Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 348 POZ 1

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2006/16)

Data ogłoszenia:2006-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 348 POZ 1

Strona 1 z 27
11.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2006/16) (2006/887/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (5)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego a w szczególności jego art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 i art. 26 ust. 4,


uwzględniając udział Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zgodnie z art. 47 ust. 2 tiret drugie i trzecie Statutu,

Wytyczne EBC/2002/10 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (1) wymagają istotnych zmian. Od dnia 1 stycznia 2007 r. Europejski System Banków Centralnych będzie stosował podejście ekonomiczne przy księgowaniu transakcji walutowych, instrumentów finansowych wyrażonych w walutach obcych oraz związanych z nimi rozliczeń międzyokresowych. Z uwagi na potrzebę przejrzystości wskazane jest ponowne zredagowanie decyzji w jednolitym tekście.

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

(1)

Europejski System Banków Centralnych (ESBC) podlega zgodnie z art. 15 Statutu, obowiązkom sprawozdawczym.

ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE

(2)

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Statutu, Zarząd sporządza bilans skonsolidowany ESBC dla potrzeb analizy i zarządzania.

Artykuł 1 Definicje

(3)

Zgodnie z art. 26 ust. 4 Statutu, Rada Prezesów określa, w celu stosowania art. 26 Statutu, zasady konieczne dla normalizacji procedur rachunkowych i sprawozdawczych dotyczących operacji krajowych banków centralnych (KBC).

1.

Użyte w niniejszych wytycznych określenia oznaczają:

(a) „krajowe banki centralne” (KBC) – banki centralne Państw Członkowskich, które przyjęły walutę euro, (b) „Eurosystem” – EBC oraz krajowe banki centralne Państw Członkowskich, które przyjęły walutę euro, (c) „cele Eurosytemu w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej” – cele, dla których EBC sporządza sprawozdania finansowe wskazane w załączniku I, zgodnie z art. 15 i art. 26 Statutu,

(1) Dz.U. L 58 z 3.3.2003, str. 1.

(4)

Sposób ujawniania danych dotyczących banknotów euro znajdujących się w obiegu, oprocentowania wewnętrznych należności/zobowiązań netto Eurosystemu wynikających z alokacji banknotów euro, jak również danych dotyczących dochodu pieniężnego w publikacyjnych rocznych sprawozdaniach finansowych KBC powinien zostać zharmonizowany. Pozycje bilansowe wymagające harmonizacji są oznaczone gwiazdką w załącznikach IV, VIII oraz IX.

L 348/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2006

(d) „podmiot sprawozdawczy” – EBC oraz poszczególne KBC, (e) „dzień kwartalnego przeszacowania” – ostatni dzień kalendarzowy danego kwartału, (f) „konsolidacja” – operację rachunkową, w wyniku której dane finansowe różnych odrębnych podmiotów prawa są łączone w taki sposób, jakby stanowiły jeden podmiot, (g) „rok wymiany gotówkowej” – okres 12 miesięcy od dnia, w którym banknoty i monety euro stają się prawnym środkiem płatniczym w Państwie Członkowskim przyjmującym walutę euro, (h) „klucz alokacji banknotów” – udział procentowy wynikający z wyliczenia udziału EBC w całkowitej emisji banknotów euro i zastosowania klucza subskrybowanego kapitału do udziału KBC w tej całkowitej emisji, zgodnie z decyzją EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. roku w sprawie emisji banknotów euro (1). 2. Definicje pozostałych terminów technicznych użytych w niniejszych wytycznych zostały zawarte w załączniku II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 348 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L348 - 52 z 200611.12.2006

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 listopada 2006 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2007 r. (EBC/2006/19)

  • Dz. U. L348 - 38 z 200611.12.2006

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/17)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.