Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią i uchylająca decyzję 2004/519/WE

Data ogłoszenia:2006-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 12

2.

ZASADY Ramy europejskiego kursu krajów Bałkanów Zachodnich, aż do przyszłego przystąpienia tych krajów do UE, nadal określa proces stabilizacji i stowarzyszenia. W odniesieniu do Albanii główne priorytety określone w tych ramach wiążą się ze zdolnością do spełnienia kryteriów określonych przez Radę Europejską w Kopenhadze w 1993 r. oraz warunkami ustanowionymi dla procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności warunkami określonymi przez Radę w jej konkluzjach z dnia 29 kwietnia 1997 r. oraz z 21 i 22 czerwca 1999 r., treścią deklaracji końcowej szczytu w Zagrzebiu z dnia 24 listopada 2000 r. oraz treścią Agendy z Salonik.


3.

PRIORYTETY Priorytety wymienione w niniejszym partnerstwie europejskim wybrano na podstawie założenia, że realistyczne jest oczekiwanie od Albanii ich pełnej realizacji lub osiągnięcia znaczących postępów w ich realizacji w ciągu najbliższych kilku lat. Wprowadza się rozróżnienie między priorytetami krótkoterminowymi, których realizacji oczekuje się w okresie od roku do dwóch lat, oraz priorytetami średnioterminowymi, których realizacji oczekuje się w ciągu trzech do czterech lat. Priorytety te dotyczą zarówno samego prawodawstwa, jak i jego wprowadzania w życie. Ze względu na znaczne koszty, które pociąga za sobą spełnienie wszystkich wymogów UE, a także na złożoność tych wymogów w niektórych dziedzinach, w niniejszym partnerstwie nie wymieniono wszystkich zadań ważnych na obecnym etapie. Przyszłe partnerstwa uwzględniać będą dalsze priorytety, w zależności od postępów czynionych przez Albanię. Wśród priorytetów krótkoterminowych wyróżniono priorytety kluczowe; priorytety te przedstawiono łącznie na początku sekcji 3.1. Kolejność priorytetów kluczowych na liście nie oznacza uporządkowania ich według ich wagi.

3.1. PRIORYTETY KRÓTKOTERMINOWE Priorytety kluczowe — Osiąganie konkretniejszych rezultatów w walce z zorganizowaną przestępczością, w szczególności poprzez pełne zastosowanie nowych przepisów prawa dotyczących przestępczości zorganizowanej oraz przyspieszone wdrażanie zorientowanych na działania środków przeciwko zorganizowanej przestępczości. Wdrożenie i aktualizacja opracowanego na lata 2004–2005 planu zwalczania korupcji oraz zastosowanie zaleceń zawartych w raportach oceniających opracowanych przez Grupę Państw przeciw Korupcji (GRECO) Rady Europy.

L 35/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wdrożenie istniejących przepisów prawa dotyczących zwrotu lub wypłaty odszkodowań za nieruchomości. W szczególności konieczne jest przyspieszenie zarówno pierwszej rejestracji nieruchomości jak i rozpatrywania wniosków o wypłatę odszkodowań oraz zapewnienie trwałości strategii i mechanizmów kompensacji. Zapewnienie większej wolności mediom, w szczególności poprzez szybsze przyjmowanie odpowiednich przepisów dotyczących mediów drukowanych, oraz poprawa prawodawstwa w zakresie mediów elektronicznych, z uwzględnieniem standardów unijnych. Dalsze ulepszanie sposobu zarządzania sektorem publicznym, w szczególności w zakresie zarządzania inwestycjami publicznymi, planowania i wykonania.

7.2.2006

Kryteria polityczne Demokracja i praworządność System rządów — Zapewnienie odpowiedniej koncentracji wysiłków na poziomie politycznym i zaangażowania instytucjonalnego oraz promowanie konstruktywnego konsensusu w zakresie wdrażania reform niezbędnych dla postępów w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia.

Wybory — Odpowiednie i zgodne z harmonogramem zorganizowanie wyborów lokalnych, które mają odbyć się w 2006 r., przy szybkim wdrożeniu zaleceń OSCE/Biuro ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka wydanych po wyborach do parlamentu w 2005 r. w szczególności poprzez ulepszenie list wyborców.

Administracja publiczna — Zapewnienie stosowania przepisów dotyczących służby cywilnej w zakresie mianowania urzędników administracji publicznej i samej działalności tejże administracji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 35 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L35 - 57 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2004/518/WE

  • Dz. U. L35 - 32 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czarnogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r. oraz uchylająca decyzję 2004/520/WE

  • Dz. U. L35 - 19 z 20067.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Hercegowiną i uchylająca decyzję 2004/515/WE

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.