Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 349 POZ 57

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/918/WPZiB z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

Data ogłoszenia:2006-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 349 POZ 57

12.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 349/57

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/918/WPZiB z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


2) artykuł 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) Określanie potrzeb ewentualnej przyszłej operacji UE zarządzania kryzysem w zakresie wymaganego sposobu wsparcia, w tym wszelkiego sprzętu, usług i pomieszczeń, oraz sporządzanie odpowiedniego zakresu uprawnień lub specyfikacji technicznej. Proponowanie działań mających na celu pozyskanie wymaganego sprzętu, usług i pomieszczeń i przeprowadzanie tych działań z uwzględnieniem możliwości przejęcia odpowiedniego sprzętu, pomieszczeń i materiałów z dostępnych źródeł, w tym UNMIK, w stosownych przypadkach oraz w przypadkach, gdy jest to wykonalne i opłacalne. Uruchamianie procedur przetargowych i udzielanie zamówień odbywa się w stosownych przypadkach w ramach klauzuli zawieszającej lub kontraktów ramowych. Rekrutacja personelu, który stanowiłby podstawę ewentualnej przyszłej operacji zarządzania kryzysem prowadzonej w ramach WPZiB, mając na uwadze jej szybkie uruchomienie. Wydanie planu uruchamiania ewentualnej przyszłej operacji UE zarządzania kryzysem.”; 3) skreśla się art. 4 ust. 7; 4) artykuł 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Finansowa kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z ZPUE dla Kosowa od dnia 10 kwietnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wynosi 3 005 000 EUR. Finansowa kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z ZPUE dla Kosowa od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 maja 2007 r. wynosi 10 545 000 EUR.”; 5) w art. 9 dodaje się ustęp w brzmieniu: „6. W odpowiednio uzasadnionych wyjątkowych przypadkach, w szczególności w odniesieniu do dostawców oferujących szczególnie korzystne warunki, Komisja może przyznać odstępstwa od zasad pochodzenia mających zastosowanie do zamówień.”;

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/304/WPZiB (1) dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie. To wspólne działanie przestaje obowiązywać w dniu 31 grudnia 2006 r.

(2)

W dniu 11 października 2006 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zalecił przedłużenie mandatu ZPUE dla Kosowa i zgodził się na jego dostosowanie.

(3)

Należy przedłużyć okres obowiązywania wspólnego działania 2006/304/WPZiB oraz odpowiednio je zmienić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2006/304/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 1 ust. 2 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„— dalsze prowadzenie planowania i podjęcie działań w celu zapewnienia niezakłóconego przejścia między niektórymi zadaniami Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie (UNMIK) a ewentualną operacją UE zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w innych dziedzinach, jakie może określić Rada w trakcie procesu ustalania przyszłego statusu,”;

(1) Dz.U. L 112 z 26.4.2006, str. 19.

L 349/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.12.2006

6) artykuł 14 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 14 Przegląd Do dnia 15 kwietnia 2007 r. Rada oceni, czy prace ZPUE dla Kosowa powinny być kontynuowane po dniu 31 maja 2007 r., uwzględniając potrzebę niezakłóconego przejścia do ewentualnej operacji UE zarządzania kryzysem w Kosowie.”; 7) artykuł 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Niniejsze wspólne działanie wygasa w dniu 31 maja 2007 r. lub w dniu uruchomienia operacji UE zarządzania kryzysem, w zależności od tego, który z nich przypada wcześniej.”.

Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 grudnia 2006 r. W imieniu Rady

E. TUOMIOJA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 349 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L349 - 60 z 200612.12.2006

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2006/867/WPZiB z dnia 30 listopada 2006 r. rozszerzającego i zmieniającego mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) (  Dz.U. L 335 z 1.12.2006)

 • Dz. U. L349 - 59 z 200612.12.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (  Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L349 - 56 z 200612.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka we Francji w latach 2004–2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6382)

 • Dz. U. L349 - 52 z 200612.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2006 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6365)

 • Dz. U. L349 - 51 z 200612.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2006 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5997)

 • Dz. U. L349 - 49 z 200612.12.2006

  Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie zmiany kwoty wkładu finansowego Norwegii przewidzianej w Porozumieniu między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Norwegii w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ECMNiN)

 • Dz. U. L349 - 47 z 200612.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. dotycząca zawarcia Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie zmiany kwoty wkładu finansowego Norwegii przewidzianej w Porozumieniu między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Norwegii w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ECMNiN)

 • Dz. U. L349 - 42 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/136/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dinokapu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 37 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/135/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia karbendazymu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 32 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/134/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia fenarimolu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 27 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/133/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia flusilazolu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 22 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/132/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia procymidonu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 17 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/131/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia metamidofosu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L349 - 15 z 200612.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/130/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. wykonująca dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustanowienia kryteriów zwolnienia z wymogu wydawania na podstawie recepty określonych weterynaryjnych produktów leczniczych przeznaczonych dla zwierząt hodowanych, chowanych lub utrzymywanych w celu produkcji żywności (1)

 • Dz. U. L349 - 3 z 200612.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1818/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wdrożenia systemu zarządzania pułapami ilościowymi dotyczącymi chlorku potasu w związku ze środkami antydumpingowymi stosowanymi względem przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi

 • Dz. U. L349 - 1 z 200612.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1817/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.