Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 59

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/723/WE i 2005/873/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2006 r. przez niektóre z państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5937)

Data ogłoszenia:2006-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 59

Strona 1 z 3
9.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/59

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/723/WE i 2005/873/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2006 r. przez niektóre z państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5937) (2006/912/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Komisja zbadała nadesłane przez państwa członkowskie sprawozdania dotyczące wydatków na realizację tych programów. Analiza tych sprawozdań wskazuje, że niektóre państwa członkowskie nie wykorzystają w całości przyznanych im na rok 2006 środków, podczas gdy inne przekroczą wysokość przyznanych im środków.

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 5 i 6 oraz art. 29 i 32,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 90/424/EWG przewiduje możliwość finansowego udziału Wspólnoty w realizowanych przez państwa członkowskie programach, których celem jest zwalczanie i monitorowanie chorób zwierząt oraz przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym.

Należy zatem odpowiednio dostosować wkład finansowy Wspólnoty do niektórych z tych programów. Właściwym jest ponowne rozdzielenie funduszy poprzez przeniesienie środków z programów realizowanych przez państwa członkowskie, które nie wykorzystują w pełni przyznanych im kwot, na rzecz tych, które kwoty te przekraczają. Rozdzielenie to powinno opierać się na najświeższych informacjach dotyczących wydatków rzeczywiście poniesionych przez zainteresowane państwa członkowskie.

(6)

Należy zatem odpowiednio 2005/723/WE i 2005/873/WE.

zmienić

decyzje

(2)

Decyzja Komisji 2005/723/WE z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE oraz programów kontroli mających na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2006 r. (2) ustala proponowaną stawkę i maksymalną kwotę wkładu finansowego Wspólnoty w odniesieniu do każdego z programów przedstawionych przez państwa członkowskie.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

Decyzja Komisji 2005/873/WE z dnia 30 listopada 2005 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom odzwierzęcym przedstawione przez państwa członkowskie na rok 2006 (3) ustala maksymalną wysokość wkładu finansowego Wspólnoty w odniesieniu do każdego programu przedstawionego przez państwa członkowskie.

W załącznikach I–V do decyzji 2005/723/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 W decyzji 2005/873/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1) (2)

Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/782/WE (Dz.U. L 328 z 24.11.2006, str. 57). Dz.U. L 272 z 18.10.2005, str. 18. Decyzja zmieniona decyzją 2006/645/WE (Dz.U. L 263 z 23.9.2006, str. 14). (3) Dz.U. L 322 z 9.12.2005, str. 21. Decyzja zmieniona decyzją 2006/645/WE.

1) w art. 1 ust. 2 lit. d) kwota „105 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „0 EUR”;

2) w art. 1 ust. 2 lit. f) kwota „600 000 EUR” zostaje zastąpiona kwotą „0 EUR”;

L 346/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 67 z 20069.12.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/913/WPZiB z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczącej Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”) przedłużenie na rok 2007

 • Dz. U. L346 - 41 z 20069.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywy Rady 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz decyzję 2001/618/WE w odniesieniu do krajowych laboratoriów referencyjnych i instytutów państwowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5856) (1)

 • Dz. U. L346 - 34 z 20069.12.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiająca program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego

 • Dz. U. L346 - 33 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego

 • Dz. U. L346 - 31 z 20069.12.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące dostosowań preferencji w handlu serem na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L346 - 30 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego dostosowań preferencji w handlu serem na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1)

 • Dz. U. L346 - 28 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie pierwszej raty trzeciego wkładu Wspólnoty na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Fundusz Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu

 • Dz. U. L346 - 27 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka pochodzącego z Hiszpanii

 • Dz. U. L346 - 26 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2006 r. ustanawiająca stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Wspólnoty w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r.

 • Dz. U. L346 - 15 z 20069.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/129/WE z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca i poprawiająca dyrektywę 96/77/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

 • Dz. U. L346 - 6 z 20069.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/128/WE z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca i poprawiająca dyrektywę 95/31/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L346 - 5 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1816/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L346 - 3 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1815/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L346 - 1 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1814/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.