Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 349 POZ 15

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/130/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. wykonująca dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustanowienia kryteriów zwolnienia z wymogu wydawania na podstawie recepty określonych weterynaryjnych produktów leczniczych przeznaczonych dla zwierząt hodowanych, chowanych lub utrzymywanych w celu produkcji żywności (1)

Data ogłoszenia:2006-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 349 POZ 15

Strona 1 z 2
12.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 349/15

DYREKTYWA KOMISJI 2006/130/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. wykonująca dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustanowienia kryteriów zwolnienia z wymogu wydawania na podstawie recepty określonych weterynaryjnych produktów leczniczych przeznaczonych dla zwierząt hodowanych, chowanych lub utrzymywanych w celu produkcji żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (1), w szczególności jej art. 67 akapit pierwszy lit. aa), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

i skuteczność weterynaryjnych produktów leczniczych. Dlatego nie należy przyznawać zwolnienia produktom, których jakość, bezpieczeństwo i skuteczność można zagwarantować, tylko jeżeli są przechowywane w specjalnych warunkach.

(5)

Na mocy art. 67 dyrektywy 2001/82/WE w przypadkach, o których mowa w akapicie pierwszym i trzecim tego artykułu, weterynaryjne produkty lecznicze mogą być wydawane na potrzeby powszechne wyłącznie na podstawie recepty. Ponieważ jednak niektóre substancje zawarte w weterynaryjnych produktach leczniczych przeznaczonych dla zwierząt hodowanych, chowanych lub utrzymywanych w celu produkcji żywności nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt ani dla środowiska, możliwe jest przyznanie zwolnienia z tego wymogu ogólnego zgodnie z art. 67 akapit pierwszy lit. aa). Takie zwolnienia pozostają bez uszczerbku dla stosowania wszelkich pozostałych przepisów pierwszego i trzeciego akapitu tego artykułu. W związku z tym właściwe jest ustanowienie kryteriów, na podstawie których państwa członkowskie mogą przyznawać zwolnienia z wymogu ogólnego, o którym mowa w art. 67 akapit pierwszy lit. aa) dyrektywy 2001/82/WE, tj. wymogu wydawania na potrzeby powszechne wyłącznie na podstawie recepty weterynaryjnych produktów leczniczych przeznaczonych dla zwierząt hodowanych, chowanych lub utrzymywanych w celu produkcji żywności. W przypadkach, w których dane weterynaryjne produkty lecznicze są łatwe do podania i, nawet przy nieprawidłowym podaniu, nie powodują zagrożenia ani dla leczonego zwierzęcia, ani dla osoby podającej produkt, powinno być możliwe udostępnianie takich produktów bez recepty lekarza weterynarii. Z drugiej strony, nie powinna istnieć możliwość przyznania takiego zwolnienia produktom o profilu niekorzystnym z punktu widzenia nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii ani produktom szkodliwym dla środowiska. Niewłaściwe warunki przechowywania mogą mieć poważny wpływ na jakość, bezpieczeństwo

Weterynaryjne produkty lecznicze, które zostały zwolnione, powinny ponadto zawierać jedynie takie substancje czynne, które nie powodują zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów pod względem obecności w żywności pozostałości substancji pochodzących od zwierząt poddawanych leczeniu; produkty te nie powinny także stwarzać potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub zwierząt poprzez wykształcenie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe lub przeciwrobacze w przypadku ich nieprawidłowego zastosowania. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Niniejsza dyrektywa ustanawia kryteria, na podstawie których państwa członkowskie, zgodnie z art. 67 akapit pierwszy lit. aa) dyrektywy 2001/82/WE, mogą przyznawać zwolnienia z wymogu wydawania wyłącznie na podstawie recepty weterynaryjnych produktów leczniczych przeznaczonych dla zwierząt hodowanych, chowanych lub utrzymywanych w celu produkcji żywności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 349 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L349 - 60 z 200612.12.2006

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2006/867/WPZiB z dnia 30 listopada 2006 r. rozszerzającego i zmieniającego mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) (  Dz.U. L 335 z 1.12.2006)

 • Dz. U. L349 - 59 z 200612.12.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (  Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L349 - 57 z 200612.12.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/918/WPZiB z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L349 - 56 z 200612.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka we Francji w latach 2004–2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6382)

 • Dz. U. L349 - 52 z 200612.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2006 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6365)

 • Dz. U. L349 - 51 z 200612.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2006 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5997)

 • Dz. U. L349 - 49 z 200612.12.2006

  Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie zmiany kwoty wkładu finansowego Norwegii przewidzianej w Porozumieniu między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Norwegii w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ECMNiN)

 • Dz. U. L349 - 47 z 200612.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. dotycząca zawarcia Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie zmiany kwoty wkładu finansowego Norwegii przewidzianej w Porozumieniu między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Norwegii w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ECMNiN)

 • Dz. U. L349 - 42 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/136/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dinokapu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 37 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/135/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia karbendazymu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 32 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/134/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia fenarimolu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 27 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/133/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia flusilazolu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 22 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/132/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia procymidonu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 17 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/131/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia metamidofosu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 3 z 200612.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1818/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wdrożenia systemu zarządzania pułapami ilościowymi dotyczącymi chlorku potasu w związku ze środkami antydumpingowymi stosowanymi względem przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi

 • Dz. U. L349 - 1 z 200612.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1817/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.