Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 34

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiająca program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego

Data ogłoszenia:2006-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 34

Strona 1 z 5
L 346/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2006

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiająca program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI, z drugiej strony (zwane łącznie dalej „Stronami”), STWIERDZAJĄC, że Deklaracja Transatlantycka przyjęta przez Wspólnotę Europejską i jej państwa członkowskie (zwana dalej „Wspólnotą Europejską”) oraz Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki (zwany dalej „Stanami Zjednoczonymi”) w listopadzie 1990 roku w szczególny sposób odnosi się do wzmocnienia wzajemnej współpracy w różnych dziedzinach, które mają bezpośredni wpływ na obecne i przyszłe dobro ich obywateli, takich jak wymiany i wspólne projekty w dziedzinie edukacji i kultury, włącznie z wymianą pracowników naukowych i młodzieży, ZWAŻYWSZY, że nowa Agenda Transatlantycka przyjęta na szczycie UE–USA w grudniu 1995 roku w Madrycie odnosi się, zgodnie z działaniem IV – Budowanie mostów przez Atlantyk, do Umowy między WE/USA ustanawiającej program współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego jako do potencjalnego katalizatora dla szerokiego spektrum innowacyjnych wspólnych działań, które przyniosą bezpośrednie korzyści studentom i nauczycielom oraz odnoszą się do wprowadzenia nowych technologii w salach wykładowych, łącząc instytucje edukacyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki z instytucjami edukacyjnymi w Unii Europejskiej i zachęcając do wzajemnego nauczania swoich języków, historii i kultury, ZWAŻYWSZY, że w 1997 roku Transatlantycka Konferencja „Przerzucić most przez Atlantyk: więzi międzyludzkie” podkreśliła możliwości współpracy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie nieformalnej edukacji, ZWAŻYWSZY, że w czerwcu 2005 r. przywódcy zgromadzeni na szczycie waszyngtońskim UE–USA przyjęli inicjatywę wzmacniania transatlantyckiej integracji gospodarczej i wzrostu, która określiła współpracę w dziedzinie edukacji jako jedno z narzędzi „zwiększenia synergii transatlantyckiej, w miarę jak stajemy się gospodarką opartą na wiedzy” oraz zobowiązała do pracy nad „odnowieniem i wzmocnieniem umowy UE–USA w sprawie szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego, co obejmuje program Fulbrighta/Unii Europejskiej, w celu pobudzenia współpracy w dziedzinie edukacji oraz transatlantyckiej wymiany między naszymi obywatelami”, ZWAŻYWSZY, że przyjęcie i wprowadzenie w życie Umowy z 1995 roku między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki ustanawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Umowy z 2000 roku między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego nadaje moc prawną zobowiązaniom Deklaracji Transatlantyckiej i stanowi przykłady niezwykle pomyślnej i wydajnej finansowo współpracy, UZNAJĄC istotny wkład edukacji i kształcenia w rozwój zasobów ludzkich, zdolnych do uczestnictwa w globalnej gospodarce opartej na wiedzy, UZNAJĄC, że współpraca w zakresie edukacji i kształcenia zawodowego powinna uzupełniać inne odpowiednie inicjatywy współpracy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, UZNAJĄC znaczenie zapewnienia komplementarności z odpowiednimi inicjatywami prowadzonymi w zakresie szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego przez organizacje międzynarodowe działające aktywnie w tych dziedzinach, takie jak OECD, UNESCO i Rada Europy, UZNAJĄC, że Strony mają wspólny interes we wzajemnej współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego,


9.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/35

SPODZIEWAJĄC SIĘ uzyskania obopólnych korzyści ze wspólnych działań w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, UZNAJĄC potrzebę rozszerzenia dostępu do działań wspieranych zgodnie z niniejszą Umową, w szczególności działań prowadzonych w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, oraz PRAGNĄC ustanowić formalne podstawy w celu kontynuacji współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Cel Niniejsza Umowa odnawia program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego (zwany dalej „Programem”) z 2000 r., pierwotnie ustanowiony zgodnie z Umową zawartą w 1995 roku między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki ustanawiającą program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 67 z 20069.12.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/913/WPZiB z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczącej Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”) przedłużenie na rok 2007

 • Dz. U. L346 - 59 z 20069.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/723/WE i 2005/873/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2006 r. przez niektóre z państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5937)

 • Dz. U. L346 - 41 z 20069.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywy Rady 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz decyzję 2001/618/WE w odniesieniu do krajowych laboratoriów referencyjnych i instytutów państwowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5856) (1)

 • Dz. U. L346 - 33 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego

 • Dz. U. L346 - 31 z 20069.12.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące dostosowań preferencji w handlu serem na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L346 - 30 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego dostosowań preferencji w handlu serem na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1)

 • Dz. U. L346 - 28 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie pierwszej raty trzeciego wkładu Wspólnoty na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Fundusz Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu

 • Dz. U. L346 - 27 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka pochodzącego z Hiszpanii

 • Dz. U. L346 - 26 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2006 r. ustanawiająca stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Wspólnoty w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r.

 • Dz. U. L346 - 15 z 20069.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/129/WE z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca i poprawiająca dyrektywę 96/77/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

 • Dz. U. L346 - 6 z 20069.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/128/WE z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca i poprawiająca dyrektywę 95/31/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L346 - 5 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1816/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L346 - 3 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1815/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L346 - 1 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1814/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.