343 - 69 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1806/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1613/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów systemu ogólnych preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Laosu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L343 - 66 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1805/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości produktów leczniczych weterynaryjnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do tiamfenikolu, fenwaleratu i meloksykamu (1)

 • Dz. U. L343 - 63 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1803/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 i (WE) nr 1898/2005 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L343 - 61 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L343 - 4 z 20068.12.2006

  Umowa partnerska w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

 • Dz. U. L343 - 1 z 20068.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1801/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. dotyczące zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.