Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie pierwszej raty trzeciego wkładu Wspólnoty na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Fundusz Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu

Data ogłoszenia:2006-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 28

Strona 1 z 2
L 346/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2006

DECYZJA RADY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie pierwszej raty trzeciego wkładu Wspólnoty na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Fundusz Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu (2006/908/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 99/2000 z dnia 29 grudnia 1999 r. dotyczące świadczenia pomocy dla państw partnerskich w Europie Wschodniej i Azji Środkowej (4) jako działanie priorytetowe wymienia wspieranie odpowiednich inicjatyw międzynarodowych popieranych przez UE, takich jak inicjatywa G7/UE dotycząca zamknięcia elektrowni w Czarnobylu.


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 203,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2000 r. Komisja zaproponowała, aby od 2001 r. wsparcie finansowe Wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa jądrowego w nowych niepodległych państwach i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej zostało ujęte w jednej pozycji w budżecie przeznaczonym na pomoc finansową na rzecz bezpieczeństwa jądrowego w nowych niepodległych państwach.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Wspólnota, realizując jednoznaczną politykę wspierania wysiłków Ukrainy w zakresie usuwania skutków awarii jądrowej, która miała miejsce dnia 26 kwietnia 1986 r. w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, wniosła już w latach 1999–2000 wkład w wysokości 90,5 miliona EUR do Funduszu Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu, ustanowionego pod auspicjami Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), zgodnie z decyzją 98/381/WE, Euratom (2), oraz dalsze 100 milionów EUR w latach 2001–2005, zgodnie z decyzją 2001/824/WE, Euratom (3).

(7)

Zasady udzielania zamówień przez EBOR mają zastosowanie do dotacji udzielanych ze środków Funduszu Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu, przy czym zamówienia powinny być ograniczone do towarów wyprodukowanych w krajach ofiarodawców i usług dostarczonych z tych krajów, lub krajów objętych działaniem EBOR. Zasady te nie są tożsame z zasadami stosowanymi do działań finansowanych bezpośrednio z programu TACIS, których nie można zastosować do wkładu będącego przedmiotem niniejszej decyzji.

(2)

EBOR, będąc zarządcą Funduszu Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu, potwierdził na forum zgromadzenia ofiarodawców, że brakuje kwoty około 250 milionów EUR i że ilość środków nieprzydzielonych jest niewystarczająca, aby umożliwić udzielenie zamówienia na budowę nowej bezpiecznej powłoki ochronnej. Aby uniknąć dalszych opóżnień w realizacji projektu w 2005 r., trzeba było pozyskać nowe środki od ofiarodawców.

Należy jednak zapewnić, aby w ustaleniach w zakresie zamówień podjętych na mocy zasad EBOR odnoszących się do Funduszu Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu, nie zachodziła dyskryminacja między poszczególnymi państwami członkowskimi, niezależnie od tego, czy podpisały one z EBOR indywidualne umowy w sprawie wkładu czy nie.

(8)

(3)

Członkowie byłej grupy G7 oraz Wspólnota, którzy wnieśli większość wkładów do Funduszu Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu, uzgodnili zasadę wnoszenia dalszych wkładów do funduszu, zgodnie z historycznym podziałem obciążeń obowiązującym ofiarodawców.

Ustalenia dotyczące zamówień z krajami trzecimi, które nie są krajami partnerskimi programu TACIS, powinny być dozwolone w indywidualnych przypadkach, jeżeli wymaga tego interes projektów dotyczących Planu realizacji powłoki ochronnej w Czarnobylu.

(9)

Traktaty nie przewidują, dla przyjęcia niniejszej decyzji, uprawnień innych niż wynikające z art. 308 Traktatu WE oraz art. 203 Traktatu Euratom,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 67 z 20069.12.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/913/WPZiB z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczącej Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”) przedłużenie na rok 2007

 • Dz. U. L346 - 59 z 20069.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/723/WE i 2005/873/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2006 r. przez niektóre z państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5937)

 • Dz. U. L346 - 41 z 20069.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywy Rady 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz decyzję 2001/618/WE w odniesieniu do krajowych laboratoriów referencyjnych i instytutów państwowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5856) (1)

 • Dz. U. L346 - 34 z 20069.12.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiająca program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego

 • Dz. U. L346 - 33 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego

 • Dz. U. L346 - 31 z 20069.12.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące dostosowań preferencji w handlu serem na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L346 - 30 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego dostosowań preferencji w handlu serem na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1)

 • Dz. U. L346 - 27 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka pochodzącego z Hiszpanii

 • Dz. U. L346 - 26 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2006 r. ustanawiająca stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Wspólnoty w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r.

 • Dz. U. L346 - 15 z 20069.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/129/WE z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca i poprawiająca dyrektywę 96/77/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

 • Dz. U. L346 - 6 z 20069.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/128/WE z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca i poprawiająca dyrektywę 95/31/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L346 - 5 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1816/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L346 - 3 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1815/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L346 - 1 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1814/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.