Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 345 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych

Data ogłoszenia:2006-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 345 POZ 24

L 345/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych (2006/871/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, art. 300 ust. 3 akapit pierwszy oraz art. 300 ust. 4, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

W dziedzinie związanej z tym porozumieniem Wspólnota przyjęła dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (3) i dyrektywę 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (4). Komisja, w imieniu Wspólnoty i zgodnie z wytycznymi negocjacyjnymi Rady z dnia 7 czerwca 1995 r., uczestniczyła w zebraniu negocjacyjnym, które odbyło się w Hadze w dniach 12–16 czerwca 1995 r. Podczas tego zebrania przyjęto na zasadzie konsensusu Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych (dalej zwane „Porozumieniem”). Porozumienie zostało otwarte do podpisu w dniu 16 października 1995 r. Porozumienie zostało podpisane w imieniu Wspólnoty dnia 1 września 1997 r. Porozumienie stało się skuteczne z dniem 1 listopada 1999 r. Artykuł X Porozumienia stanowi, że zmiany do załączników wchodzą w życie dziewięćdziesiąt dni po sesji konferencji Stron, na której zostały przyjęte, ze skutkiem dla wszystkich Stron z wyjątkiem tych, które dokonały zastrzeżenia zgodnie z ust. 6 Porozumienia. Załączniki do Porozumienia zostały zmienione przez rezolucje na pierwszej sesji konferencji Stron w Kapsztadzie, w Republice Południowej Afryki, w listopadzie 1999 r. oraz na drugiej sesji konferencji Stron w Bonn, w Niemczech, we wrześniu 2002 r. Porozumienie powinno zostać zatwierdzone,

Wspólnota Europejska jest Umawiającą się Stroną Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (zwana dalej „konwencją bońską”) (2). Artykuł IV konwencji bońskiej stanowi, że w odniesieniu do gatunków z nieodpowiednim stanem zachowania (wymienionych w załączniku II) powinny zostać jak najszybciej zawarte porozumienia regionalne. Ptaki wodne wykorzystujące afrykańsko-eurazjatyckie szlaki wędrówek, należące do gatunków wymienionych w załączniku II, wymagają natychmiastowej uwagi w celu poprawy ich stanu zachowania i zebrania informacji dających podstawę do podjęcia właściwych decyzji administracyjnych. Na pierwszej konferencji Stron konwencji bońskiej zadecydowano o opracowaniu porozumienia dotyczącego ochrony zachodniopalearktycznych gatunków z rodziny kaczkowatych. Następnie został przygotowany projekt porozumienia, którego nazwa została zmieniona, tak aby objąć nim inne gatunki wędrownych ptaków wodnych.

(7)

(2)

(8)

(3)

(9)

(4)

(10)

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (2) Dz.U. L 210 z 19.7.1982, str. 10.

(3) Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r. (4) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r.

8.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/25

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty. Tekst Porozumienia jest załączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanej(-ych) do złożenia Królestwu Niderlandów, które jest depozytariuszem Porozumienia, dokumentu zatwierdzenia, zgodnie z jego art. XVII. Artykuł 3 1. W przypadku spraw podlegających kompetencjom Wspólnoty Komisja jest niniejszym upoważniona do zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty zmian do załączników do Porozumienia przyjętych zgodnie z postanowieniami art. X ust. 5 Porozumienia. 2. W wykonaniu tego zadania Komisję wspiera specjalny komitet powołany przez Radę.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, jest ograniczone do zmian zgodnych z prawodawstwem Wspólnoty w dziedzinie ochrony dzikiego ptactwa i jego siedlisk naturalnych i w żaden sposób tego prawodawstwa niezmieniających. 4. Jeśli zmiana do załączników do Porozumienia nie zostanie wprowadzona do stosownego prawodawstwa Wspólnoty przed upływem dziewięćdziesięciu dni od daty jej przyjęcia przez konferencję Stron, Komisja przed upływem wspomnianego okresu dziewięćdziesięciu dni zgłosi zastrzeżenie do tej zmiany, zgodnie z art. X ust. 6 Porozumienia, w formie pisemnego zawiadomienia złożonego depozytariuszowi. Jeśli następnie zmiana ta zostanie wprowadzona, Komisja niezwłocznie wycofa zastrzeżenie. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2005 r. W imieniu Rady

M. BECKETT

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 345 POZ 24 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L345 - 26 z 20068.12.2006

    Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych

  • Dz. U. L345 - 10 z 20068.12.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 51/2006 i (WE) nr 2270/2004 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych

  • Dz. U. L345 - 1 z 20068.12.2006

    Rozporządzenie (WE)nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.