Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 348 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/17)

Data ogłoszenia:2006-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 348 POZ 38

Strona 1 z 9
L 348/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2006

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/17) (2006/888/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

Artykuł 2 Zakres obowiązywania

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 26.2. a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Zasady określone w niniejszej decyzji mają zastosowanie do rocznych sprawozdań finansowych EBC zawierających bilans, pozycje pozabilansowe EBC, rachunek zysków i strat oraz informacje uzupełniające do rocznych sprawozdań finansowych EBC.

Decyzja EBC/2002/11 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (1) (EBC) wymaga znaczących zmian. Od dnia 1 stycznia 2007 r. Europejski System Banków Centralnych (ESBC) będzie stosował podejście ekonomiczne określone w wytycznych EBC/2006/16 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (2) przy księgowaniu transakcji walutowych, instrumentów finansowych wyrażonych w walutach obcych oraz związanych z nimi rozliczeń międzyokresowych. Z uwagi na potrzebę przejrzystości wskazane jest ponowne zredagowanie decyzji w jednolitym tekście. Decyzje EBC/2002/11, EBC/2005/12 oraz EBC/2006/3, które są zastępowane niniejszą decyzją, powinny zostać uchylone,

Artykuł 3 Podstawowe zasady w zakresie rachunkowości

Podstawowe zasady w zakresie rachunkowości określone w art. 3 wytycznych EBC/2006/16 stosuje się także dla celów niniejszej decyzji.

Artykuł 4 Wykazywanie aktywów i pasywów

(2)

Finansowy lub niefinansowy składnik aktywów/pasywów wykazuje się w bilansie EBC wyłącznie w sposób zgodny z art. 4 wytycznych EBC/2006/16.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 5

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Podejście ekonomiczne oraz podejście kasowe/rozliczeniowe

Artykuł 1 Definicje 1. Użyte w niniejszej decyzji określenia „Eurosystem” i „krajowe banki centralne” (KBC) mają znaczenie określone w art. 1 wytycznych EBC/2006/16. 2. Inne terminy techniczne użyte w niniejszej decyzji mają znaczenie określone w załączniku II do wytycznych EBC/2006/16.

( ) Dz.U. L 58 z 3.3.2003, str. 38. Decyzja ostatnio zmieniona przez decyzję EBC/2006/3 (Dz.U. L 89 z 28.3.2006, str. 56). (2) Jeszcze nie publikowane.

1

W zakresie niniejszej decyzji stosuje się art. 5 wytycznych EBC/2006/16.

ROZDZIAŁ II UKŁAD I ZASADY WYCENY BILANSOWEJ

Artykuł 6 Układ bilansu

Układ bilansu jest oparty na strukturze określonej w załączniku I.

11.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 7

ROZDZIAŁ III KSIĘGOWANIE DOCHODU

L 348/39

Rezerwy na ryzyko walutowe, stopy procentowej i ceny złota

Artykuł 11 Mając należyty wzgląd na charakter działalności EBC, Rada Prezesów może ustanowić w bilansie EBC rezerwy na ryzyko walutowe, stopy procentowej i ceny złota. Przy podejmowaniu decyzji o wielkości i wykorzystaniu rezerw Rada Prezesów opiera się na rozsądnym oszacowaniu ryzyka ponoszonego przez EBC. Księgowanie dochodu 1. Do księgowania dochodu stosuje się art. 11 ust. 1-3, 5 i 7 wytycznych EBC/2006/16. 2. Pochodzące z wpłat na podstawie art. 49 ust. 2 Statutu środki znajdujące się na specjalnych rachunkach rewaluacyjnych, odnoszące się do banków centralnych Państw Członkowskich, w stosunku do których uchylono zwolnienie, wykorzystywane są do kompensowania niezrealizowanych strat w przypadku, gdy przewyższają one poprzednie zyski z tytułu przeszacowania zaksięgowane na odpowiednim standardowym rachunku rewaluacyjnym w sposób określony w art. 11 ust. 1 wytycznych EBC/2006/16, zanim straty takie zostaną skompensowane zgodnie z art. 33 ust. 2 Statutu. Środki na specjalnych rachunkach rewaluacyjnych dla złota, walut i papierów wartościowych pomniejsza się proporcjonalnie w przypadku zmniejszenia portfela odpowiadających im aktywów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 348 POZ 38 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L348 - 52 z 200611.12.2006

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 listopada 2006 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2007 r. (EBC/2006/19)

  • Dz. U. L348 - 1 z 200611.12.2006

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2006/16)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.