Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 31

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące dostosowań preferencji w handlu serem na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Data ogłoszenia:2006-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 31

Strona 1 z 2
9.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/31

POROZUMIENIE w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące dostosowań preferencji w handlu serem na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym A. List Wspólnoty Szanowny Panie, Mam zaszczyt nawiązać do konsultacji pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczących dostosowań preferencji w handlu serem, które odbyły się w dniach od 3 maja 2006 r. do 7 czerwca 2006 r., podjętych na podstawie art. 19 ust. 1 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W celu poprawy warunków dwustronnego handlu serem, Wspólnota Europejska i Królestwo Norwegii zgodziły się dostosować obecnie obowiązujące kontyngenty preferencyjne. Niniejszym potwierdzam następujący wynik konsultacji: 1) Królestwo Norwegii zwiększy obowiązujący roczny bezcłowy kontyngent taryfowy na przywóz do Norwegii sera pochodzącego ze Wspólnoty Europejskiej o 500 ton. Dodatkowa ilość zostanie przydzielona obecnym importerom na zasadzie pro rata (tj. wzrost istniejących kontyngentów o 12,5 %). Wielkość dodatkowego kontyngentu w roku 2006 wyniesie 250 ton. Dodatkowy kontyngent zostanie otwarty w najkrótszym możliwym terminie, lecz nie później niż dnia 1 listopada 2006 r. 2) Wspólnota Europejska połączy dwa obowiązujące roczne bezcłowe kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty Europejskiej sera pochodzącego z Norwegii (numery kontyngentu 09.4781 i 09.4782). Wspólnota Europejska zastosuje normalne przepisy dotyczące zarządzania połączonym kontyngentem taryfowym w ramach systemu zarządzania zezwoleniami. Wspólnota Europejska będzie stosować połączone kontyngenty od dnia 1 stycznia 2007 r., na początku drugiego półrocza (1 stycznia 2007 r.– 30 czerwca 2007 r.) rocznego okresu zarządzania tą koncesją (1 lipca 2006 r.–30 czerwca 2007 r.). Jeżeli obowiązujące kontyngenty na przywóz sera nie zostaną w pełni wykorzystane w półroczu od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., niewykorzystana ilość zostanie przeniesiona na półrocze od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. 3) Reguły pochodzenia na użytek wdrożenia dostosowań, o których mowa w pkt 1 i 2, są określone w załączniku IV do porozumienia w formie wymiany listów z dnia 2 maja 1992 r. Jednakże akapit drugi załącznika IV odnosi się do wykazu w załączniku II do Protokołu 4 do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który ma być stosowany zgodnie z załącznikiem I do tego samego protokołu, a nie do wykazu w dodatku określonym w akapicie drugim załącznika IV do porozumienia w formie wymiany listów z dnia 2 maja 1992 r. 4) Strony uzgadniają, że podejmą konieczne kroki w celu zapewnienia takiego zarządzania kontyngentami taryfowymi, które umożliwią prowadzenie regularnego przywozu i skuteczny przywóz uzgodnionych ilości. Niniejsze porozumienie w formie wymiany listów podlega przyjęciu przez Strony zgodnie z ich własnymi procedurami. Mam zaszczyt potwierdzić, że Wspólnota Europejska zgadza się z treścią niniejszego listu. Będę zobowiązany za potwierdzenie, że Rząd Królestwa Norwegii zgadza się z treścią powyższego listu. Proszę przyjąć wyrazy mojego najwyższego poważania.


L 346/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2006

B. List Królestwa Norwegii Szanowny Panie, Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pani listu z dnia dzisiejszego, o następującej treści: „Mam zaszczyt nawiązać do konsultacji pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczących dostosowań preferencji w handlu serem, które odbyły się w dniach od 3 maja 2006 r. do 7 czerwca 2006 r., podjętych na podstawie art. 19 ust. 1 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W celu poprawy warunków dwustronnego handlu serem, Wspólnota Europejska i Królestwo Norwegii zgodziły się dostosować obecnie obowiązujące kontyngenty preferencyjne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 67 z 20069.12.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/913/WPZiB z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczącej Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”) przedłużenie na rok 2007

 • Dz. U. L346 - 59 z 20069.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/723/WE i 2005/873/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2006 r. przez niektóre z państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5937)

 • Dz. U. L346 - 41 z 20069.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywy Rady 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz decyzję 2001/618/WE w odniesieniu do krajowych laboratoriów referencyjnych i instytutów państwowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5856) (1)

 • Dz. U. L346 - 34 z 20069.12.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiająca program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego

 • Dz. U. L346 - 33 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego

 • Dz. U. L346 - 30 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego dostosowań preferencji w handlu serem na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1)

 • Dz. U. L346 - 28 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie pierwszej raty trzeciego wkładu Wspólnoty na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Fundusz Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu

 • Dz. U. L346 - 27 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka pochodzącego z Hiszpanii

 • Dz. U. L346 - 26 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2006 r. ustanawiająca stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Wspólnoty w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r.

 • Dz. U. L346 - 15 z 20069.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/129/WE z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca i poprawiająca dyrektywę 96/77/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

 • Dz. U. L346 - 6 z 20069.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/128/WE z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca i poprawiająca dyrektywę 95/31/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L346 - 5 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1816/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L346 - 3 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1815/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L346 - 1 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1814/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.