Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 349 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1818/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wdrożenia systemu zarządzania pułapami ilościowymi dotyczącymi chlorku potasu w związku ze środkami antydumpingowymi stosowanymi względem przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi

Data ogłoszenia:2006-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 349 POZ 3

Strona 1 z 6
12.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 349/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1818/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wdrożenia systemu zarządzania pułapami ilościowymi dotyczącymi chlorku potasu w związku ze środkami antydumpingowymi stosowanymi względem przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”),


(4)

swobodnego obrotu we Wspólnocie produktu objętego postępowaniem, do momentu przekroczenia pułapów ilościowych. Aby zminimalizować zakłócenia w funkcjonowaniu rynku i zapewnić sprawiedliwy dostęp do pułapów ilościowych wszystkim podmiotom gospodarczym, uznano za stosowne wydawanie pozwolenia na przywóz według kolejności zgłoszeń od państw członkowskich. Aby zagwarantować, że pułapy ilościowe nie zostaną przekroczone, konieczne jest wprowadzenie procedury, w ramach której właściwe organy państw członkowskich wydają pozwolenia na przywóz po potwierdzeniu ze strony Komisji, że odpowiednie ilości pozostają dostępne w ramach pułapów ilościowych. W celu zwalczania spekulacyjnych i nieuczciwych praktyk związanych z wydawaniem pozwoleń na przywóz uznano za stosowne ograniczenie indywidualnych wniosków do ilości określonej we właściwej umowie zawartej między importerem i eksporterem oraz ograniczenie ważności pozwoleń na przywóz do trzech miesięcy. W tym kontekście Komisja przypomina również, że w art. 5 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (3) przewidziano, iż – oprócz przypadków wyjątkowych – przedstawiciel celny wyznaczony przez importera musi mieć siedzibę we Wspólnocie. Ponadto, do tych samych celów (tj zwalczania spekulacyjnych i nieuczciwych praktyk), uznano za stosowne określić eksportera jako podmiot gospodarczy posiadający statutową siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium Białorusi. W różnych dziedzinach działalności administracyjnej stosowanie skomputeryzowanych procedur stopniowo zastępuje ręczne wprowadzanie danych. Należy również umożliwić stosowanie skomputeryzowanych i elektronicznych procedur przy składaniu wniosków o pozwolenia na przywóz oraz wydawaniu takich pozwoleń. W trosce o dobrą administrację Komisja uważa, że powinno się przewidzieć wystarczająco długi termin dla państw członkowskich na wdrożenie systemu zarządzania pułapami ilościowymi ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu, a także po to, by podmioty gospodarcze przywykły do nowego systemu pozwoleń na przywóz. Uznaje się zatem za stosowne, aby rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.,

uwzględniając rozporządzenia Rady (WE) nr 1050/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi i z Rosji (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: Rada wprowadziła rozporządzeniem (WE) nr 1050/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ostateczne środki antydumpingowe względem przywozu chlorku potasu pochodzącego między innymi z Białorusi. Z uwagi na szczególne warunki panujące na rynku chlorku potasu uznano za stosowne wprowadzenie środków w formie minimalnej ceny importowej („MCI”) w odniesieniu do rodzajów produktu objętych kodami CN 3104 20 50 i 3104 20 90 (kody TARIC 3104 20 50 10, 3104 20 50 90 i 3104 20 90 00) do poziomu pułapów ilościowych, powyżej którego należy stosować cło ad valorem wynoszące 27,5 % („produkt objęty postępowaniem”). W rozporządzeniu (WE) nr 1050/2006 Rada uznała, że wprowadzenie pułapów ilościowych wymaga ustanowienia systemu zarządzania, który nie mógł zostać wdrożony przed wejściem w życie tego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 349 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L349 - 60 z 200612.12.2006

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2006/867/WPZiB z dnia 30 listopada 2006 r. rozszerzającego i zmieniającego mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) (  Dz.U. L 335 z 1.12.2006)

 • Dz. U. L349 - 59 z 200612.12.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (  Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L349 - 57 z 200612.12.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/918/WPZiB z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L349 - 56 z 200612.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka we Francji w latach 2004–2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6382)

 • Dz. U. L349 - 52 z 200612.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2006 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6365)

 • Dz. U. L349 - 51 z 200612.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2006 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5997)

 • Dz. U. L349 - 49 z 200612.12.2006

  Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie zmiany kwoty wkładu finansowego Norwegii przewidzianej w Porozumieniu między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Norwegii w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ECMNiN)

 • Dz. U. L349 - 47 z 200612.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. dotycząca zawarcia Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie zmiany kwoty wkładu finansowego Norwegii przewidzianej w Porozumieniu między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Norwegii w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ECMNiN)

 • Dz. U. L349 - 42 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/136/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dinokapu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 37 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/135/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia karbendazymu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 32 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/134/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia fenarimolu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 27 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/133/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia flusilazolu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 22 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/132/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia procymidonu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 17 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/131/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia metamidofosu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 15 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/130/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. wykonująca dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustanowienia kryteriów zwolnienia z wymogu wydawania na podstawie recepty określonych weterynaryjnych produktów leczniczych przeznaczonych dla zwierząt hodowanych, chowanych lub utrzymywanych w celu produkcji żywności (1)

 • Dz. U. L349 - 1 z 200612.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1817/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.