Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 12

7.2.2006

— — —

Ochrona środowiska — — Kontynuowanie starań mających na celu rozwiązanie problemu miejsc skażonych. Zmniejszenie zanieczyszczeń wytwarzanych przez rafinerię Balsh w tym zrzutów do rzeki Gjanica oraz podejmowanie środków mających na celu ogólnie rozwiązanie problemu zanieczyszczenia wód. Wzmocnienie monitorowania środowiska oraz wprowadzenie wystarczająco odstraszających sankcji wobec sprawców zanieczyszczeń. Dalsza realizacja zobowiązań regionalnych i międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska.


Polityka transportowa — Kontynuacja wykonywania krajowego planu generalnego w dziedzinie transportu, obejmująca także zakończenie budowy korytarza Wschód-Zachód oraz osi Północ –Południe. Przeprowadzenie niezbędnych reform instytucjonalnych w celu poprawy zarządzania infrastrukturą transportową, określania priorytetowych inwestycji, opracowywania założeń polityki oraz zwiększanie udziału sektora prywatnego. Znaczące postępy prac remontowych portów Durres i Vlora oraz zapewnienie ich skonsolidowanej działalności. Osiągnięcie lepszych rezultatów w zakresie bezpieczeństwa drogowego oraz podjęcie dalszych kroków zmierzających do poprawy sytuacji. Wdrożenie postanowień Protokołu Ustaleń w sprawie podstawowej sieci transportu regionalnego w Europie Południowo-Wschodniej, w tym postanowień dotyczących Obserwatorium ds. Transportu.

Energia — Kontynuacja odpowiedniej realizacji planów działania dotyczących sektora energetycznego oraz dalsze postępy we wdrażaniu albańskiej strategii energetycznej. Terminowa realizacja różnego typu projektów, które mają na celu poprawę infrastruktury wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Dalsza realizacja zobowiązań regionalnych i międzynarodowych w tej dziedzinie w przygotowaniu do stworzenia konkurencyjnego regionalnego rynku energii.

Społeczeństwo informacyjne i media — Transpozycja do prawa krajowego i wdrożenie nowych ram prawnych UE w dziedzinie komunikacji elektronicznej. Dalsze dostosowywanie do postanowień Europejskiej Konwencji o telewizji ponadgranicznej oraz do dyrektywy „Telewizja bez granic”.

7.2.2006

PL

Kontrola finansowa —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/17

Opracowanie i wdrożenie zasad zdecentralizowanej odpowiedzialności kierowniczej oraz zasad pracy niezależnego funkcjonalnie audytu wewnętrznego, zgodnie ze standardami międzynarodowymi oraz najlepszymi praktykami w UE. Opracowanie procedur i rozwinięcie możliwości administracyjnych zapewniających skuteczną ochronę interesów finansowych UE.

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo Wizy, kontrole graniczne, azyl i migracja — — Zapewnienie zgodności wszystkich albańskich dokumentów podróży z normami międzynarodowymi. Realizacja strategii zintegrowanego zarządzania granicami oraz wypełnienie wszystkich podjętych międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie zarządzania granicami. Zarządzanie granicami na lotnisku międzynarodowym w Tiranie oraz w portach Durres i Vlora zgodnie z międzynarodowymi standardami. Egzekwowanie przepisów prawa z zakresu azylu oraz stworzenie pełnego systemu azylowego zgodnie z międzynarodowymi normami. Realizacja krajowej strategii w dziedzinie migracji oraz planu działania w dziedzinie azylu. Zapewnienie zdolności kraju do spełnienia wymogów określonych w Układzie o Stabilizacji i Stowarzyszeniu w odniesieniu do obywateli UE pracujących i/lub przebywających na terytorium Albanii. Przeprowadzenie negocjacji w sprawie umów o readmisji ze wszystkimi państwami w regionie oraz krajami pochodzenia migrantów przejeżdżających przez terytorium Albanii. Przystępowanie stopniowo do wszystkich głównych konwencji międzynarodowych dotyczących migracji a także ich ratyfikowanie i wykonywanie ich postanowień.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 57 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 19 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.