Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 349 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2006 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6365)

Data ogłoszenia:2006-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 349 POZ 52

Strona 1 z 3
L 349/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.12.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 grudnia 2006 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6365) (2006/916/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Upoważnienie to powinno przestać obowiązywać w przypadku stwierdzenia, że szczególne warunki ustanowione w niniejszej decyzji nie są wystarczające do zapobieżenia wprowadzeniu organizmów szkodliwych do Wspólnoty lub nie są spełnione.

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając wniosek złożony przez Słowenię,

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE zgodnie z pkt 15 Część A załącznika III do tej dyrektywy, państwa członkowskie są upoważnione do zezwalania na wprowadzanie na ich terytorium roślin Vitis L., innych niż owoce, przeznaczonych do szczepienia na terytorium Wspólnoty i pochodzących z Chorwacji lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (zwanych dalej „roślinami”).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE rośliny Vitis L., inne niż owoce, pochodzące z krajów trzecich zasadniczo nie powinny być wprowadzane do Wspólnoty.

(2)

Słowenia wystąpiła z wnioskiem o odstępstwo umożliwiające przywóz z Chorwacji lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii roślin Vitis L., innych niż owoce, na ograniczony okres w celu umożliwienia wyspecjalizowanym szkółkom rozmnażania tych roślin we Wspólnocie przed ponownym wywozem ich do Chorwacji lub Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

W celu zakwalifikowania do odstępstwa rośliny podlegają, poza wymogami ustalonymi w załącznikach I i II do dyrektywy 2000/29/WE, warunkom ustanowionym w załączniku do niniejszej decyzji oraz są wprowadzone do Wspólnoty pomiędzy dniem 1 stycznia a dniem 31 marca 2007 r.

Artykuł 2 Państwa członkowskie korzystające z odstępstwa przewidzianego w art. 1 przekazują Komisji i pozostałym państwom członkowskim najpóźniej do dnia 15 listopada 2007 r.: a) informacje dotyczące ilości roślin przywożonych na mocy niniejszej decyzji; oraz b) szczegółowe sprawozdanie techniczne kontroli określonych w pkt 6 załącznika. z urzędowych

(3)

Komisja uważa, że ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych nie istnieje dla roślin lub produktów roślinnych pod warunkiem, że rośliny Vitis L., inne niż owoce, pochodzące z Chorwacji lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii podlegają szczególnym warunkom ustanowionym w niniejszej decyzji.

(4)

Należy zatem upoważnić państwa członkowskie na ograniczony okres zezwalania na wprowadzenie na ich terytorium takich roślin podlegających szczególnym warunkom.

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/35/WE (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 9).

Każde państwo członkowskie, w którym rośliny są szczepione po wprowadzeniu na jego terytorium, przedstawia również Komisji i pozostałym państwom członkowskim szczegółowe sprawozdanie techniczne z urzędowych kontroli i badań określonych w pkt 8 lit. b) załącznika, najpóźniej do dnia 15 listopada 2007 r.

12.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 349/53

Artykuł 3 Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszelkich przesyłkach wprowadzanych na ich terytorium zgodnie z niniejszą decyzją, które następnie okazały się nie spełniać wymogów niniejszej decyzji. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 349 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L349 - 60 z 200612.12.2006

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2006/867/WPZiB z dnia 30 listopada 2006 r. rozszerzającego i zmieniającego mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) (  Dz.U. L 335 z 1.12.2006)

 • Dz. U. L349 - 59 z 200612.12.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (  Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L349 - 57 z 200612.12.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/918/WPZiB z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dz. U. L349 - 56 z 200612.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka we Francji w latach 2004–2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6382)

 • Dz. U. L349 - 51 z 200612.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2006 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5997)

 • Dz. U. L349 - 49 z 200612.12.2006

  Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie zmiany kwoty wkładu finansowego Norwegii przewidzianej w Porozumieniu między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Norwegii w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ECMNiN)

 • Dz. U. L349 - 47 z 200612.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. dotycząca zawarcia Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie zmiany kwoty wkładu finansowego Norwegii przewidzianej w Porozumieniu między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Norwegii w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ECMNiN)

 • Dz. U. L349 - 42 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/136/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dinokapu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 37 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/135/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia karbendazymu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 32 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/134/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia fenarimolu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 27 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/133/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia flusilazolu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 22 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/132/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia procymidonu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 17 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/131/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia metamidofosu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 15 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/130/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. wykonująca dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustanowienia kryteriów zwolnienia z wymogu wydawania na podstawie recepty określonych weterynaryjnych produktów leczniczych przeznaczonych dla zwierząt hodowanych, chowanych lub utrzymywanych w celu produkcji żywności (1)

 • Dz. U. L349 - 3 z 200612.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1818/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wdrożenia systemu zarządzania pułapami ilościowymi dotyczącymi chlorku potasu w związku ze środkami antydumpingowymi stosowanymi względem przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi

 • Dz. U. L349 - 1 z 200612.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1817/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.