Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 34 - Strona 2

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiająca program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego

Data ogłoszenia:2006-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 34 - Strona 2

Strona 2 z 5

b) poprawę jakości rozwoju zasobów ludzkich zarówno we Wspólnocie Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych, z uwzględnieniem nabywania umiejętności niezbędnych do sprostania wyzwaniom stawianym przez światową gospodarkę opartą na wiedzy.

2.

Program ma następujące cele szczególne:

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszej Umowy:

a) zacieśnienie współpracy między Wspólnotą Europejską a USA w zakresie szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego;


b) przyczynianie się do rozwoju instytucji wyższego i kształcenia zawodowego;

szkolnictwa

1) „instytucje szkolnictwa wyższego” oznacza każdą instytucję zgodnie ze stosowanymi przepisami prawnymi lub praktykami, która oferuje możliwość uzyskania kwalifikacji lub dyplomów na poziomie szkolnictwa wyższego, niezależnie od nazwy danej instytucji;

c) wspieranie osobistego rozwoju poszczególnych uczestników, zarówno dla ich własnej korzyści, jak również dla ogólnego celu programu; oraz

2) „instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego” oznacza organy publiczne, półpubliczne lub prywatne wszystkich typów, które bez względu na ich przeznaczenie, zgodnie ze stosowanymi przepisami prawa i praktykami, projektują lub podejmują programy kształcenia i szkolenia zawodowego, doskonalenia zawodowego, uaktualniającego szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania; oraz

d) wspieranie transatlantyckich wymian między obywatelami UE i USA.

3.

Program ma następujące cele operacyjne:

a) wzmacnianie współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego w celu wspierania wspólnych programów nauczania oraz mobilności;

3) „studenci” oznacza wszystkie osoby będące słuchaczami kursów lub programów szkoleniowych i nauki, prowadzonych przez instytucje szkolnictwa wyższego lub instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego, określone w niniejszym artykule.

b) poprawa jakości transatlantyckiej mobilności studentów poprzez promowanie przejrzystości, wzajemnego uznawania kwalifikacji oraz okresów studiów i szkolenia, a także, w stosownych przypadkach, przenoszenia uzyskanych zaliczeń;

Artykuł 3 Cele 1. Program ma następujące cele ogólne: c) wzmacnianie współpracy między organizacjami publicznymi i prywatnymi aktywnie działającymi w zakresie szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego w celu zachęcania do dyskusji i wymiany doświadczeń w obszarach polityki; oraz

a) promowanie wzajemnego zrozumienia między narodami Wspólnoty Europejskiej i Stanów Zjednoczonych z uwzględnieniem lepszej znajomości ich języków, kultur i instytucji; oraz

d) wspieranie transatlantyckiej mobilności specjalistów, w celu poprawy wzajemnego zrozumienia zagadnień związanych ze stosunkami UE/USA.

L 346/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2006

Artykuł 4 Zasady Współpracą wynikającą z niniejszej Umowy rządzą następujące zasady:

z każdej ze Stron do wspólnego przewodniczenia posiedzeniom i wraz ze sprawozdaniem składanym co dwa lata udostępniany jest na odpowiednim posiedzeniu urzędników szczebla ministerialnego każdej ze Stron.

Artykuł 7 1) Pełne poszanowanie dla obowiązków państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz autonomii instytucji szkolnictwa wyższego oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego; Monitorowanie i ocena Program jest monitorowany i oceniany, w miarę potrzeby, na zasadzie wzajemnej współpracy. Pozwala to, jeżeli jest to niezbędne, na zmianę kierunku działań w świetle potrzeb i możliwości, które wynikną w trakcie realizacji programu.

2) Wzajemne korzyści z działań podjętych zgodnie z niniejszą Umową; Artykuł 8 3) Szeroki udział w różnych państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki; oraz Finansowanie 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 34 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 67 z 20069.12.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/913/WPZiB z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczącej Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”) przedłużenie na rok 2007

 • Dz. U. L346 - 59 z 20069.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/723/WE i 2005/873/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2006 r. przez niektóre z państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5937)

 • Dz. U. L346 - 41 z 20069.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywy Rady 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz decyzję 2001/618/WE w odniesieniu do krajowych laboratoriów referencyjnych i instytutów państwowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5856) (1)

 • Dz. U. L346 - 33 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego

 • Dz. U. L346 - 31 z 20069.12.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące dostosowań preferencji w handlu serem na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L346 - 30 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego dostosowań preferencji w handlu serem na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1)

 • Dz. U. L346 - 28 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie pierwszej raty trzeciego wkładu Wspólnoty na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Fundusz Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu

 • Dz. U. L346 - 27 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka pochodzącego z Hiszpanii

 • Dz. U. L346 - 26 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2006 r. ustanawiająca stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Wspólnoty w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r.

 • Dz. U. L346 - 15 z 20069.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/129/WE z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca i poprawiająca dyrektywę 96/77/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

 • Dz. U. L346 - 6 z 20069.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/128/WE z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca i poprawiająca dyrektywę 95/31/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L346 - 5 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1816/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L346 - 3 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1815/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L346 - 1 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1814/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.