Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 12

— —

Pranie brudnych pieniędzy — bardziej zdecydowane zwalczanie przestępstw gospodarczych i finansowych, w tym prania pieniędzy i fałszerstwa walut. Powołanie agencji międzyresortowej odpowiedzialnej za przejmowanie dochodów z przestępczości. Osiągnięcie wymiernych rezultatów w walce z praniem brudnych pieniędzy, zarówno w samym sektorze finansowym jak i poza nim.

— —

Narkotyki — — Kontynuacja wdrażania strategii na rzecz walki z narkotykami oraz planów działania w tej dziedzinie. Osiągnięcie znacznie lepszych rezultatów w walce z handlem narkotykami, w szczególności wzakresie zwalczania narkotyków syntetycznych, heroiny i kokainy.


Policja — Dalsze dostosowywanie działalności służb policyjnych do standardów europejskich, w szczególności poprzez zapewnianie odpowiednich szkoleń i wyposażenia.

L 35/18

— —

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania sprawami. Osiągnięcie znaczących rezultatów w walce z przestępczością, w zwalczaniu korupcji i innych czynów karalnych w samych strukturach policji.

7.2.2006

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu — Dalsze pogłębianie współpracy międzynarodowej w walce z zorganizowaną przestępczością i terroryzmem. Znaczne zwiększenie liczby dochodzeń w zakresie ścigania przestępczości zorganizowanej i nielegalnego handlu oraz skuteczne ich prowadzenie, a także osiągnięcie konkretnych rezultatów w zakresie przejmowania dochodów z prowadzenia działalności przestępczej. Pełne transponowanie do prawa krajowego postanowień międzynarodowych konwencji i protokołów dotyczących zapobiegania czynom terrorystycznym, których Albania jest stroną, oraz ich wykonywanie.

4.

PROGRAMOWANIE Pomoc Wspólnoty dla krajów Bałkanów Zachodnich udzielana w ramach procesu stablizacji i stowarzyszenia świadczona będzie na podstawie istniejących instrumentów finansowych, w szczególności rozporządzenia Rady (WE) nr 2666/2000 z 5 grudnia 2000 r., w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Republiki Federalnej Jugosławii i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (1). Zgodnie z powyższym niniejsza decyzja nie niesie ze sobą skutków finansowych. Albania może mieć dostęp do finansowania w ramach programów wielonarodowych i horyzontalnych.

5.

WARUNKOWOŚĆ Pomoc wspólnotowa dla państw Bałkanów Zachodnich w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia jest uzależniona od dalszych postępów w spełnianiu kryteriów kopenhaskich, jak również od postępu w spełnianiu priorytetów niniejszego partnerstwa europejskiego. Niewypełnienie tych warunków może prowadzić do zastosowania przez Radę odpowiednich środków na podstawie art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2666/2000. Pomoc Wspólnoty może również podlegać warunkom określonym przez Radę w jej konkluzjach z dnia 29 kwietnia 1997 r. i 21–22 czerwca 1999 r., zwłaszcza w odniesieniu do zobowiązania się przez beneficjentów pomocy do przeprowadzenia reform demokratycznych, gospodarczych i instytucjonalnych.

6.

MONITOROWANIE Wdrażanie partnerstwa europejskiego będzie analizowane z zastosowaniem mechanizmów ustanowionych na mocy procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności rocznych sprawozdań z postępów przedstawianych przez Komisję.

(1)

Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005 (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 23).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 57 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 19 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.