Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 348 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 listopada 2006 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2007 r. (EBC/2006/19)

Data ogłoszenia:2006-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 348 POZ 52

L 348/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2006

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 24 listopada 2006 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2007 r. (EBC/2006/19) (2006/889/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

(miliony EUR) Emisja monet przeznaczonych do obiegu oraz emisja monet kolekcjonerskich (nie przeznaczonych do obiegu) w roku 2007

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 106 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) Belgia Niemcy Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Luksemburg Holandia Austria Portugalia Słowenia Finlandia

117,5 635,0 76,9 480,0 362,0 81,0 366,9 45,0 71,2 166,0 110,0 104,7 60,0

Od 1 stycznia 1999 r. Europejski Bank Centralny (EBC) dysponuje wyłącznym prawem do zatwierdzania wielkości emisji monet przez Państwa Członkowskie, które wprowadziły walutę euro (zwane dalej „uczestniczącymi Państwami Członkowskimi”). Zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2006/495/WE z dnia 11 lipca 2006 r. podjętej na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia wspólnej waluty przez Słowenię z dniem 1 stycznia 2007 r (1)., zwolnienie na rzecz Słowenii wskazane w art. 4 Aktu Przystąpienia z 2003 r (2). zostaje zniesione z dniem 1 stycznia 2007 r. Dwanaście obecnie uczestniczących Państw Członkowskich przedstawiło EBC do zatwierdzenia własne szacunki wielkości emisji monet euro w 2007 r., wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami dotyczącymi stosowanej metodologii prognozowania,

(2)

(3)

Artykuł 2 Przepis końcowy

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Niniejsza decyzja skierowana jest do uczestniczących Państw Członkowskich. Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 24 listopada 2006 r. Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET

Artykuł 1 Zatwierdzenie wielkości emisji monet euro w 2007 r. EBC zatwierdza niniejszym wielkość emisji monet emitowanych przez uczestniczące Państwa Członkowskie w 2007 r., zgodnie z następującą tabelą:

(1) Dz.U. L 195 z 15.7.2006, str. 25. (2) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 348 POZ 52 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L348 - 38 z 200611.12.2006

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2006/17)

  • Dz. U. L348 - 1 z 200611.12.2006

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2006/16)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.