Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 67

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/913/WPZiB z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczącej Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”) przedłużenie na rok 2007

Data ogłoszenia:2006-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 67

9.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/67

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/913/WPZiB z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczącej Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”) przedłużenie na rok 2007

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

Niniejsze wspólne działanie powinno w razie potrzeby zostać poddane przeglądowi, po podjęciu przez Radę decyzji w sprawie przyszłych działań UE w sektorze bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga,


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14 i art. 25 akapit trzeci,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 Niniejszym we wspólnym działaniu 2004/847/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

(1)

W dniu 9 grudnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczącej Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”) (1).

1) artykuł 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Misja EUPOL »Kinszasa« zostaje tymczasowo wzmocniona na czas wyborów w Demokratycznej Republice Konga oraz na okres następujący bezpośrednio po nich, zgodnie z przepisami zawartymi w art. 3. Wzmocnienie to zakończy się najpóźniej w dniu 31 marca 2007 r.”;

(2)

Na podstawie wspólnego działania 2005/822/WPZiB (2) z dnia 21 listopada 2005 r. Rada zmieniła i przedłużyła mandat misji EUPOL „Kinszasa” w pierwszym etapie do dnia 30 kwietnia 2006 r. Na podstawie wspólnego działania 2006/300/WPZiB z dnia 21 kwietnia 2006 r. Rada zmieniła i przedłużyła mandat misji EUPOL „Kinszasa” do dnia 31 grudnia 2006 r. (3), zapewniając tymczasowe wzmocnienie misji EUPOL „Kinszasa” na czas wyborów w DRK.

2) artykuł 3 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Zadania misji Unia Europejska prowadzi misję policyjną w Kinszasie (DRK) w celu monitorowania, udzielania wsparcia i doradzania przy tworzeniu i początkowym działaniu IPU w celu zapewnienia, by IPU działało zgodnie z przeprowadzonym szkoleniem w Centrum Akademii i zgodnie z międzynarodowymi najlepszymi praktykami w tej dziedzinie. Działania te koncentrują się na strukturze dowodzenia IPU w celu wzmocnienia zdolności zarządzania IPU i monitorowania jednostek operacyjnych, udzielania im wsparcia i doradzania im podczas realizacji ich zadań.

(3)

W dniu 30 listopada 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/868/WPZiB, w którym przedłużyła tymczasowe wzmocnienie misji EUPOL „Kinszasa” do dnia 31 grudnia 2006 r.

(4)

Mandat ogólny misji EUPOL „Kinszasa” powinien zostać zmieniony i przedłużony o kolejne sześć miesięcy, a tymczasowe wzmocnienie powinno zostać przedłużone o kolejne trzy miesiące.

(1) Dz.U. L 367 z 14.12.2004, str. 30. Wspólne działanie ostatnio zmienione wspólnym działaniem 2006/868/WPZiB (Dz.U. L 335 z 1.12.2006, str. 50). (2) Dz.U. L 305 z 24.11.2005, str. 44. (3) Dz.U. L 111 z 25.4.2006, str. 12.

Misja EUPOL »Kinszasa« kontynuuje monitorowanie, udzielanie wsparcia i doradztwo przy tworzeniu i rozwijaniu IPU oraz pomaga w zapewnieniu właściwej integracji IPU z kongijską policją narodową (PNC). Misja EUPOL »Kinszasa« wzmocni również swoje zdolności doradzania policji kongijskiej w celu ułatwienia reformy sektora bezpieczeństwa w DRK wraz z EUSEC DR Kongo.

L 346/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2006

Do celów tymczasowego wzmocnienia misji EUPOL »Kinszasa« na czas wyborów misja EUPOL »Kinszasa« ustanawia, jako swoją integralną część oraz w ramach ogólnego systemu bezpieczeństwa wyborów, jednostkę wsparcia koordynacji policyjnej w celu wzmocnienia i skoordynowania działań sił porządkowych PNC w Kinszasie, w przypadku zamieszek w okresie wyborczym, a w szczególności podczas wyborów prezydenta DRK. Obszar działania nie wykracza poza Kinszasę. Jednostka wsparcia koordynacji policyjnej, stanowiąca część misji EUPOL »Kinszasa«, nie ma kompetencji wykonawczych. Do celów tymczasowego wzmocnienia misji EUPOL »Kinszasa« na czas wyborów misja EUPOL »Kinszasa« zostaje upoważniona do wykorzystania przydzielonych jej wkładów finansowych wnoszonych przez obie strony w celu zakupu dodatkowego sprzętu dla sił porządkowych PNC w Kinszasie.”; 3) artykuł 4 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 4 Struktura misji Misja będzie składać się ze sztabu głównego oraz obserwatorów policyjnych. W skład sztabu głównego wchodzić będzie biuro szefa misji oraz oddział wsparcia administracyjnego. Wszyscy obserwatorzy, mentorzy i doradcy, a także instruktorzy IPU będą wspólnie rozmieszczeni w bazie operacyjnej IPU. Do celów tymczasowego wzmocnienia misji EUPOL »Kinszasa« na czas wyborów wydzielona jednostka koordy-

nująca będzie odpowiedzialna za określone zadania wyznaczone misji w tym okresie.”; 4) artykuł 14 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Niniejsze wspólne działanie traci moc z dniem 30 czerwca 2007 r.”. Artykuł 2 Finansowa kwota referencyjna, mająca pokryć wydatki związane z misją w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2007 r., wynosi maksymalnie 2 075 000 EUR. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 grudnia 2006 r. W imieniu Rady

E. TUOMIOJA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 346 POZ 67 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 59 z 20069.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/723/WE i 2005/873/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2006 r. przez niektóre z państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5937)

 • Dz. U. L346 - 41 z 20069.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywy Rady 64/432/EWG, 90/539/EWG, 92/35/EWG, 92/119/EWG, 93/53/EWG, 95/70/WE, 2000/75/WE, 2001/89/WE, 2002/60/WE oraz decyzję 2001/618/WE w odniesieniu do krajowych laboratoriów referencyjnych i instytutów państwowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5856) (1)

 • Dz. U. L346 - 34 z 20069.12.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiająca program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego

 • Dz. U. L346 - 33 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego

 • Dz. U. L346 - 31 z 20069.12.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące dostosowań preferencji w handlu serem na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L346 - 30 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego dostosowań preferencji w handlu serem na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1)

 • Dz. U. L346 - 28 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie pierwszej raty trzeciego wkładu Wspólnoty na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Fundusz Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu

 • Dz. U. L346 - 27 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka pochodzącego z Hiszpanii

 • Dz. U. L346 - 26 z 20069.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2006 r. ustanawiająca stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Wspólnoty w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r.

 • Dz. U. L346 - 15 z 20069.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/129/WE z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca i poprawiająca dyrektywę 96/77/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (1)

 • Dz. U. L346 - 6 z 20069.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/128/WE z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniająca i poprawiająca dyrektywę 95/31/WE ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L346 - 5 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1816/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L346 - 3 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1815/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L346 - 1 z 20069.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1814/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.